04 December 2021 03:13
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
O CUKRZYCY W KRYNICY: M.JELI?SKI - O SPORCIE I CHOROBIE
Micha? Jeli?ski o swoim sporcie i chorobie. „Cukrzyca to nie jest cierpienie tylko codzienna praca nad w?asnym zdrowiem i ?yciem” To wywiad przed Festiwalem Biegowym i udzia?em w Minimaratonie "Biegiem od Cukrzycy". Dla diabetyków wa?ne s? trzy obszary: 1. Pomiary i dawkowanie insuliny 2. Zdrowe od?ywianie. Unikam s?owa dieta, bo ono zak?ada jak?? tymczasowo??, a tu chodzi o dobry sposób od?ywiania si? na co dzie?. Trzecim obszarem jest oczywi?cie aktywno?? fizyczna. ?miem twierdzi?, ?e t? aktywno?ci?, jeste?my w stanie zmniejszy? niedoci?gni?cia w dwóch poprzednich tematach.Wybitny wio?larz, mistrz Europy, czterokrotny mistrz ?wiata, z?oty medalista olimpijski z Pekinu zach?ca o aktywno?ci fizycznej i dbania o zdrowie, a nam zdradza, jak si? ?yje i zdobywa medale z cukrzyc? typu 1.

Zapisy mo?liwe na stronie Festiwalu Biegowego – ZAPISZ SI? TERAZ!

Opowie nam pan troch? o treningu wio?larza?

Micha? Jeli?ski: Wio?larstwo jest naprawd? fajn? dyscyplin?. Zacz??em wios?owa? dosy? pó?no, bo w wieku 15 lat, a zawodnikiem wyczynowym by?em prawie 20 lat. Przez ten czas by?y okresy bardzo intensywnego treningu: nawet 2-3 razy dziennie w najwa?niejszych okresach sezonu, 6-7 miesi?cy na wyjazdach. Wytrzyma?em tyle czasu, bo wio?larstwo to sport ogólnorozwojowy. Podczas treningu dotykamy ró?nych dyscyplin. W sezonie wios?owanie stanowi 70% treningu, ale ju? zim? pokonujemy kilometry na nartach biegowych, ca?y rok ?wiczymy na si?owni 2-3 razy w tygodniu i oczywi?cie biegamy. Do tego dochodzi te? rower i p?ywanie. Ta ró?norodno?? s?u?y ogólnej sprawno?ci organizmu, ale zapobiega te? rutynie, ?eby si? cz?owiek tym wios?owaniem nie znudzi?.

W jakim momencie kariery dowiedzia? si? pan o swojej chorobie?

O chorobie dowiedzia?em si? w 2003 r. To by?o przed moimi pierwszymi, powa?nymi mistrzostwami ?wiata w kategorii seniorów. Jednocze?nie by?y to kwalifikacje do moich pierwszych igrzysk. Diagnoza by?a dla mnie ogromnym szokiem. W?a?ciwie nie mia?em wiedzy o cukrzycy typu 1. Mia?em stereotypowe wyobra?enia o cukrzycy typu 2. S?dzi?em, ?e ta choroba dotyczy osób oty?ych, prowadz?cych siedz?cy tryb ?ycia. Takich, które w jakim? stopniu same na swoj? chorob? zapracowa?y, a ja by?em przecie? m?ody, szczup?y, wysportowany. Trudno powiedzie?, ?eby brakowa?o mi ruchu albo zdrowej diety. Z jednej strony szok, ale poczu?em te? ulg?. Dowiedzia?em si?, dlaczego zawsze by?em taki szczup?y, no i wyja?ni?y si? ró?ne problemy ze zdrowiem.

Przysz?o panu wtedy do g?owy, ?eby si? wycofa? z przygotowa? i zaj?? czym? zupe?nie innym. Wykorzysta? pana finansowe wykszta?cenie?

Nie zamierza?em si? poddawa?, ale wiedzia?em, ?e b?dzie bardzo ci??ko. Po pierwszym zastrzyku insuliny, na treningu poczu?em skutki spadku cukru. Uk?ada?em sobie wtedy w g?owie, co teraz b?d? robi?, jak to b?dzie teraz wygl?da?o. Co ciekawe, moje my?li wcale nie skupia?y si? wokó? pracy za biurkiem. Bardziej sk?ania?em si? ku podró?om i jednak aktywno?ci, mo?e nie na poziomie wyczynowym, ale chcia?em pozosta? aktywny ruchowo.

Dlaczego wybra? pan takie studia? Wi?kszo?? sportowców studiuje na AWF?

