28 Października 2020 19:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
TROCHĘ UWAG NA WAKACJE - APEL PROF. E. OTTO-BUCZKOWSKIEJ
Wakacje rozpoczęte! Przed uczniami mnóstwo wolnego czasu i okazji do wypoczynku. Specjalnie dla naszych młodych diabetyków znakomity diabetolog i pediatra Prof. Ewa Otto-Buczkowska przygotowała specjalny list a w nim kilka uwag.

Oto one:

Drodzy Młodzi Przyjaciele

Zbliżaj? się wakacje, a z nimi sporo przyjemno?ci, ale także trochę problemów.

Wybór zawodu.

Na pocz?tek pragnę przypomnieć trochę moich uwag na temat wyboru zawodu.. Zbliża się koniec roku szkolnego i dla czę?ci z Was konieczno?ć podjęcia decyzji wyboru szkoły, kierunku studiów itd. To bardzo ważne decyzje, które trzeba podj?ć z wielk? rozwag?. Dotyczy to oczywi?cie wszystkich młodych ludzi, ale Was w szczególno?ci. Nie wolno Wam bowiem zapomnieć, że w zwi?zku z Wasza chorob? musicie sobie zapewnić na przyszło?ć zawód, w którym zawsze znajdziecie stał?, dobrze płatn? pracę.

Nie wolno Wam zapomnieć, że cukrzyca jest przyjaciółk? bardzo wymagaj?c?. Jej leczenie będzie coraz lepsze, ale także coraz droższe!!!! Najnowsze metody leczenia, albo nie s? refundowane, albo refundowane z wielkim opóĽnieniem. Je?li więc w przyszło?ci chcecie korzystać z najnowocze?niejszych metod leczenie musicie mieć na to pieni?dze!!!!

Dlatego przed podjęciem tych ostatecznych decyzji musicie postarać się bardzo starannie rozeznać rynek pracy.

To jest apel zwłaszcza do tych co chc? wybrać kierunki humanistyczne.

Bardzo ważne też aby?cie sprawdzili czy wybrana przez Was szkoła czy uczelnie posiada odpowiedni? renomę w rankingu uczelni i czy jej dyplom „liczy się na rynku pracy”.

Samochód

Zapewne wielu z Was ukończyło kursy prawa jazdy i wyrusz? w czasie wakacji na swoje pierwsze wyprawy. Lata całe walczyłam z urzędowo obowi?zuj?c? dyskryminacj? młodych chorych na cukrzycę insulinozależn?. I to się udało. Młodzi, leczeni insulin? pacjenci już nie musz? oszukiwać udaj?c, że s? zdrowi. To było bardzo niebezpieczne. Jest wiele schorzeń, które stanowi? czynnik ryzyka dla bezpiecznego kierowania pojazdami mechanicznymi. Jednym z nich jest cukrzyca. Trzeba jednak pamiętać, że zagrożenia zwi?zane z cukrzyc? wynikaj? głównie z błędów w leczeniu a nie z istoty choroby.

Zdolno?ć chorych na cukrzycę do kierowania pojazdami może być zaburzone przez trzy czynniki: hiperglikemię, hipoglikemię i przewlekle powikłania cukrzycy. Obok najczę?ciej wymienianego jakim jest hipoglikemia nie można zapominać, że utrzymuj?ca się hiperglikemia może także zaburzać zdolno?ć do prowadzenia pojazdów.

Zastosowanie nowoczesnych metod monitorowania i leczenia cukrzycy w poł?czeniu z bardzo dobr? edukacj? chorych, pozwala na uzyskiwanie, u większo?ci chorych, dobrego wyrównania metabolicznego, a tym samym na ograniczenie ryzyka wyst?pienia powikłań zarówno ostrych jak i przewlekłych. Nowoczesne metody leczenia bardzo ułatwiaj? dobr? kontrole metaboliczn? pod warunkiem ich starannego wykorzystania.

