04 December 2021 03:21
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WAKACJE 2014 - D?WIRZYNO - 26.07-09.08.2014
Zapraszamy na Turnus Edukacyjno-Rehabilitacyjny do D?wirzyna. Wa?ne informacje dla wyje?dzaj?cych!

Wyjazd grupy jad?cej poci?giem odb?dzie si? z GLIWIC 26 lipca!!!
Zbiórka 26.07.2014 r. przed Dworcem PKP w Gliwicach o godz. 8.15. Planowy przyjazd do Ko?obrzegu o godzinie ok. 19.00, a nast?pnie przejazd autokarami do D?wirzyna.

Przyjazd transportem w?asnym koniecznie nale?y zg?osi? w BIURZE TOWARZYSTWA - 605 331 345 lub 32 331 33 49

Zako?czenie Turnusu i powrót poci?giem planowany jest na 9 sierpnia po ?niadaniu. Przyjazd poci?gu do Gliwic w godzinach wieczornych, ok 20.00

W A ? N E !!!!!!

Ka?de dziecko jad?ce poci?giem m u s i mie? ze sob?:
- wy?ywienie i napoje na czas podró?y. Obowi?zuje zakaz dawania dzieciom zapasów s?odyczy na Turnus.
- Legitymacj? szkoln?
- Kopi? Orzeczenia o niepe?nosprawno?ci!!!! Je?eli osoby nie dostarczy?y kopii do Biura Towarzystwa prosimy o zabranie ich ze sob?. Orzeczenia b?d? zbierane prze odjazdem poci?gu, w przypadku braku osoba zostanie obci??ona dodatkowymi kosztami przejazdu!!!!


Prosimy o dostosowanie wielko?ci baga?u do mo?liwo?ci dziecka!!! Dopuszczalna waga baga?u - 20 kg.!!!
Informujemy, ?e nie ponosimy odpowiedzialno?ci za rzeczy warto?ciowe - np. telefony, laptopy i pompy.


JAK TRAFI? NA MIEJSCE ZBIÓRKI? Zobacz w Zumi »

Prosimy o zapoznanie si? z programem i list? rzeczy koniecznych do zabrania.

Organizator:
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Gliwice - kontakt 605 331 345

Adres o?rodka:
O?rodek Wypoczynkowy ANIA
78-131 D?WIRZYNO
ul. Wyzwolenia 44
tel/fax (094) 358 54 96
tel. (094) 358 54 85

Program Turnusu przewiduje m. in.:

- wycieczki ca?odzienne
- wycieczki krajoznawcze
- aktywno?? sportow?
- rekreacj?
- inne atrakcje

W zwi?zku z powy?szym prosimy o zabranie:
- stroju turystycznego - odpowiednie obuwie, kurtka przeciwdeszczowa, niewielki plecak
- stroju sportowego
- stroju do p?ywania

Ka?dy uczestnik turnusu musi zabra? ze sob?:

U?ytkownicy PENÓW:

- zeszyt samokontroli
- insulin? potrzebn? na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowan? w ma?e plastikowe pude?ko, podpisane imieniem i nazwiskiem
- Glukagon – 1 opakowanie
- paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz z glukometrem!!!
- paski do moczu - Ketodiastix – ½ opakowania
- glukoz? lub cukier w wystarczaj?cej ilo?ci
- wag? do wa?enia ?ywno?ci
- wa?n? legitymacj? szkoln? oraz kopi? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci,
- Insulin? uczestnicy oddaj? piel?gniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Je?li uczestnik z innych powodów chorobowych za?ywa leki powinien je odda? piel?gniarce wraz z zaleceniami ich podawania.

