29 November 2021 10:33
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
TROCH? UWAG NA WAKACJE - APEL PROF. E. OTTO-BUCZKOWSKIEJ
Wakacje rozpocz?te! Przed uczniami mnóstwo wolnego czasu i okazji do wypoczynku. Specjalnie dla naszych m?odych diabetyków znakomity diabetolog i pediatra Prof. Ewa Otto-Buczkowska przygotowa?a specjalny list a w nim kilka uwag.

Oto one:

Drodzy M?odzi Przyjaciele

Zbli?aj? si? wakacje, a z nimi sporo przyjemno?ci, ale tak?e troch? problemów.

Wybór zawodu.

Na pocz?tek pragn? przypomnie? troch? moich uwag na temat wyboru zawodu.. Zbli?a si? koniec roku szkolnego i dla cz??ci z Was konieczno?? podj?cia decyzji wyboru szko?y, kierunku studiów itd. To bardzo wa?ne decyzje, które trzeba podj?? z wielk? rozwag?. Dotyczy to oczywi?cie wszystkich m?odych ludzi, ale Was w szczególno?ci. Nie wolno Wam bowiem zapomnie?, ?e w zwi?zku z Wasza chorob? musicie sobie zapewni? na przysz?o?? zawód, w którym zawsze znajdziecie sta??, dobrze p?atn? prac?.

Nie wolno Wam zapomnie?, ?e cukrzyca jest przyjació?k? bardzo wymagaj?c?. Jej leczenie b?dzie coraz lepsze, ale tak?e coraz dro?sze!!!! Najnowsze metody leczenia, albo nie s? refundowane, albo refundowane z wielkim opó?nieniem. Je?li wi?c w przysz?o?ci chcecie korzysta? z najnowocze?niejszych metod leczenie musicie mie? na to pieni?dze!!!!

Dlatego przed podj?ciem tych ostatecznych decyzji musicie postara? si? bardzo starannie rozezna? rynek pracy.

To jest apel zw?aszcza do tych co chc? wybra? kierunki humanistyczne.

Bardzo wa?ne te? aby?cie sprawdzili czy wybrana przez Was szko?a czy uczelnie posiada odpowiedni? renom? w rankingu uczelni i czy jej dyplom „liczy si? na rynku pracy”.

Samochód

Zapewne wielu z Was uko?czy?o kursy prawa jazdy i wyrusz? w czasie wakacji na swoje pierwsze wyprawy. Lata ca?e walczy?am z urz?dowo obowi?zuj?c? dyskryminacj? m?odych chorych na cukrzyc? insulinozale?n?. I to si? uda?o. M?odzi, leczeni insulin? pacjenci ju? nie musz? oszukiwa? udaj?c, ?e s? zdrowi. To by?o bardzo niebezpieczne. Jest wiele schorze?, które stanowi? czynnik ryzyka dla bezpiecznego kierowania pojazdami mechanicznymi. Jednym z nich jest cukrzyca. Trzeba jednak pami?ta?, ?e zagro?enia zwi?zane z cukrzyc? wynikaj? g?ównie z b??dów w leczeniu a nie z istoty choroby.

Zdolno?? chorych na cukrzyc? do kierowania pojazdami mo?e by? zaburzone przez trzy czynniki: hiperglikemi?, hipoglikemi? i przewlekle powik?ania cukrzycy. Obok najcz??ciej wymienianego jakim jest hipoglikemia nie mo?na zapomina?, ?e utrzymuj?ca si? hiperglikemia mo?e tak?e zaburza? zdolno?? do prowadzenia pojazdów.

Zastosowanie nowoczesnych metod monitorowania i leczenia cukrzycy w po??czeniu z bardzo dobr? edukacj? chorych, pozwala na uzyskiwanie, u wi?kszo?ci chorych, dobrego wyrównania metabolicznego, a tym samym na ograniczenie ryzyka wyst?pienia powik?a? zarówno ostrych jak i przewlek?ych. Nowoczesne metody leczenia bardzo u?atwiaj? dobr? kontrole metaboliczn? pod warunkiem ich starannego wykorzystania.

Wydanie opinii diabetologa oparte by? musi na szczegó?owej analizie dotychczasowego przebiegu choroby, ocenie stopnia wyrównania metabolicznego a przede wszystkim znajomo?ci wiedzy pacjenta w zakresie profilaktyki hipoglikemii. Wiedza taka zweryfikowana winna by? bezpo?rednio przed udzieleniem zgody na wydanie licencji.