Wydanie opinii diabetologa oparte być musi na szczegółowej analizie dotychczasowego przebiegu choroby, ocenie stopnia wyrównania metabolicznego a przede wszystkim znajomo?ci wiedzy pacjenta w zakresie profilaktyki hipoglikemii. Wiedza taka zweryfikowana winna być bezpo?rednio przed udzieleniem zgody na wydanie licencji.

Fakt przeprowadzenia stosownej reedukacji chorego winien być wpisany do jego dokumentacji w poradni specjalistycznej i potwierdzony podpisem chorego oraz osoby przeprowadzaj?cej tak? edukację. Ważne jest aby w dokumentacji wyraĽnie odnotowany został planowany termin rekontroli stanu zdrowia chorego w odniesieniu do jego zdolno?ci do prowadzenia pojazdów.

Grup? kierowców wymagaj?c? szczególnej uwagi s? ciężarne, pamiętać bowiem należy, że w dobrze prowadzonej ci?ży warto?ci glikemii s? na ogół niższe niż u innych leczonych insulin? chorych a także, że sama ci?ża sprzyja występowaniu hipoglikemii, jej profilaktyka jest tu więc szczególnie ważna. Przy szkoleniu młodych kobiet zagadnieniu temu po?więcić należy wiele uwagi.

Chorym na cukrzycę trzeba bardzo wyraĽnie u?wiadamiać, że cukrzyca jest bardzo poważnym czynnikiem ryzyka dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Chory musi mieć ?wiadomo?ć, że cukrzycy nie można traktować jako czynnika zmniejszaj?cego odpowiedzialno?ć kierowcy w razie spowodowania wypadku. Spowodowanie wypadku przez chorego na cukrzycę z powodu wyst?pienia u niego hipoglikemii jest obci?żaj?ce podobnie jak siadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu. I o tym chorzy na cukrzycę musz? pamiętać.


Przygotowanie się do podróży.

Podróżowanie stało się nieodł?cznym atrybutem współczesnego stylu życia. Chory na cukrzycę też może podróżować jednak taka podróż, zwłaszcza je?li jest długa i wi?że się ze zmian? stref czasowych, wymaga bardzo starannego przygotowania. Rodzaj tych przygotowań zależy rzecz jasna od wielu czynników, w tym:
 od rodzaju cukrzycy a przede wszystkim sposobu jej leczenia
 ogólnego stanu zdrowia i obecno?ci czy nieobecno?ci przewlekłych powikłań cukrzycy
 stopnia wyrównania metabolicznego oraz ewentualnych skłonno?ci do dekompensacji
 czasu trwania podróży, zwi?zanych z ni? zmian klimatycznych itp.
 ?rodka lokomocji itp.
Podróż chorego na cukrzycę typu 1 niesie z sob? szczególne zagrożenie st?d też konieczne jest podjęcie bardzo starannych przygotowań.

Przygotowania takie rozpocz?ć należy na kilka- kilkana?cie tygodni przed wyjazdem.

 Przygotowania organizacyjne:

 Zapoznać się należy z rodzajem zalecanych szczepień i ewentualnie je przeprowadzić.
 Konieczne jest bardzo staranne przygotowanie polis ubezpieczeniowych i sprawdzenie gwarantowanego zakresu ubezpieczenia (leki, porady ambulatoryjne, leczenie szpitalne, ewentualny transport z powrotem). Pamiętać należy, że ogólnie stosowane polisy nie obejmuj? powikłań zwi?zanych z chorob? przewlekł?, st?d też chorzy na cukrzycę przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej, musz? koniecznie zgłosić ubezpieczycielowi fakt istnienia takiej choroby.
 Wskazane jest też aby chory lub jego opiekunowie, przed wyjazdem b?dĽ też zaraz po przyjeĽdzie na miejsce przeznaczenia, zapoznał się z adresami placówek medycznych mog?cych mu udzielić fachowej pomocy. Pomocne okazać się mog? adresy uzyskane przez internet.
 Bardzo przydatne okazać się może zaopatrzenie w oficjalny list od lekarza prowadz?cego, najlepiej w języku angielskim, z rozpoznaniem choroby i informacj? dotycz?c? ogólnego stanu zdrowia chorego oraz stosowanego leczenia, na wypadek gdyby w miejscu docelowym lub w czasie podróży zaszła konieczno?ć skorzystania z pomocy lekarskiej. Taki list może być także potrzebny dla wyja?nienia służbom granicznym konieczno?ci przewożenia leków i sprzętu.
 Chory na cukrzycę winien być zaopatrzony w identyfikator (plakietka, bransoletka, naszyjnik itp.) mówi?cy o jego chorobie.
 Kiedy podróż odbywa się samolotem na 24 godziny przed odlotem można telefonicznie zgłosić zapotrzebowanie na specjalnie przygotowane posiłki.


