04 December 2021 03:33
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BIEGIEM OD CUKRZYCY W KRYNICY - RELACJA
To by?y niesamowite dni. Niezwyk?a atmosfera, przyja?ni ludzie i wa?ne sprawy. Festiwal Biegowy w Krynicy to przede wszystkim ?wi?to aktywno?ci fizycznej i pozytywnego my?lenia. Tym razem by?a to te? okazja do zwrócenia uwagi na problem cukrzycy. Minimaraton „Biegiem od cukrzycy” oraz panel dyskusyjny po?wi?cony po?wi?cony roli aktywno?ci fizycznej podczas Forum Sport-Zdrowie-Pieni?dze uczestnikom na najistotniejsze aspekty ?ycia z cukrzyc?.

Przez ca?y czas trwania Festiwalu by?o dost?pne stoisko Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? oraz Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL. Propagowali?my wiedze o cukrzycy i o jej powik?aniach w?ród uczestników Festiwalu. Na naszym stoisku mo?na by?o skorzysta? z bezp?atnych konsultacji zdrowotnych, pomiaru wska?ników BMI, WHR, zmierzy? poziom cukru oraz ci?nienie.

Prezentowali?my równie? akcj? Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL promuj?c? aktywno?? fizyczn? nie tylko w?ród diabetyków, ale równie? innych osób. Celem akcji jest zebranie ?rodków na stypendia sportowe dla osób chorych na cukrzyc?. Nasze koszulki cegie?ki cieszy?y si? powodzeniem i pewnie niebawem b?dzie mo?na je zobaczy? w wielu miejscach w Polsce. Nasi stypendy?ci zostali pokazani innym sportowcom.

Festiwal Biegowy to nie tylko bieganie, ?yciówki, konkurowanie... to tak?e bardzo ciekawe, inspiruj?ce oraz pouczaj?ce spotkania z osobami, które swoj? postaw? i post?powaniem mog? pokaza? nam jak ?y? mimo przeciwno?ci losu. Niezwykle istotnym wydarzeniem by?o spotkanie z uczestnikami Festiwalu Biegowego na Forum Sport Zdrowie Pieni?dze pod has?em "Aktywno?? fizyczna profilaktyk? chorób cywilizacyjnych” Mówili?my o cukrzycy, zagro?eniach jakie ze sob? niesie o akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL, programie ACTIVEDIABET a tak?e aktywno?ci fizycznej i wyzwaniach sportowych. W panelu wzi?? udzia? Micha? Jeli?ski, mistrz olimpijski oraz Irena Guszczy?ska i Mariusz Masiarek.

Wed?ug statystyk na ca?ym ?wiecie chorych na cukrzyc? jest a? 360 milionów ludzi. W Polsce choruje 3 miliony jednak tylko 2 miliony o tym wiedz?. Milion osób nie wiedz?, ?e ich organizm zaatakowany zosta? przez chorob? cywilizacyjn? 21 wieku. Te informacje zrobi?y ogromne wra?enie na uczestnikach. Podobnie jak wyznania Micha?a Jeli?skiego.

– Aktywno?? fizyczna oraz racjonalne od?ywianie s? kluczem. – powiedzia? Pan Micha?. – Nie lubi? s?owa dieta. Dieta to ograniczenia, restrykcje, maj?c cukrzyc? trzeba by? ?wiadomym, ?e czasem samym prawid?owym od?ywianiem mo?na sobie pomóc. – doda? Mistrz Olimpijski.

Cukrzyca nie przeszkadza realizowa? marze?. Maj?c ?wiadomo?? i wiedz? na temat prawid?owego od?ywiania ka?dy chory mo?e ?y?, pracowa?, uprawia? sport – tak?e wyczynowo – jak zdrowy cz?owiek. Nale?y jednak pami?ta?, ?e zarówno stres, adrenalina a tak?e aktywno?? fizyczna powoduje wzrost cukru we krwi, dlatego pami?ta? nale?y o cz?stych pomiarach poziomu cukru. Pomimo, i? sport, aktywno?? poprawia dzia?anie insuliny tylko rozs?dne i racjonalne post?powanie mo?e wyj?? choremu na zdrowie.

W kwietniu 2014 roku, wio?larz Micha? Jeli?ski postanowi? sprawdzi? si? w zawodach biegowych startuj?c w pó?maratonie w Poznaniu.

