29 November 2021 11:22
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZDROWA DIETA ZDROWE DZIECKO
W Bielski Bia?ej z udzia?em Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? odby?a si? konferencja promuj?ca zdrowe ?ywienie dzieci pod has?em Zdrowa Dieta Zdrowe Dziecko. Organizatorami spotkania dla rodziców i nauczycieli by?y Przedszkola Nr 32,37,38,44 oraz Przedszkole nr 40, wyró?nione tytu?em "Przedszkole przyjazne dzieciom chorym na cukrzyc?". Konferencja skierowania by?a do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli i pracowników przedszkoli.

W trakcie konferencji Dyrektor Przedszkola nr 40 Jolanta Wojtuszek zaprezentowa?a dzia?alno?? przedszkoli zwi?zan? z ?ywieniem dzieci zdrowych oraz dzieci z alergi?,nietolerancj? pokarmow? i cukrzyc?. Przedstawiono tak?e wp?yw odpowiedniej diety na rozwój i funkcjonowanie dzieci z autyzmem.

Wspó?czesne problemy dzieci z cukrzyc? i ich funkcjonowanie w?ród rówie?ników przedstawi? Mariusz Masiarek, Prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Jeste?my pod ogromnym wra?eniem tego co uda?o si? zrobi? w Bielsku Bia?ej. Dzi?ki takiej dzia?alno?ci przedszkoli nasze dzieci mog? bez obaw rodziców w pe?ni korzysta? z wychowania przedszkolnego. - powiedzia? Mariusz Masiarek

Istotn? cz??ci? konferencji by? wyk?ad Pani Emilii Lorenc, diagnosty laboratoryjnego, biologa molekularnego i dietetyka, pomys?odawczyni Kampanii na rzecz diety naturalnej w Przedszkolach.

Atrakcj? konferencji by?a degustacja niektórych potraw serwowanych w przedszkolach. Nie zabrak?o potraw z soczewicy, kasz, owoców i warzyw.

Pi?knie przystrojone sto?y zach?ca?y do degustacji, a atmosfera sprzyja?a dyskusji i wymianie pogl?dów na temat zdrowego ?ywienia. Temat konferencji cieszy? si? du?ym zainteresowaniem, gdy? frekwencja przeros?a oczekiwania organizatorów.___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,607 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!