01 December 2021 17:40
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
XIV KONFERENCJA CUKRZYCY TYPU 1 - WROC?AW
W dniach 24-26.04.14 we Wroc?awiu odby?a si? konferencja po?wi?cona omówieniu post?pów w diagnostyce i leczeniu cukrzycy typu 1. W Konferencji wzi?li udzia? diabetolodzy i endokrynolodzy z ca?ego Kraju, a tak?e go?cie z zagranicy, w tym prof. Marian Rewers z USA. Organizatorem Konferencji by?a prof. Anna Noczy?ska, kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego we Wroc?awiu.

Program obrad by? bardzo zró?nicowany. Wiele uwagi po?wi?cono omawianiu perspektyw leczenia cukrzycy typu 1. Omawiano próby stosowania przeszczepów komórek, zastosowania "bio-sztucznej trzustki ", zawieraj?cej ?ywe komórki produkuj?ce insulin? w ilo?ci wymaganej przez organizm czy próby blokowania procesów autoimmunologicznych itd. Te prace prowadzone s? tak?e w Polsce. W chwili obecnej s? one jednak na etapie prób klinicznych. Obecnie badania dotycz? g?ównie sprawdzania ich bezpiecze?stwa i zagro?e? dzia?aniami ubocznymi. Aby mo?na by?o oceni? ich skuteczno?? i nim znajd? one zastosowanie w praktyce b?dzie musia?o up?yn?? jeszcze wiele lat.

Uczestnicy tych dyskusji zgodnie podkre?lali, ?e to na co obecnie mog? liczy? nasi pacjenci to post?p w technologii prowadzenia terapii. Wiele uwagi po?wi?cono perspektywom zastosowania, stale doskonalonych metod, ci?g?ego monitorowania poziomu glikemii. Wydaje si?, ?e to jest droga do realnej poprawy metabolicznego wyrównania, prewencji powik?a? ostrych i przewlek?ych, a tak?e do poprawy komfortu ?ycia pacjentów.

W tej dziedzinie notuje si? bardzo wyra?ny post?p. W chwili obecnej stosowane metody ci?g?ego pomiaru glikemii wymagaj? jeszcze udzia?u pacjenta w tej kontroli. W perspektywie jednak realne wydaje si? zbudowanie takich urz?dze?, które pozwol? pacjentowi wy??czy? si? z ci?g?ego czuwania.

Urz?dzenie takie, okre?lane mianem sztucznej trzustki drugiej generacji pracuje w obiegu zamkni?tym. Urz?dzenie musi zapewnia? nie tylko mo?liwo?? ci?g?ego okre?lania st??enia glukozy we krwi, ale równie? mie? mo?no?? zinterpretowa? wyników pod k?tem istnienia tendencji wzrostowej lub spadkowej poziomu glukozy. Konieczne jest równie? wmontowanie w urz?dzenie cz??ci, w której insulina b?dzie przechowywana i sk?d b?dzie podawana. Obecnie, wi?kszo?? sztucznych trzustek, wykorzystuje dost?pne pompy insulinowe oraz system ci?g?ego monitorowania poziomu glukozy.

W przypadku sztucznej trzustki konieczna jest równie? wspó?praca z urz?dzeniem, w którym zainstalowany zostanie program komputerowy lub algorytm. Obecnie, program przechowywany jest w laptopie. Istnieje nadzieja, ?e algorytm b?dzie mo?na umie?ci? te? w innych urz?dzeniach, a mo?e nawet jako aplikacj? w telefonie komórkowym.
Jednym z takich uk?adów jest system CTT (control-to-target,), który jest w pe?ni zautomatyzowany i nie wymaga ?adnych dodatkowych dzia?a? ze strony u?ytkownika (z wyj?tkiem kalibracji miernika poziomu cukru). Jest przewidziany do stosowania z sam? insulin? lub w po??czeniu z glukagonem. Podejmowane s? równie? próby w??czenia amyliny Takie rozwi?zanie pozwoli?oby ograniczy? zapotrzebowanie na insulin? i u?atwi? utrzymywanie glikemii na poziomie fizjologicznym.

Te urz?dzenia s? ju? skonstruowane i s? w fazie bada? klinicznych. Pozostaje jednak jeszcze do rozwi?zania szereg problemów technicznych. Dotycz? one miedzy innymi ró?nic w pomiarach st??enia glukozy w p?ynie ?ródmi??szowym a krwi?. Do rozwi?zania pozostaje tak?e niedostateczna szybko?? przetwarzania informacji, a tak?e konieczno?? skrócenie czasu potrzebnego dla uzyskania efektu farmakologicznego po podskórnym wlewie insuliny itd.

Obok budowy urz?dze? do zewn?trznego stosowania od wielu lat podejmowane s? te? próby budowy implantowanej do jamy otrzewnowej „sztucznej trzustki”. Tutaj ci?gle jeszcze nie do ko?ca rozwi?zane s? problemy z traktowaniem, przez organizm biorcy, takiego wszczepionego urz?dzenia jako cia?a obcego. Czy uda si? ten problem rozwi?za? przy zastosowaniu ?elowej sztucznej trzustki trudno jeszcze przes?dza?.

Inn? dziedzin? w terapii cukrzycy , w której mo?na liczy? na szybki post?p jest farmakoterapia, w tym produkcja coraz szybciej dzia?aj?cych analogow insuliny, a tak?e leków wspomagaj?cych insulinoterapie.

Konkluzja tych dyskusji by?a taka, ?e trzeba przyj??, i? na razie nadzieje na wyleczenie cukrzycy typu 1 s? ma?o realne w perspektywie najbli?szych lat. Realne jest takie udoskonalenie metod leczenia, aby proces ten by? dla pacjenta ma?o obci??aj?c, a równocze?nie dawa? mo?liwo?? dobrej metabolicznej kontroli.

W obradach wiele uwagi po?wi?cono równie? znaczeniu aktywno?ci fizycznej w terapii cukrzycy. Mi?dzy innymi prof. T. Klupa zwróci? uwag? na znaczenie okresu w którym nast?puje zwi?kszenie aktywno?ci. Bardzo wa?ne, aby by? to okres wczesnego dzieci?stwa. Zdaniem prelegenta wa?ne jest dostosowanie indywidualnego programu typów aktywno?ci fizycznej (wysi?ek tlenowy, beztlenowy itp.) do wieku, z uwzgl?dnieniem ewentualnych powik?a? przewlek?ych cukrzycy.

Omówienie to rzecz jasna nie wyczerpuje wszystkich poruszanych na Konferencji tematów. Te przedstawione wydaj? si? jednak najbardziej interesuj?ce z punktu widzenia pacjenta.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,235 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!