Przygotowania medyczne:

Przed wyjazdem chory winien się zgłosić na wizytę w o?rodku specjalistycznym, gdzie członkowie zespołu terapeutyczno-edukacyjnego będ? mogli udzielić wyczerpuj?cych wskazówek dotycz?cych postępowania dietetycznego a także modyfikacji terapii zależnych od czasu trwania podróży i pobytu w obcym kraju a także zmian zwi?zanych z różnicami klimatycznymi, czasowymi itp. Dotyczy to zwłaszcza wyjazdów na odległe kontynenty (Ameryka zwłaszcza Południowa, Australia, Afryka).

Przygotowanie apteczki ogólnej, w której znajd? się:
 - ?rodki opatrunkowe, leki do stosowania zewnętrznego – p/uczuleniowe, p/podrażnieniom, kremy ochronne z filtrem UV itp
 - leki przeciw przeziębieniu, leki p/wymiotne (choroba lokomocyjna), leki p/biegunkowe (bardzo ważne!).

Leki i sprzęt zwi?zane z leczeniem cukrzycy, zapas ich powinien być większy i uwzględniać możliwo?ć przedłużenia się podróży. Zapas tych leków i sprzętu powinien być rozdzielony pomiędzy dwie torby, na wypadek zaginięcia czę?ci bagażu.

Stosowanie insuliny.

Przy podróży na północ lub południe a także na wschód lub zachód, je?li mijamy w podróży mniej niż sze?ć stref czasowych nie ma potrzeby zasadniczych zmian w dawkowaniu insuliny. Podróż przez ponad sze?ć stref czasowych na wschód lub zachód, zmienia czas posiłków i schemat dawkowania leków, co wymaga częstych pomiarów glikemii i modyfilkacji dawek insuliny. Chorzy stosuj?cy pompy insulinowe mog? kontynuować zwykłe podawanie wlewu podstawowego i wstrzyknięć przed posiłkami.

Chorzy ci zawsze musz? mięć przy sobie insulinę krótko- lub szybkodziałaj?c? oraz insulinę o działaniu przedłużonym, a także wstrzykiwacze umożliwiaj?ce podanie insuliny na wypadek zaburzeń pracy pompy.

 - Glikemię w podróży bezpieczniej jest utrzymywać na nieco wyższym niż zwykle poziomie, dla zmniejszenia ryzyka wyst?pienia hipoglikemii.

Wszyscy chorzy winni mieć przy sobie leki stosowane w przypadkach nagłych:
- Zestaw do wstrzyknięć glukagonu
- Żel lub inny preparat glukozy do natychmiastowego podania w razie hipoglikemii.

Chorzy winni mieć przy sobie zawsze zapas pożywienia, zwłaszcza w postaci prostych i złożonych węglowodanów (batoniki, cukierki, krakersy, kanapki) oraz płyny. W podróży należy przyjmować dużo płynów.

- Pozostawanie przez dłuższy czas w jednej pozycji, tak jak to ma zwykle miejsce przy podróży samolotem, upo?ledza kr?żenie. Ważne jest więc zmienianie pozycji co pewien czas i odbywanie spacerów po pokładzie samolotu dla poprawy kr?żenia, zwłaszcza w kończynach dolnych.

Pamiętać należy, że podróż chorego na cukrzycę, aby była bezpieczna musi być bardzo dobrze przygotowana. Oddzielny problem stanowi podróż samochodem, zwłaszcza je?li choremu na cukrzycę przypada rola kierowcy o czym była mowa już wcze?niej.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,022 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!