29 November 2021 10:59
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WK?UCIA: WNIOSEK DO MINISTERSTWA ZDROWIA
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? zwróci?o si? do wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego o uzupe?nienie rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Jak piszemy w pi?mie, w za??czniku do rozporz?dzenia w zakresie wyrobów medycznych - zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (kod P.91) - okre?lono osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dla pacjentów do 26. roku ?ycia zlecenie mo?e wystawi?: lekarz posiadaj?cy specjalizacj? w dziedzinie diabetologii, lekarz posiadaj?cy specjalizacj? w dziedzinie pediatrii, lekarz posiadaj?cy specjalizacj? w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dzieci?cej, lekarz posiadaj?cy specjalizacj? w dziedzinie endokrynologii, a tak?e kontynuacja przez piel?gniark? lub po?o?n? ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesi?cy od dnia okre?lonego w dokumentacji medycznej.

"We wprowadzonych, dla tej grupy pacjentów (do 26 roku ?ycia), zmianach pomini?to lekarza posiadaj?cego specjalizacj? w dziedzinie chorób wewn?trznych. Spowodowa?o to sytuacj? kiedy m?ody doros?y stosuj?cy pomp? insulinow? - mi?dzy 18. a 26. rokiem ?ycia, który leczy si? w gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, u lekarza specjalisty chorób wewn?trznych ma ograniczony dost?p do nale?nych mu ?wiadcze?. Szczególnie dotyczy to ?wiadczeniobiorców zamieszkuj?cych poza du?ymi o?rodkami" - t?umaczy w pi?mie Mariusz Masiarek, przewodnicz?cy Towarzystwa.

Przypomina te?, ?e dotychczas, lekarz specjalista chorób wewn?trznych, móg? wype?ni? zlecenie na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne.

"Aktualny stan prawny - od 1 stycznia 2014 - powoduje, i? lekarz specjalista chorób wewn?trznych prowadz?cy leczenie w POZ, nie mo?e wype?ni? podstawowego dokumentu umo?liwiaj?cego korzystanie z tego rodzaju terapii a uprawniony jest do tego lekarz pediatra, który zgodnie z przepisami nie mo?e przyjmowa? pacjentów powy?ej 18. roku ?ycia. Powoduje to niepotrzebne zamieszanie w?ród pacjentów i lekarzy oraz komplikacje przy rozliczaniu tego ?wiadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia".

Czekamy na odpowied?.

Poni?ej fragment Za?acznika do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2013 roku.


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,561 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!