Bardzo si? ciesz?, ?e akurat takie studia sko?czy?em. By?a to kontynuacja mojej edukacji. W Gorzowie sko?czy?em Liceum Ekonomiczne i taki kierunek studiów wydawa? si? bardzo racjonalny i przemy?lany. Ekonomia i finanse po prostu mnie interesowa?y. Sport by? czym?, co robi?em na co dzie?. Obawia?em si?, ?e je?li pójd? na AWF, to nast?pi jaki? przesyt sportem. Mia?em nawet plany wykorzystania ekonomii zawodowo, ale w tym samym tygodniu, w którym sko?czy?em studia, zdoby?em kwalifikacje olimpijskie do Aten i przez nast?pne 10 lat wci?? by?em aktywnym zawodnikiem.

Wracaj?c do cukrzycy. Jak na pana chorob? zareagowali koledzy z osady? Mieli jakie? obawy przed kontynuowaniem treningów w takim sk?adzie?

W ?rodowisku wszyscy s?yszeli o przypadku Stevena Redgrave’a. On by? ikon? nie tylko dla cukrzyków, ale równie? dla wio?larzy. Pi?ciokrotny z?oty medalista olimpijski od 1997 r. startowa? z cukrzyc?. W moim przypadku by?o tak, ?e do powa?nych zawodów by?o jeszcze du?o czasu i wszyscy czekali na to, jak mi si? uda przepracowa? zim?. My?l?, ?e wa?ne by?o te? podej?cie trenera. Nie czu?em si? w ?aden sposób dyskryminowany, ale mia?em ?wiadomo??, ?e jestem obserwowany. Musia?em si? pokaza? z jak najlepszej strony, nie zawie?? na treningu i na zawodach. Nasza osada, która powsta?a w 2005 r., po trzech miesi?cach p?ywania by?a najlepsza na ?wiecie. Dla mnie ka?de zawody by?y wyzwaniem. Nie mog?em przecie? da? pretekstu do szukania zast?pstwa za mnie.O taryfie ulgowej nie by?o mowy?

Wiadomo, ?e nie ka?dy zdrowy zawodnik lub trener rozumie problemy cukrzyka. Nie mog?em liczy? na wyrozumia?o??. W sporcie nie ma sentymentów. Jest start, jest meta i trzeba by? najlepszym. Nigdy nie t?umaczy?em si? cukrzyc?. Walczyli?my o najwy?sze cele i nie by?o miejsca na taryf? ulgow? lub jakie? wymówki. Cukrzyca jest bardzo powa?n? chorob?, która wp?ywa niemal na ka?de nasze codzienne zachowanie, ale mo?na ten wp?yw ograniczy?. Sport i aktywno?? na pewno pomagaj? w zapanowaniu nad chorob?, ale sport na poziomie wyczynowym to ju? wyzwanie dla cukrzyka.

Jak wygl?da codzienne ?ycie z cukrzyc?? Co jest szczególne wa?ne, ?eby choroba nie zdominowa?a ca?ego ?ycia?

Dla uproszczenia powiem, ?e dla diabetyków wa?ne s? trzy obszary: 1. Pomiary i dawkowanie insuliny 2. Zdrowe od?ywianie. Unikam s?owa dieta, bo ono zak?ada jak?? tymczasowo??, a tu chodzi o dobry sposób od?ywiania si? na co dzie?. Trzecim obszarem jest oczywi?cie aktywno?? fizyczna. ?miem twierdzi?, ?e t? aktywno?ci?, jeste?my w stanie zmniejszy? niedoci?gni?cia w dwóch poprzednich tematach.

Czy przestrzegaj?c tych zasad zdarzaj? si? panu okresy remisji?

Remisja pojawia si? lub si? nie pojawia na pocz?tku choroby, gdy zaczynamy podawa? insulin?. S?yszy si? o przypadkach osób, które przez wiele lat do?wiadczaj? remisji i mog? funkcjonowa? na bardzo ma?ych dawkach insuliny. U mnie remisja niewymagaj?ca podawania insuliny trwa?a 1,5 miesi?ca. Dodam, ?e moment, w którym musia?em si? przyzwyczai?, ?e jednak b?d? na insulinie do ko?ca ?ycia, by? chyba trudniejszy ni? ten, gdy dowiedzia?em si? o chorobie po raz pierwszy. W sumie przez ok. 3 lata mój organizm jeszcze produkowa? ma?e ilo?ci insuliny.


Co by pan radzi? osobom, które swoim niezdrowym trybem ?ycia nara?aj? si? na ryzyko choroby?

Wydaje si?, ?e recepta na zdrowie jest prosta: dobre od?ywianie, dbanie o siebie i aktywno?? fizyczna. Cukrzyca typu 2. nie pojawia si? z dnia na dzie?. To s? d?ugotrwa?e procesy, które powoli narastaj?. To trwa lata. Je?li kto? sporo przyty?, to szybko tej wagi nie zrzuci. To trudne, ale mo?liwe. Jednak warto pracowa? nad swoim stanem zdrowia i nad kondycj?.

