01 December 2021 17:49
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WAKACJE 2014 - OBÓZ W BORCULO, HOLANDIA
Po raz kolejny kilkadziesi?t ?l?skich dzieci z cukrzyc? b?dzie sp?dzi?o cz??? wakacji w miejscowo?ci Borculo w Holandii.

Ty razem mamy dwie relacje. Pierwsza Prof. Dr hab. n. med. Przemys?awy Jarosz-Chobot, która wielokrotnie uczestniczy?a w wyjazdach dzieci do Holandii oraz bezpo?rednio uczestników tych wspania?ych wakacji. Nie zabrak?o równie? zdj??....

Kolejny raz wakacje organizowane przez grup? Borculo z Pax-Christie (Holandia) dla naszych s?odkich dzieci by?y Bajk?. Poni?ej wspania?a relacja lekarza, który podj?? si? po raz pierwszy wyzwania wyczerpuj?cej opieki i zabawy nad tak wymagaj?c? grup? podopiecznych. Ta Wspania?a Wakacyjna Bajka w Borculo, to tak?e Pi?kno i Praca wielu ludzi, Holendrów i Polaków, którzy razem wspó?pracuj? ju? od ponad 30 lat.

Praca wolontariuszy jest skromna, ochotnicza i cichutka, trwa wiele miesi?cy przed obozem w Borculo. Przyjaciele z Holandii poszukuj? srodków finansowych dla pokrycia kosztów dojazdu i pobytu naszych dzieci poprzez organizacj? imprez charytatywnych, czy poszukiwanie sponsorów. Zawsze jednak najwi?cej wk?adaj? pracy w?asnej, ju? przy naszej obecno?ci anga?uj?c si? w codzienn? opiek? i codzienne czynno?ci. Przez kilka ostatnich lat Henk Looman z borculowsk? grup? wielkich przyjació? dzieci s? lokomotyw? tych niezapomnianych i tak szczegó?owo przygotowanej organizacji pobytów naszych dzieci.

Nasi wolentariusze, to grupa opiekunów, którzy po?wi?caj? swój wolny czas na opiek? nad dziecmi, przez czas pobytu i podró?y. To równie? osoby , które niewidocznie i mrówczo przygotowuj? administracyjnie wyjazdy. W tym roku Pani Roksana Wa?doch z GCZD wspó?pracuj?ca zTowarzystwem Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Gliwic doskonale przygotowali wyjazd z naszej strony.

Przepi?kna, wieloletnia wspó?praca otwartych serc wielu Ludzi, Holendrów, Polaków jest wynagradzana rado?ci? s?odkich dzieci, które poznaj?c swiat ucz? si? samodzielno?ci i odpowiedzialno?ci ?ycia z cukrzyc?. Oddaj? swoj? dobro? i czas S?odkim Dzieciom. My tak?e sporo si? nauczyli?my. Nauczyli?my si? Siebie wzajemnie, jak ze sob? wspólpracowa?, jak dyskutowa?, jak budowa? lepszy ?wiat dla Wszystkich, jak zawiera? przyja?nie na wiele lat.

Bardzo Dzi?kuje Moim Holenderskim i Polskim Przyjacio?om za ten ogrom pracy i za ten kolejny Sukces!


Prof. Przemka Jarosz- Chobot


Relacja z fotograficznym zapisem:

„Halo, halo tu Borculo..”

Wakacje z cukrzyc? to kiepska sprawa pomy?la?by niejeden... Nak?uwanie palców, sprawdzanie poziomu, ”wybijanie” cukrów, napady hipoglikemii lub hiperglikemii… NUDA bo przecie? choroba, bo przecie? cukrzyca to mo?e jakie? ograniczenia...

Jednak grupa 22 ?mia?ków w okresie 27.06-19.07.2014 wyruszy?a do holenderskiego Borculo i podj??a wyzwanie obalenia tego mitu. I chocia? na pocz?tku by?y pewne w?tpliwo?ci.. To po otrzymaniu odpowiedniego treningu podczas zaj?? z kickboxingu poczuli?my si? du?o mocniejsi.. Wi?c na pytanie „ Kto uwa?a, ?e czekaj? nas fantastyczne wakacje?” odpowied? by?a ju? du?o prostsza.

Fantastyczni Holendrzy, bardzo.... ale to bardzo mocno, starali si? umili? nam czas, tak wi?c w programie nie zabrak?o, wspólnych ta?ców, malowania, przeja?d?ki na koniach i to na takich normalnych i tych mechanicznych drzemi?cych w motocyklach, pokazu ptaków drapie?nych i psów, miliona placów zabaw, odwiedzin w holenderskiej szkole, k?pieli w basenach i mi?dzynarodowej grupy clownów. A gdyby kto? by? wybitnie marudny i nieszcz??liwy, w zanadrzu zawsze mieli asa, którym na pewno wybiliby nam z?y humor z g?owy...

Jednak co do jednego byli?my zgodni. Najlepsze by?y wypady do Delfinarium, gdzie mogli?my podziwia? (tylko nieco gorsze od naszych na trampolinie) akrobacje delfinów, morsów i fok, odkry? tajemniczy ?wiat morskich stworze?, a nawet postawi? stop? w Morzu Pó?nocnym... A tak?e weso?e miasteczko Hellendoorn, gdzie zaliczyli?my p?tle i ?ruby na rollercoasterze, dom strachów, sp?yw ?ódkami po rw?cym nurcie rzeki, i karuzel? nazwan? przez nas „rzygaczem” (nie pytajcie czemu)

Dzi?ki tak przeogromnej go?cinie Holendrów bardzo szybko poczuli?my si? w ich Ojczy?nie, jak w naszej... Tak, a propos domu.. Zabrali?my do siebie to, co w Holandii najlepsze i bardzo dobre. Czasem musieli?my si? przy tym nie?le nakombinowa? by pozosta? niezauwa?eni. Jak wida? na zdj?ciach... Wychowawcy te? nie mieli z nami ?atwo bo cz?sto próbowali?my przeci?gn?? lin? na nasz? stron?. A czasem mieli trudno?ci w rozpoznaniu nas… (makija? zrobi? swoje...)

Przy tak licznych atrakcjach, absolutnie ka?dego dnia, czasem padali?my i zasypiali?my tam gdzie popad?o... Fotki nie k?ami?.

Reasumuj?c, nale?y stwierdzi?, ?e w walce z nasz? cukrzyc? pokazali?my, i? liczenie wymienników czy kalorii przy posi?ku nie musi by? nudne… ?e nak?uwa? do badania mo?na si? na ró?ne sposoby... ?e kroplówka ma ró?ne zastosowania... ?e zamiast „wybicia” cukru lepiej powybija? si? samemu... (patrz zdj?cia poni?ej) oraz, ?e ile by nam tej insuliny nie podali, to b?d? to nasze najs?odsze wakacje w ?yciu!

Pozdrawiamy Borculo!

Organizatorem pobytu by?a spo?eczno?? lokalna w miejscowo?ci Borculo w Holandii oraz holenderska organizacja PAX KINDERHULPZOBACZ STRON? Pos stronie polskiej za organizacj? wyjazdu odpowiada?a Roksana Wa?doch oraz Irena Guszczy?ska z Towarzyswa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y w Gliwicach - www.mojacukrzyca.pl
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,250 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!