01 December 2021 16:47
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPOWA MAPA POLSKI 2013
Przedstawiamy tegoroczn? ods?on? naszej akcji POMPOWA MAPA POLSKI.

To dane o tym ile pomp insulinowych zakupiono ze ?rodków NFZ w 2013 roku dla osób z cukrzyc? do 18 roku ?ycia oraz dla osób od 18 do 26 lat.

W opracowaniu uwzgl?dniono podzia? na województwa. Zobacz gdzie przyby?o najwi?cej pompiarzy? Gdzie w pe?ni wykorzystano kontrakt z NFZ a gdzie nie zu?yto przyznanych ?rodków?

W zestawieniu uj?to razem wszystkie ?wiadczenia, zarówno te w ramach których zakupiono i pod??czono pompy insulinowe dzieciom do 6 roku ?ycia jak i te pod??czone dzieciom od 6 do 18 roku ?ycia oraz osobom doros?ym do 26 r.?.

POMPY INSULINOWE do 18 roku ?ycia

W porównaniu do ubieg?ego roku zakupiono zdecydowanie mniej pomp – 1606, w 2012 roku – 1816. Daje to spadek o 12 procent. Jednak w odniesieniu do lat ubieg?ych zrealizowano to ?wiadczenie na podobnym poziomie - w roku 2011 - 1583 pomp, w 2010 - 1616 a w 2009 - 1553.

Nie zmieni? si? rozk?ad terytorialny ?wiadcze?. Niezmiennie w stosunku do ubieg?ych lat najwi?cej ?wiadcze? w 2013 roku zrealizowano w województwie mazowieckim – 298 i ?l?skim – 216. Na trzeciej pozycji znalaz?o si? woj. wielkopolskie - 143. Najmniej od samego pocz?tku realizacji ?wiadczenia przybywa pomp w województwie opolskim – 27 w 2013.

Pomimo utrzymania wysokiej ilo?ci ?wiadcze? w województwie mazowieckim w stosunku do ubieg?ego roku zrealizowano tam zdecydowanie mniej ?wiadcze? – spadek o 20 procent. Podobnie w wielkopolskim – spadek o prawie 30 procent. Niepokoi? mo?e równie? 50 procentowy spadek ilo?ci zakupionych pomp w woj. podkarpackim i 40 procentowy w województwie ?ódzkim.

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, ?e s? miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt w ca?o?ci, w kilku nawet przekroczono zakontraktowan? kwot?, ale tak?e w kilku miejscach znacz?co nie wykorzystano zapewnionych ?rodków.
Na uwag? zwraca, ?e w woj. lubuskim pomimo niskiej kwoty zakontraktowanych ?wiadcze? rozliczono je za kwot? trzykrotnie wy?sz?.
Niepokoi? mo?e to, i? w woj. mazowieckim wykonano nieca?e 50 % zakontraktowanej kwoty.

Bior?c pod uwag? ca?? kwot? zakontraktowan? oraz liczb? rozliczonych ?wiadcze? we wszystkich województwach wykonano tylko nieca?e 77 procent zakontraktowanych ?rodków.


POMPY INSULINOWE od 18 do 26 roku ?ycia

W opracowaniu uwzgl?dniono podzia? na województwa. Zobacz gdzie przyby?o najwi?cej pompiarzy od 18 do 26 lat a gdzie nie by?o ich w ogóle.

W ci?gu 2013 roku zakupiono dla doros?ych z cukrzyc? 566 pomp insulinowych, w 2012 roku 596. Koszt realizacji ?wiadczenia wyniós? prawie 3,9 milionów z?otych, w 2012 niewiele ponad 4 mln. z?otych

Podobnie jak w przypadku pomp do 18 roku ?ycia wida? zró?nicowanie w rozk?adzie realizacji ?wiadczenia na poszczególne województwa, cho? zmieni?y si? miejsca gdzie pomp przybywa najwi?cej. W jednym województwie – ?wi?tokrzyskim - nie zrealizowano ?adnego ?wiadczenia, z uwagi na brak placówki, która podj??aby si? wype?nienia kontraktu.

Zdecydowanie najwi?cej pomp insulinowych w roku 2013 przyby?o w województwie ?l?skim – 91, podlaskim – 67 i mazowieckim 65.

Najmniej ?wiadcze? zrealizowano w województwach: opolskim – 10 oraz lubuskim – 12.

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, ?e podobnie jak w przypadku Pomp do 18 r.? s? miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt w ca?o?ci, w kilku nawet przekroczono zakontraktowan? kwot?, ale tak?e w kilku miejscach znacz?co nie wykorzystano zapewnionych ?rodków.

Na uwag? zwraca, ?e w woj. dolno?l?skim rozliczono o ponad 20 % wi?cej ?wiadcze? ni? wynika?o to z kontraktu.
Bardzo niepokoj?ce jest fakt, ?e w woj. lubuskim rozliczono tyko nieca?e 40 % zakontraktowanej kwoty a w woj. podkarpackim niewiele ponad 50 %.

Bior?c pod uwag? ca?? kwot? zakontraktowan? oraz liczb? rozliczonych ?wiadcze? we wszystkich województwach wykonano niewiele ponad 80 procent zakontraktowanych ?rodków.


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,151 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!