20 Października 2020 20:19
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
XIV KONFERENCJA CUKRZYCY TYPU 1 - WROCŁAW
W dniach 24-26.04.14 we Wrocławiu odbyła się konferencja po?więcona omówieniu postępów w diagnostyce i leczeniu cukrzycy typu 1. W Konferencji wzięli udział diabetolodzy i endokrynolodzy z całego Kraju, a także go?cie z zagranicy, w tym prof. Marian Rewers z USA. Organizatorem Konferencji była prof. Anna Noczyńska, kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego we Wrocławiu.

Program obrad był bardzo zróżnicowany. Wiele uwagi po?więcono omawianiu perspektyw leczenia cukrzycy typu 1. Omawiano próby stosowania przeszczepów komórek, zastosowania "bio-sztucznej trzustki ", zawieraj?cej żywe komórki produkuj?ce insulinę w ilo?ci wymaganej przez organizm czy próby blokowania procesów autoimmunologicznych itd. Te prace prowadzone s? także w Polsce. W chwili obecnej s? one jednak na etapie prób klinicznych. Obecnie badania dotycz? głównie sprawdzania ich bezpieczeństwa i zagrożeń działaniami ubocznymi. Aby można było ocenić ich skuteczno?ć i nim znajd? one zastosowanie w praktyce będzie musiało upłyn?ć jeszcze wiele lat.

Uczestnicy tych dyskusji zgodnie podkre?lali, że to na co obecnie mog? liczyć nasi pacjenci to postęp w technologii prowadzenia terapii. Wiele uwagi po?więcono perspektywom zastosowania, stale doskonalonych metod, ci?głego monitorowania poziomu glikemii. Wydaje się, że to jest droga do realnej poprawy metabolicznego wyrównania, prewencji powikłań ostrych i przewlekłych, a także do poprawy komfortu życia pacjentów.

W tej dziedzinie notuje się bardzo wyraĽny postęp. W chwili obecnej stosowane metody ci?głego pomiaru glikemii wymagaj? jeszcze udziału pacjenta w tej kontroli. W perspektywie jednak realne wydaje się zbudowanie takich urz?dzeń, które pozwol? pacjentowi wył?czyć się z ci?głego czuwania.

Urz?dzenie takie, okre?lane mianem sztucznej trzustki drugiej generacji pracuje w obiegu zamkniętym. Urz?dzenie musi zapewniać nie tylko możliwo?ć ci?głego okre?lania stężenia glukozy we krwi, ale również mieć możno?ć zinterpretować wyników pod k?tem istnienia tendencji wzrostowej lub spadkowej poziomu glukozy. Konieczne jest również wmontowanie w urz?dzenie czę?ci, w której insulina będzie przechowywana i sk?d będzie podawana. Obecnie, większo?ć sztucznych trzustek, wykorzystuje dostępne pompy insulinowe oraz system ci?głego monitorowania poziomu glukozy.

W przypadku sztucznej trzustki konieczna jest również współpraca z urz?dzeniem, w którym zainstalowany zostanie program komputerowy lub algorytm. Obecnie, program przechowywany jest w laptopie. Istnieje nadzieja, że algorytm będzie można umie?cić też w innych urz?dzeniach, a może nawet jako aplikację w telefonie komórkowym.
Jednym z takich układów jest system CTT (control-to-target,), który jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony użytkownika (z wyj?tkiem kalibracji miernika poziomu cukru). Jest przewidziany do stosowania z sam? insulin? lub w poł?czeniu z glukagonem. Podejmowane s? również próby wł?czenia amyliny Takie rozwi?zanie pozwoliłoby ograniczyć zapotrzebowanie na insulinę i ułatwić utrzymywanie glikemii na poziomie fizjologicznym.

Te urz?dzenia s? już skonstruowane i s? w fazie badań klinicznych. Pozostaje jednak jeszcze do rozwi?zania szereg problemów technicznych. Dotycz? one miedzy innymi różnic w pomiarach stężenia glukozy w płynie ?ródmi?ższowym a krwi?. Do rozwi?zania pozostaje także niedostateczna szybko?ć przetwarzania informacji, a także konieczno?ć skrócenie czasu potrzebnego dla uzyskania efektu farmakologicznego po podskórnym wlewie insuliny itd.

Obok budowy urz?dzeń do zewnętrznego stosowania od wielu lat podejmowane s? też próby budowy implantowanej do jamy otrzewnowej „sztucznej trzustki”. Tutaj cięgle jeszcze nie do końca rozwi?zane s? problemy z traktowaniem, przez organizm biorcy, takiego wszczepionego urz?dzenia jako ciała obcego. Czy uda się ten problem rozwi?zać przy zastosowaniu żelowej sztucznej trzustki trudno jeszcze przes?dzać.

Inn? dziedzin? w terapii cukrzycy , w której można liczyć na szybki postęp jest farmakoterapia, w tym produkcja coraz szybciej działaj?cych analogow insuliny, a także leków wspomagaj?cych insulinoterapie.

Konkluzja tych dyskusji była taka, że trzeba przyj?ć, iż na razie nadzieje na wyleczenie cukrzycy typu 1 s? mało realne w perspektywie najbliższych lat. Realne jest takie udoskonalenie metod leczenia, aby proces ten był dla pacjenta mało obci?żaj?c, a równocze?nie dawał możliwo?ć dobrej metabolicznej kontroli.

W obradach wiele uwagi po?więcono również znaczeniu aktywno?ci fizycznej w terapii cukrzycy. Między innymi prof. T. Klupa zwrócił uwagę na znaczenie okresu w którym następuje zwiększenie aktywno?ci. Bardzo ważne, aby był to okres wczesnego dzieciństwa. Zdaniem prelegenta ważne jest dostosowanie indywidualnego programu typów aktywno?ci fizycznej (wysiłek tlenowy, beztlenowy itp.) do wieku, z uwzględnieniem ewentualnych powikłań przewlekłych cukrzycy.

Omówienie to rzecz jasna nie wyczerpuje wszystkich poruszanych na Konferencji tematów. Te przedstawione wydaj? się jednak najbardziej interesuj?ce z punktu widzenia pacjenta.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska

___________________________________________________________________________________

Biegasz? JeĽdzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DOŁˇCZ DO DRUŻYNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,331 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!