29 November 2021 19:42
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PREMIER DO PACJENTÓW, NAGRODY DLA CHORYCH
Przedstawiciele pacjentów musz? mie? wi?kszy wp?yw na podejmowanie decyzji dotycz?cych ochrony zdrowia – powiedzia? premier Donald Tusk podczas VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów, które odby?o si? w jego kancelarii. W debacie wzi?li udzia? równie? przedstawiciele Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Wiem, ?e bardzo wielu z was ma poczucie krzywdy czy opuszczenia, np. z tytu?u nietrafionych decyzji refundacyjnych, a takie zawsze si? zdarzaj? w systemach, które obejmuj? tysi?ce lekarstw, i które rozstrzygaj? o tym, jak wyda? miliardy z?otych ka?dego roku – powiedzia? premier.

Doda?, ?e pacjenci i ich reprezentanci musz? by? dopuszczeni do dyskusji w sprawie tego, jak system ochrony zdrowia powinien w kraju funkcjonowa?.Tusk podkre?li?, ?e przedstawiciele pacjentów powinni mie? wp?yw na podejmowanie decyzji w sprawie ochrony zdrowia.

- Nikt nie jest bezb??dny, a w tak wielkiej machinie, jak? jest system ochrony zdrowia, b??dy musz? si? zdarza?. Naszym zadaniem jest, aby tych b??dów by?o jak najmniej. Bez waszej pomocy, bez waszego uczestnictwa nasza praca nie b?dzie doskona?a – mówi?.- Ostatnio jest g?o?no o wyzwaniu, jakim jest skrócenie kolejek do lekarzy. To bardzo cz?sto gra o ?ycie i pacjenci wiedz? jak mo?e wygl?da? gra o czas, a cz?sto pacjenci tego czasu nie maj? – podkre?li? premier.

- To, co my dzisiaj us?yszymy, b?dziemy traktowali bardzo serio – zapewni?.

Oprócz Premiera Tuska w spotkaniu uczestniczyli minister zdrowia Bartosz Ar?ukowicz, wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki oraz p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski.

Z okazji ?wiatowego Dnia Chorego rozdano nagrody ?wi?tego Kamila, patrona chorych i pracowników s?u?by zdrowia. Uhonorowano nimi osoby i instytucje, które s? zaanga?owane w szczególny sposób w niesienie pomocy chorym i cierpi?cym.

Polskie Stowarzysznie Diabetyków otrzyma?o nagrod? w kategorii organizacji pacjentów b?d?cych wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami.

To nagroda dla ca?ego Stowarzyszenia – powiedzia? Andrzej Bauman Prezes ZG PSD odbierajac statuetk?. I doda?: Jeste?my po to by pomaga?.

Jeszce raz przekazujemy serdeczne gratulacje w imieniu Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

W?ród laureatów nagród ?w. kamila jest miedzy innymi neurochirurg profesor Miros?aw Z?bek, który przez ca?e swoje zawodowe ?ycie poszukiwa? nowych doskonalszych i cz?sto pionierskich metod leczenia chorób mózgu oraz profesor Boles?aw Rutkowski – specjalista chorób wewn?trznych, nefrolog, transplantolog.

Nagrod? specjaln? otrzyma?y równie? po?o?na Irena Cho?uj oraz Zofia Puchelak – za?o?ycielka wielu stowarzysze? dzia?aj?cych na rzecz osób choruj?cych psychicznie. Chocia? ma 85 lat aktywnie dzia?a, pomaga cierpi?cym na schizofreni? i ich rodzinom.

W?ród nagrodzonych jest te? dziennikarz radiowej Jedynki – Henryk Szrubarz. Zosta? on uhonorowany mi?dzy innymi za to, ?e „w audycjach radiowych przedstawia problemy wa?ne dla chorych w sposób ciekawy i zrozumia?y dla ka?dego s?uchacza.

Nagrody ?wi?tego Kamila zosta?y wr?czone po raz 8. W uroczystej gali wzi?li udzia? przedstawiciele najwy?szych w?adz ko?cielnych i pa?stwowych, mi?dzy innymi metropolita warszawski kardyna? Kazimierz Nycz, wicepremier El?bieta Bie?kowska i minister zdrowia Bartosz Ar?ukowicz.
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,765 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!