U?ytkownicy POMP INSULINOWYCH

- zeszyt samokontroli
- rozpisane dawki insuliny na posi?ki (WW,WBT lub kcal) i dawki korekcyjne
- insulin? potrzebn? na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowan? w ma?e plastikowe pude?ko, podpisane imieniem i nazwiskiem
- zapasowe peny awaryjne na wypadek awarii pompy
- osprz?t do pompy na czas trwania turnusu + co najmniej 3 dodatkowe wk?ucia
- baterie
- Glukagon – 1 opakowanie
- paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz
z glukometrem !
- paski do moczu - Ketodiastix – ½ opakowania
- glukoz? lub cukier w wystarczaj?cej ilo?ci
- wag? do wa?enia ?ywno?ci
- dowód to?samo?ci : wa?n? legitymacj? szkoln? oraz kopi? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci
Insulin? uczestnik oddaje piel?gniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Je?li uczestnik z innych powodów chorobowych za?ywa leki powinien je odda? piel?gniarce wraz z zaleceniami ich podawania.

WA?NE!!!
Je?li dziecko nie b?dzie mia?o odpowiedniej ilo?ci pasków i wk?u?, rodzic zostanie obci??ony kosztem ich zakupu w 100 procentowej odp?atno?ci!!!

Turnus odb?dzie si? w DW PRZODOWNIK, O?rodka wypoczynkowego ANIA w D?wirzynie - ANIA D?WIRZYNO


I. TURNUS Z OPIEK? GRUPOW?

Odp?atno?? za turnus dla jednego uczestnika zosta?a ustalona w wysoko?ci:

Dzieci i m?odzie? z cukrzyc? - 1 940 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON


II. TURNUS Z OPIEK? INDYWIDUALN?

Odp?atno?? za turnus dla uczestników zosta?a ustalona w wysoko?ci:

Dzieci z cukrzyc? do lat 12 - 1 940 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON

Pozosta?e osoby 1 940 z?.

Powy?sze kwoty zawieraj? koszty transportu i ubezpieczenia na trasie Gliwice-D?wirzyno-Gliwice

W przypadku korzystania z transportu w?asnego koszt pobytu wynosi 1840 PLN.

WA?NE!!!

Z uwagi na kwestie organizacyjne fakt korzystania z transportu w?asnego nale?y zg?osi? w momencie zapisu i jest on wi???cy, w szczególno?ci w kwestii finansowej. Ponadto ka?da rezygnacja z uczestnictwa, a w szczególno?ci powodowana brakiem dofinansowania z PFRON KONIECZNIE musi byc zg?oszona do Biura Towarzystwa.

Jednocze?nie informujemy, ?e ka?da osoba z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci oraz jej opiekun ma prawo do dofinansowania Turnusu Reahbilitacyjnego. Wnioski nalezy sk?ada? jak najszybciej w O?rodku Pomocy Rodzinie w swojej okolicy.

Warunkiem uczestnictwa w Turnusie jest op?acenie sk?adek cz?onkowskich. Wysoko?? sk??dki to 60 z? na rok. Wp?at mo?na dokona? bezpo?rednio na rachunek 60 1050 1298 1000 0002 0296 1470 albo osobi?cie w Biurze Towarzystwa.

Na pokrycie kosztów Turnusu Rehabilitacyjnego mo?na równiez przeznaczy? ?rodki gromadzone na indywidualne potrzeby w ramach 1 procenta oraz subkont.


Dofinansowanie z PFRON wynosi:
- dla dziecka od 800 do 1000 z?
- dla opiekuna od 400 do 600 z?


ABY WZI?? UDZIA? W TURNUSIE NALE?Y W PIERWSZEJ KOLEJNO?CI SKONTAKTOWA? SI? Z BIUREM TOWARZYSTWA I ZAPISA? SI? NA LIST?. OSOBY KTÓRE PRZE?L? DOKUMENTY BEZ ZAPISANIA NA LIST? MOG? BY? WPISANE NA LIST? REZERWOW?


Pobierz niezb?dne dokumenty:

Turnus z opiek? grupow? - Pobierz UMOW?

Turnus z opiek? indywidualn? - Pobierz UMOW?WNIOSKI:

Pobierz WNIOSEK LEKARSKI

Pobierz WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PFRON


Zobacz jak by?o w ubieg?ych latach:

WAKACJE 2013
WAKACJE 2012


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,739 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!