29 November 2021 10:29
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
STYPENDY?CI AKCJI DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
Jest ich siedmioro. S? z ca?ej Polski. W?ród nich s? reprezentanci naszego kraju. Wszyscy osi?gn?li sukcesy sportowe. Oto lista pierwszych stypendystów akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL.

Stypendium stanowi form? materialnej pomocy dla chorych na cukrzyc? z terenu ca?ej Polski, którzy aktywnie uczestnicz? w zaj?ciach sportowych i pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? osi?gaj? wyniki sportowe. Stypendium mog?a otrzyma? osoba chora na cukrzyc?, która udokumentowa?a aktywne uprawianie dyscypliny sportowej oraz osi?gni?cia w tym zakresie. Stypendium powinno by? przeznaczone na rozwijanie uzdolnie? i zainteresowa? oraz wspomaga? mo?liwo?ci rozwoju. Przyznali?my 3 stypendia po 1000 i cztery po 500 z?otych.

Dodatkowo ka?da osoba, która zg?osi?a swoj? kandydatur? do stypendium otrzymuje zaproszenie do Programu ACTIVEDIABET, realizowanego przez Micha?a Jeli?skiego, Mistrza ?wiata i Mistrza Olimpijskiego we wspó?pracy z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. ACTIVEDIABET: to program skierowany do osób z cukrzyc? wspieraj?cy ich w aktywno?ci fizycznej.

Stypendium akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL w wysoko?ci 1000 z?otych otrzymuj?:

MARTA BOKUN Choszczno, woj. zachodniopomorskie
24 letnia reprezentantka Polski seniorów w dyscyplinie Kajak Polo.WOJCIECH DOBRZA?SKI Sadek k. Szyd?owca, woj. mazowieckie
14-letni reprezentant Polski w Karate Kyokushin I.K.O MATSUSHIMA POLSKA


PRZEMYS?AW KOTULSKI z Rud?utowy, woj. ?l?skie
obecnie kolarz poprzednio szermierz, lider listy rankingowej Polskiego Zwi?zku Szermierczego w kategorii m?odzik,
Stypendium akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL w wysoko?ci 500 z?otych otrzymuj?:

MATEUSZ KOWALSKI Kraków, woj. ma?opolskie
22–letni bramkarz II ligi pi?ki r?cznej, reprezentant KS Wanda KrakówSEBASTIAN BEDNARCZYK Prad?a , woj. ?l?skie
25-letni lekkoatleta AZS AWF Kraków, klubowy Mistrz Polski w lekkiej atletyce.?UCJA KO?KO Warszawa, woj. mazowieckie
12-letnia p?ywaczka, rekordzistka Polski 4x50 metrów stylem dowolnym
MICHA? KLIMEK Katowic, woj. ?l?skie
19-letni koszykarz AZS Katowice, wielokrotny medalista Mistrzostw ?l?ska, wyst?pujacy w III lidze koszykówki seniorówDodatkowo ka?da osoba, która zg?osi?a swoj? kandydatur? do stypendium otrzymuje zaproszenie do Programu ACTIVEDIABET, realizowanego przez Micha?a Jeli?skiego, Mistrza ?wiata i Mistrza Olimpijskiego we wspó?pracy z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. ACTIVEDIABET to program skierowany do osób z cukrzyc? wspieraj?cy ich w aktywno?ci fizycznej.


Micha? Jeli?ski o programie ACTIVEDIABET:

Na bazie swoich do?wiadcze? w równoczesnym wyczynowym uprawianiu sportu i stara? o skuteczne wyrównywanie cukrzycy chc? pokaza?, ?e ?ycie bez ogranicze? i realizowanie swoich marze? jest mo?liwe przez ka?dego. Chc? podzieli? si? wiedz?, zach?ca?, ale i pomaga? innym aktywnym diabetykom.

O akcji:

DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL to akcja prozdrowotna prowadzona przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Polega na promocji aktywno?ci fizycznej w?ród spo?ecze?stwa. Do akcji mo?e przyst?pi? ka?da osoba, która jest aktywna fizycznie, bez wzgledu na rodzaj podejmowanej aktywno?ci.
W ramach akcji dost?pne s? koszulki-cegie?ki DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL. Uzyskane w ten sposób ?rodki zostaj? przeznaczone na stypendia sportowe dla aktywnych diabetyków.

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,503 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!