29 November 2021 19:50
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WK?UCIA: MINISTER POPRAWI ROZPORZ?DZENIE
Jeste?my skuteczn! Na wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? Ministerstwo Zdrowia poprawi b??d jaki znalaz? si? w Rozporz?dzeniu z dnia 6 grudnia 2013 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DzU z 2013, poz. 1565). Zobacz - Wk?uciowa wpadka Ministra oraz Wk?ucia - wniosek do Ministerstwa Zdrowia.

Chodzi pomini?cie w wykazie osób uprawnionych do wype?niania zlece? na zestawy infuzyjne (wk?ucia) do pomp insulinowych lekarza internisty.

Jak czytamy w pi?mie z MZ "katalog lekarzy uprawnionych do wystawiania zlecenia w przedziale wiekowym 18-26 lat zostanie uzupe?niony o lekarza chorób wewnetrznych przy najbli?szej nowelizacji rozporzadzenia.

Przypomnijmy, ?e od 1 stycznia 2014 r. osobie do 26 roku ?ycia zlecenie na zestawy infuzyjne mo?e wypisa? diabetolog, endokrynolog oraz pediatra. Powy?ej 26 roku ?ycia diabetolog, endokrynolog oraz specjalista chorób wewn?trznych.

Dodatkowo NFZ podaje w komunikacie z 15 stycznia, ?e „do 30 czerwca 2014 r. obowi?zuje okres przej?ciowy i honorowane b?d? zlecenia na realizacje zakupu wyrobów medycznych wystawione przed dat? wej?cia w ?ycie ww. rozporz?dzenia. W przypadku, gdy zlecenie zawiera nazw? wyrobu medycznego oraz wskazanie grupy i liczby porz?dkowej na podstawie rozporz?dzenia, które utraci?o swoj? moc, Narodowy Fundusz Zdrowia do?o?y wszelkich stara?, aby skorygowa? i uaktualni? dane ze zlecenia bez konieczno?ci ponownej wizyty pacjenta u lekarza, który wystawi? zlecenie.”

Jednocze?nie precyzuje, ?e: „Zgodnie z nowymi zasadami wypisywanie przez lekarzy zlece? na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne wymaga okre?lenia nowej nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy (litera) i liczby porz?dkowej okre?lonej w za??czniku do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.”

Oznacza to ?e lekarz wypisuj?cy zlecenie ma obowi?zek podania tylko kodu P.91 dla wszystkich, bez podzia?u na wiek.

Poni?ej odpowied? z Ministerstwa Zdrowia.


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,777 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!