– Jako wio?larz trenowa?em zarówno si?? jak i wytrzyma?o??, równie? biega?em dlatego postanowi?em sprawdzi? si? na dystansie ponad 21 kilometrów oficjalnie, bo treningowo mia?em ju? okazje tyle biega?. Zak?ada?em zmie?ci? si? w godzinie i 35 minutach, na mecie okaza?o si?, ?e mój czas to 1:31:25 chwali? si? Pan Micha?, udowadniaj?c, ?e nawet b?d?c cukrzykiem mo?na "przenosi? góry" je?li tylko si? chce.Jeszcze tego samego wieczora podobnie jak ponad 400 innych uczestników Micha? wraz z ekip? Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? i barwach Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL wzi?? udzia? w mini maratonie „Biegiem od Cukrzycy”. Bieg mia? na celu zwrócenie uwagi na problemy diabetyków oraz na wskazanie roli aktywno?ci w profilaktyce cukrzycy.

Z uwagi na ogromn? liczb? uczestników organizatorzy i s?dziowie zdecydowali si? na podzieli? biegaczy na trzy grupy - damsk? i dwie m?skie. Jako pierwsze wystartowa?y panie. Krótki dystans za? spowodowa?, ?e wielu biegaczy postawi?o wszystko na jedn? kart?. Szybkie tempo zawodników mo?na by?o kontrolowa? zerkaj?c na zegarek.

Liczy? si? przede wszystkim udzia? i idea biegu, ale by?y to te? zawody sportowe. W?ród panów wygra? Kamil Jastrz?bski z Kra?nika, który przebieg? 4,219 km w czasie 10:20 a w?ród pa? Dominika Wi?niewska-Ulfik z Zabrza z czasem 12:02.
Je?li chodzi o naszych zawodników to Micha? Jeli?ski uzyska? czas 12:56, Mariusz Masiarek 16:16 a Wioletta Kurpas i ?aneta Kurpas równo po 16:40.

Wcze?niej nasza reprezentacja równie? pokaza?a si? w konkurencjach biegowych. Najwi?kszy sukces odnie?li?my w III Górskich Mistrzostwach Polski w Nordic Walking. W?ród pa? do grona Mistrzy? Polski w swoje kategorii do??czy?a Jadwiga Przyby?o z Gliwic a w?ród panów niepokonany na górskim dystansie w?ród rówie?ników by? Krzysztof Duda z Miko?owa. Na dwunastym miejscu w swoje kategorii znalaz? si? Mariusz Masiarek.

Obaj panowie po szybkiej regeneracji wraz kolejn? zawodniczk? Soni? Przyby?o wystartowali w biegu „?yciowa Dziesi?tka”, w którym trzeba by?o pokona? tras? z Krynicy do Muszyny licz?ca sobie 10 km. Pi?kne widoki, s?o?ce a na ko?cu burza i ciep?y deszcz. Uda?o si? poprawi? ?yciowe rezultaty wszystkim a finisz z flag? Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL b?dzie niezapomniany…
Nie zabrak?o równie? naszych uczestniczek w Biegu Kobiet. Na trasie dzielnie walczy?y Irena Guszczy?ska, Jadwiga Przyby?o i Jolanta Czechura. Gromkie brawa na mecie by?y znakomit? rekompensat? za w?o?ony wysi?ek.

W ostatnim biegu Festiwalu na dystansie 1 km udzia? Dru?yny zaakcentowa? Zdzis?aw Perepiczko z Buska Zdroju dzielnie biegn?c przez ca?a tras? w ogromn? flag?.

Niew?tpliwie nasz udzia? w Festiwalu Biegowym w Krynicy mo?na zaliczy? do sukcesów! Przede wszystkim po wzgl?dem idei zwrócenia uwagi na problemy osób z cukrzyc? oraz na niew?tpliw? promocj? aktywno?ci fizycznej jako profilaktyki zarówno powik?a? cukrzycowych jak i wyst?pienia samej cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych. A sukcesy sportowe te? nie nale?? do najgorszych…

Dzi?kujemy organizatorom Festiwlau Biegowego, ca?ej ekipie a w szczególno?ci Aleksandrze Gryciuk i Ewelinie Ma?ek oraz partnerom Polskie Stowarzyszeniu Diabetyków, Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii oraz serwisowi nowoczesnej samokontroli naszacukrzyca.pl i www.mojacukrzyca.org

Za rok b?dzie lepiej!Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,759 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!