Jakie s? podstawy tego zdrowego od?ywiania si?, o którym pan mówi?

Zdrowe od?ywianie to nic innego, jak jedzenie w sposób ?wiadomy i przemy?lany, unikanie ?ywno?ci przetworzonej, chemii w jedzeniu. Warzywa, owoce i w?a?nie nieprzetworzona ?ywno?? to podstawa. Nie uznaj? te? ?ywno?ci „specjalnej” dla cukrzyków, która wbrew nazwie zawiera wiele substancji niepotrzebnych (s?odziki , ulepszacze itd). Oczywi?cie nie popadam w przesad?. Wiadomo, ?e jak jestem w podró?y, to nie ma sensu kombinowa?. Je?li na co dzie? o siebie dbamy, to jeden niezdrowy, fast-foodowy posi?ek nie zrobi nam krzywdy.

Podczas PZU Festiwalu Biegowego w Krynicy odb?dzie si? minimaraton „Biegiem od cukrzycy” na dystansie 4km. Jak si? przygotowa? do takiego biegu, gdy walczy si? z chorob??

Wszystko zale?y od punktu wyj?cia. Ka?dy zdrowy cz?owiek powinien bez problemów pokona? te 4km, ale je?li kto? si? zupe?nie do tej pory nie rusza?, zrobienie czegokolwiek ju? ma znaczenie. Codzienny spacer, mo?e rower, rezygnacja z komunikacji miejskiej to ju? b?dzie co?. Trzeba codziennie zrobi? co? dla siebie. Wybra? sobie aktywno??, która nam sprawia przyjemno??, a przy okazji b?dzie mia?a pozytywny wp?yw na nasze zdrowie. Czas na ambicje sportowe przyjdzie w pó?niejszym etapie. Warto sobie stawia? cele. W pierwszym roku pokona? jaki? za?o?ony dystans, a mo?e za rok ju? dwa razy d?u?szy. Najwa?niejsze to zacz?? si? rusza?.

Dziennikarze cz?sto podkre?laj?, ?e jest pan z?otym medalist? pomimo cukrzycy. Czy te pytania o cukrzyc? nie irytuj? pana?

W?a?ciwie nie. Cz??ciej irytuje mnie niewiedza i stereotypowe podej?cie, a ju? najbardziej denerwuje mnie pytanie: „co pan czu? po zdobyciu z?otego medalu olimpijskiego”? (?miech).

To, co pan czu? po zdobyciu z?otego medalu olimpijskiego?

Bardzo si? wzruszy?em. To by? ten moment, kiedy sobie u?wiadomi?em, ?e zrobili?my z kolegami kawa? dobrej roboty, a na moje przygotowania ogromny wp?yw mia?a te? cukrzyca. Ten, kto choruje, wie, ?e na co dzie? trzeba si? zmaga? z problemami. Jest to trudne i wymagaj?ce, ale w takich momentach wiadomo, ?e by?o warto. Medal by? najwi?ksz? nagrod?, za te wszystkie treningi i lata przygotowa?.

Koledzy z osady ju? si? wycofali z kariery zawodniczej? A pan jeszcze my?li o igrzyskach w Rio?

Po Londynie zak?ada?em, ?e b?d? trenowa? w domu. Jeszcze w zesz?ym roku trenowa?em i du?o startowa?em, ale w tym roku dojrza?em ju? do decyzji o wycofaniu si? z kariery zawodniczej. Oczywi?cie bardzo z tego powodu krwawi mi serce, ale takie ?ycie!!! Czas i?? do przodu. Nie da si? pogodzi? sportu wyczynowego, takiego jak wio?larstwo i innej aktywno?ci zawodowej na powa?nie. Teraz przyszed? czas, ?eby si? skupi? na rodzinie i pracy, tak?e na polu programów zwi?zanych aktywno?ci? fizyczn? i cukrzyc?. Warto po?wi?ci? swój czas, ?eby u?wiadamia? pacjentów i ich otoczenie, ?e cukrzyca to nie jest cierpienie tylko codzienna praca nad w?asnym zdrowiem i ?yciem. Trzeba umie? j? kontrolowa? i nie pozwoli? jej zmniejsza? komfortu naszego ?ycia.

Rozmawia?a Ilona Berezowska/FestiwalBiegowy.pl

Program ACTIVEDIABET to realizowany przez Micha?a Jeli?skiego, Mistrza ?wiata i Mistrza Olimpijskiego we wspó?pracy z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. ACTIVEDIABET to program skierowany do osób z cukrzyc? wspieraj?cy ich w aktywno?ci fizycznej. ZOBACZ


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,727 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!