09 December 2021 04:10
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA ZDOLNYCH DIABETYKÓW

S?ODYCZ WIEDZY to Ogólnopolski Program Stypendialny realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Stypendium mo?e otrzyma? ka?dy ucze? chory na cukrzyc?. Jest przyznawane w trzech kategoriach - szko?y podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Stypendium jest wyró?nieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? wyró?niaj?co radz? sobie z nauk?. Stypendium S?ODYCZ WIEDZY mo?e otrzyma? ucze?, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwy?sz? ?redni? ocen na ?wiadectwie z ostatniego roku szkolnego.

Zobacz kto otrzyma? stypendium w poprzednich edycjach:
LISTA STYPENDYSTÓW - I EDYCJA 2010/2011
LISTA STYPENDYSTÓW - II EDYCJA 2011/2012
LISTA STYPENDYSTÓW - III EDYCJA 2012/2013
LISTA STYPENDYSTÓW - IV EDYCJA 2013/2014
LISTA STYPENDYSTÓW - V EDYCJA 2014/2015

Kandydatów do stypendium mo?e zg?asza? zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny (w przypadku dzieci do 18 roku ?ycia). Zg?oszenia kandydatów przyjmowane s? do 31 sierpnia.

Aby zg?osi? si? do Programu Stypendialnego S?ODYCZ WIEDZY:

1. zapoznaj si? z Regulaminem POBIERZ REGULAMIN

2. wype?nij Wniosek POBIERZ WNIOSEK

3. wy?lij wype?niony Wniosek wraz z kopi? ?wiadectwa i kopi? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci

Zg?oszenia na udost?pnionych formularzach prosimy przesy?a? do Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, ul. M?y?ska 17, 44-100 Gliwice.

Termin nadsy?ania zg?osze? mija 31 sierpnia. O przyznaniu stypendiów na podstawie przes?anych zg?osze? zdecyduje Zarz?d Towarzystwa do ko?ca wrze?nia.

Powodzenia!!!!


ZOBACZ CO MÓWI? STYPENDY?CI

GALERIA STYPENDYSTÓW I EDYCJA
GALERIA STYPENDYSTÓW II EDYCJA
GALERIA STYPENDYSTÓW III EDYCJA

Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towrzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Grono fundatorów mo?e si? powi?kszy?. …

Aby do??czy? do fundatorów stypendiów prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? – Tel. 605 3310345 lub 32 331 33 49

Patronat medialny:


PODOBA CI SI? POMYS?? PRZEKA? GO INNYM!

ZNASZ KOGO? KTO MO?E BY? FUNDATOREM STYPENDIUM? PRZEKA? MU INFORMACJ? O TYM JAK WESPRZE? TOWARZYSTWO!!!

WESPRZYJ TOWARZYSTWO!!!!

_________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,426 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!