29 November 2021 20:31
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
STYPENDIA DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL - NABÓR WNIOSKÓW
Rozpoczynamy nabór wniosków o stypendium dla osób chorych na cukrzyc? akcji DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL.

Stypendium stanowi form? materialnej pomocy dla chorych na cukrzyc? z terenu ca?ej Polski, którzy aktywnie uczestnicz? w zaj?ciach sportowych i pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? osi?gaj? wyniki sportowe.

Stypendium mo?e otrzyma? osoba chora na cukrzyc?, która udokumentuje aktywne uprawianie dyscypliny sportowej oraz osi?gni?cia w tym zakresie.

Kandydatów do stypendium mo?e zg?asza? zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny (w przypadku dzieci do 18 roku ?ycia). Zg?oszenia kandydatów przyjmowane s? do 10 maja bie?acego roku.

Aby zg?osi? si? do Stypendium DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL:

1. zapoznaj si? z Regulaminem POBIERZ REGULAMIN

2. wype?nij Wniosek POBIERZ WNIOSEK

3. wy?lij wype?niony Wniosek wraz z za?acznikami

Zg?oszenia na udost?pnionych formularzach prosimy przesy?a? do Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, ul. M?y?ska 17, 44-100 Gliwice.

Termin nadsy?ania zg?osze? mija 10 maja bie??cego roku. O przyznaniu stypendiów na podstawie przes?anych zg?osze? zdecyduje Zarz?d Towarzystwa do ko?ca maja.

Powodzenia!!!!


O akcji:

DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL to akcja prozdrowotna prowadzona przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Polega na promocji aktywno?ci fizycznej w?ród spo?ecze?stwa. Do akcji mo?e przyst?pi? ka?da osoba, która jest aktywna fizycznie, bez wzgledu na rodzaj podejmowanej aktywno?ci.
W ramach akcji dost?pne s? koszulki-cegie?ki DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL. Uzyskane w ten sposób ?rodki zostaj? przeznaczone na stypendia sportowe dla aktywnych diabetyków.


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,851 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!