Fakt przeprowadzenia stosownej reedukacji chorego winien by? wpisany do jego dokumentacji w poradni specjalistycznej i potwierdzony podpisem chorego oraz osoby przeprowadzaj?cej tak? edukacj?. Wa?ne jest aby w dokumentacji wyra?nie odnotowany zosta? planowany termin rekontroli stanu zdrowia chorego w odniesieniu do jego zdolno?ci do prowadzenia pojazdów.

Grup? kierowców wymagaj?c? szczególnej uwagi s? ci??arne, pami?ta? bowiem nale?y, ?e w dobrze prowadzonej ci??y warto?ci glikemii s? na ogó? ni?sze ni? u innych leczonych insulin? chorych a tak?e, ?e sama ci??a sprzyja wyst?powaniu hipoglikemii, jej profilaktyka jest tu wi?c szczególnie wa?na. Przy szkoleniu m?odych kobiet zagadnieniu temu po?wi?ci? nale?y wiele uwagi.

Chorym na cukrzyc? trzeba bardzo wyra?nie u?wiadamia?, ?e cukrzyca jest bardzo powa?nym czynnikiem ryzyka dla bezpiecze?stwa ruchu drogowego.
Chory musi mie? ?wiadomo??, ?e cukrzycy nie mo?na traktowa? jako czynnika zmniejszaj?cego odpowiedzialno?? kierowcy w razie spowodowania wypadku. Spowodowanie wypadku przez chorego na cukrzyc? z powodu wyst?pienia u niego hipoglikemii jest obci??aj?ce podobnie jak siadanie za kierownic? po spo?yciu alkoholu. I o tym chorzy na cukrzyc? musz? pami?ta?.


Przygotowanie si? do podró?y.

Podró?owanie sta?o si? nieod??cznym atrybutem wspó?czesnego stylu ?ycia. Chory na cukrzyc? te? mo?e podró?owa? jednak taka podró?, zw?aszcza je?li jest d?uga i wi??e si? ze zmian? stref czasowych, wymaga bardzo starannego przygotowania. Rodzaj tych przygotowa? zale?y rzecz jasna od wielu czynników, w tym:
 od rodzaju cukrzycy a przede wszystkim sposobu jej leczenia
 ogólnego stanu zdrowia i obecno?ci czy nieobecno?ci przewlek?ych powik?a? cukrzycy
 stopnia wyrównania metabolicznego oraz ewentualnych sk?onno?ci do dekompensacji
 czasu trwania podró?y, zwi?zanych z ni? zmian klimatycznych itp.
 ?rodka lokomocji itp.
Podró? chorego na cukrzyc? typu 1 niesie z sob? szczególne zagro?enie st?d te? konieczne jest podj?cie bardzo starannych przygotowa?.

Przygotowania takie rozpocz?? nale?y na kilka- kilkana?cie tygodni przed wyjazdem.

 Przygotowania organizacyjne:

 Zapozna? si? nale?y z rodzajem zalecanych szczepie? i ewentualnie je przeprowadzi?.
 Konieczne jest bardzo staranne przygotowanie polis ubezpieczeniowych i sprawdzenie gwarantowanego zakresu ubezpieczenia (leki, porady ambulatoryjne, leczenie szpitalne, ewentualny transport z powrotem). Pami?ta? nale?y, ?e ogólnie stosowane polisy nie obejmuj? powik?a? zwi?zanych z chorob? przewlek??, st?d te? chorzy na cukrzyc? przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej, musz? koniecznie zg?osi? ubezpieczycielowi fakt istnienia takiej choroby.
 Wskazane jest te? aby chory lub jego opiekunowie, przed wyjazdem b?d? te? zaraz po przyje?dzie na miejsce przeznaczenia, zapozna? si? z adresami placówek medycznych mog?cych mu udzieli? fachowej pomocy. Pomocne okaza? si? mog? adresy uzyskane przez internet.
 Bardzo przydatne okaza? si? mo?e zaopatrzenie w oficjalny list od lekarza prowadz?cego, najlepiej w j?zyku angielskim, z rozpoznaniem choroby i informacj? dotycz?c? ogólnego stanu zdrowia chorego oraz stosowanego leczenia, na wypadek gdyby w miejscu docelowym lub w czasie podró?y zasz?a konieczno?? skorzystania z pomocy lekarskiej. Taki list mo?e by? tak?e potrzebny dla wyja?nienia s?u?bom granicznym konieczno?ci przewo?enia leków i sprz?tu.
 Chory na cukrzyc? winien by? zaopatrzony w identyfikator (plakietka, bransoletka, naszyjnik itp.) mówi?cy o jego chorobie.
 Kiedy podró? odbywa si? samolotem na 24 godziny przed odlotem mo?na telefonicznie zg?osi? zapotrzebowanie na specjalnie przygotowane posi?ki.


