29 November 2021 20:33
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA A NARZ?D WZROKU - BEZP?ATNY WYK?AD I BADANIE
Zapraszamy do Szpitala ?laskiego w Cieszynie na spotkanie z cyklu Pro salute. 11 czerwca br, o godz. 16.00 dr n.med. Agata Plech przedstawi temat „Skutki cukrzycy w narz?dzie wzroku”, a nast?pnie dr n.med. ?ukasz Bednarski omówi „ Leczenie powik?a? ocznych cukrzycy”.

Wyk?ady odb?d? si? w sali konferencyjnej Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala ?l?skiego w Cieszynie.

Po wyk?adzie b?dzie mo?na skorzysta? z bezp?atnych bada? dna oka.

Jak wiadomo, cukrzyca jest najcz?stszym zaburzeniem gospodarki w?glowodanowej spowodowanym nieprawid?owym wydzielaniem lub nieprawid?owym dzia?aniem insuliny. Poniewa? jej niezwykle wa?n? cech? jest destrukcyjny wp?yw na stan uk?adu naczyniowego, mo?e doprowadza? do powstawania zmian patologicznych w praktycznie ka?dym narz?dzie. A zatem mo?e by? tak?e przyczyn? wyst?pienia ró?nych powik?a? w ka?dej cz??ci narz?du wzroku.

Najwi?kszym wrogiem osoby chorej na cukrzyc? z okulistycznego punktu widzenia jest czas trwania choroby. Wed?ug ró?nych autorów przeci?tnie po 10 latach trwania choroby zmiany oczne wyst?puj? u 25% – 45% pacjentów, po 15 latach – u 50%, a po 25–30 latach – u 80% – 90%.

Wskutek podwy?szonego poziomu cukru uszkodzeniu mog? ulec m.in. najdrobniejsze naczynia krwiono?ne. Zamkni?cie lub utrata szczelno?ci ?cian naczy? krwiono?nych powoduje, ?e dochodzi do niedokrwienia i w konsekwencji do niedotlenienia. Powstaj?ce nowe naczynia s? kruche i ?atwo p?kaj?. Najcz??ciej krwawienia nast?puj? w siatkówce. Mamy wtedy do czynienia z retinopati?, która mo?e prowadzi? do g??bokiego upo?ledzenia lub utraty wzroku. U wielu diabetyków rozwija si? tak?e jaskra, powik?aniem cukrzycy jest te? za?ma. Stosuj?c leki post?p jaskry mo?na zatrzyma?, natomiast zm?tnia??, w za?mie, soczewk? usuwa si? operacyjnie wszczepiaj?c w jej miejsce sztuczn?.

Aby wyprzedzi? chorob? i zadba? o zdrowie, nie wystarczy tylko trzyma? cukier w ryzach, konieczna jest tak?e wizyta u okulisty.

Badanie dna oka, czyli tylnego odcinka narz?du wzroku nale?y do standardowych bada? okulistycznych. Jest to krótkie, bezbolesne badanie, które pozwala na wczesne wykrycie retinopatii i wdro?enie odpowiedniego leczenia. Im szybciej podj?te s? w?a?ciwe kroki, tym wi?ksze s? szanse pacjenta na utrzymanie pe?nej ostro?ci wzroku.

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,854 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!