Przygotowania medyczne:

Przed wyjazdem chory winien si? zg?osi? na wizyt? w o?rodku specjalistycznym, gdzie cz?onkowie zespo?u terapeutyczno-edukacyjnego b?d? mogli udzieli? wyczerpuj?cych wskazówek dotycz?cych post?powania dietetycznego a tak?e modyfikacji terapii zale?nych od czasu trwania podró?y i pobytu w obcym kraju a tak?e zmian zwi?zanych z ró?nicami klimatycznymi, czasowymi itp. Dotyczy to zw?aszcza wyjazdów na odleg?e kontynenty (Ameryka zw?aszcza Po?udniowa, Australia, Afryka).

Przygotowanie apteczki ogólnej, w której znajd? si?:
 - ?rodki opatrunkowe, leki do stosowania zewn?trznego – p/uczuleniowe, p/podra?nieniom, kremy ochronne z filtrem UV itp
 - leki przeciw przezi?bieniu, leki p/wymiotne (choroba lokomocyjna), leki p/biegunkowe (bardzo wa?ne!).

Leki i sprz?t zwi?zane z leczeniem cukrzycy, zapas ich powinien by? wi?kszy i uwzgl?dnia? mo?liwo?? przed?u?enia si? podró?y. Zapas tych leków i sprz?tu powinien by? rozdzielony pomi?dzy dwie torby, na wypadek zagini?cia cz??ci baga?u.

Stosowanie insuliny.

Przy podró?y na pó?noc lub po?udnie a tak?e na wschód lub zachód, je?li mijamy w podró?y mniej ni? sze?? stref czasowych nie ma potrzeby zasadniczych zmian w dawkowaniu insuliny. Podró? przez ponad sze?? stref czasowych na wschód lub zachód, zmienia czas posi?ków i schemat dawkowania leków, co wymaga cz?stych pomiarów glikemii i modyfilkacji dawek insuliny. Chorzy stosuj?cy pompy insulinowe mog? kontynuowa? zwyk?e podawanie wlewu podstawowego i wstrzykni?? przed posi?kami.

Chorzy ci zawsze musz? mi?? przy sobie insulin? krótko- lub szybkodzia?aj?c? oraz insulin? o dzia?aniu przed?u?onym, a tak?e wstrzykiwacze umo?liwiaj?ce podanie insuliny na wypadek zaburze? pracy pompy.

 - Glikemi? w podró?y bezpieczniej jest utrzymywa? na nieco wy?szym ni? zwykle poziomie, dla zmniejszenia ryzyka wyst?pienia hipoglikemii.

Wszyscy chorzy winni mie? przy sobie leki stosowane w przypadkach nag?ych:
- Zestaw do wstrzykni?? glukagonu
- ?el lub inny preparat glukozy do natychmiastowego podania w razie hipoglikemii.

Chorzy winni mie? przy sobie zawsze zapas po?ywienia, zw?aszcza w postaci prostych i z?o?onych w?glowodanów (batoniki, cukierki, krakersy, kanapki) oraz p?yny. W podró?y nale?y przyjmowa? du?o p?ynów.

- Pozostawanie przez d?u?szy czas w jednej pozycji, tak jak to ma zwykle miejsce przy podró?y samolotem, upo?ledza kr??enie. Wa?ne jest wi?c zmienianie pozycji co pewien czas i odbywanie spacerów po pok?adzie samolotu dla poprawy kr??enia, zw?aszcza w ko?czynach dolnych.

Pami?ta? nale?y, ?e podró? chorego na cukrzyc?, aby by?a bezpieczna musi by? bardzo dobrze przygotowana. Oddzielny problem stanowi podró? samochodem, zw?aszcza je?li choremu na cukrzyc? przypada rola kierowcy o czym by?a mowa ju? wcze?niej.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,509 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!