29 November 2021 20:36
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
UCZE? CHORY NA CUKRZYC? W SZKOLE
Jak ka?dego roku, we wrze?niu tysi?ce dzieci rozpocz??o edukacj? szkoln? i przedszkoln?. S? w?ród nich dzieci chore na cukrzyc?. Czy szko?y s? przygotowane na przyj?cie ma?ych diabetyków? Teoretycznie personel placówki, do której ucz?szcza diabetyk, powinien by? przeszkolony w zakresie pomocy dziecku z cukrzyc?. W praktyce bywa ró?nie.

Czy nauczyciel umie pomóc dziecku choremu na cukrzyc?? takie pytanie znalaz?o si? w tytu?e artyku?u Anny Kaczmarek z Rynku Zdrowia. www.rynekzdrowia.pl

Jak pisze portal rynekzdrowia.pl teoretycznie personel placówki, do której ucz?szcza diabetyk, powinien by? przeszkolony w zakresie pomocy dziecku z cukrzyc?. W praktyce bywa ró?nie. Jak t?umaczy Justyna Sadlak z biura prasowego MEN, za organizacj? szkole? dla nauczycieli odpowiada dyrektor szko?y. Do jego obowi?zków nale?y taka organizacja pracy, która uwzgl?dnia udzielanie pomocy dziecku przewlekle choremu w niezb?dnym zakresie. Ta organizacja pracy obejmuje te? zatrudnienie odpowiednio przygotowanego personelu, okre?lenie zakresu czynno?ci pracowników szko?y, jak równie? pozyskanie, w kontakcie z w?a?ciwym oddzia?em NFZ, piel?gniarki ?rodowiska nauczania i wychowania.

Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i stanowiskiem MEN dyrektor ma szereg obowi?zków w stosunku do dzieci przewlekle chorych. - dodaje Irena Guszczy?ska z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, mojacukrzyca.plDyrektor placówki o?wiatowej nie mo?e odmówi? przyj?cia dziecka. Ma obowi?zek zapewni? mu odpowiednie warunki podczas pobytu w przedszkolu, szkole czy innej placówce. Dyrektor placówki o?wiatowej jest zobowi?zany przygotowa? kadr? pedagogiczn? i innych pracowników do pracy z dzieckiem przewlekle chorym oraz sta?ego udzielania pomocy i wsparcia tak, aby zapewni? mu optymalne warunki pobytu. 

OBOWI?ZKI DYREKTORA SZKO?Y, PRZEDSZKOLA I PLACÓWKI O?WIATOWEJ W PRZYPADKU PRZYJMOWANIA DZIECKA Z CUKRZYC?

Jak podkre?la w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl Ewa Dryhusz z Biura Rzecznika Praw Dziecka - W praktyce jako?? wsparcia udzielanego dzieciom z cukrzyc? zale?y od jako?ci zarz?dzania placówk? przez dyrektora i jego zaanga?owania w realizacj? ich potrzeb. Rzecznikowi znane s? szko?y i przedszkola, które wspieraj?c rodziców same przygotowuj? odpowiednie posi?ki. Inne obliguj? rodziców do dostarczenia ich do placówki. Na pewno sytuacja dzieci z cukrzyc? jest bez porównania lepsza ni? mia?o to miejsce przed rokiem 2010. Warto te? pami?ta?, ?e du?? rol? przy ustalaniu zasad funkcjonowania szko?y mog? odgrywa? rady rodziców. Warto korzysta? z ich uprawnie? przy rozwi?zywaniu wszelkich problemów zwi?zanych z prac? placówek. Wiele zale?y wi?c od dyrektora placówki o?wiatowej. Po pierwsze musi zapewni? szkolenie personelowi.

Najgorzej jest wtedy gdy dyrektorzy nie widza problemu do momentu zagro?enia - W jednej ze ?l?skich szkó?, gdzie dyrekcja nie chcia?a przeprowadzi? szkolenia, mimo ?e dziecko z cukrzyc? ucz?szcza?o do placówki od kilku miesi?cy, do takiej weryfikacji dosz?o. Dziecku przydarzy?o si? niedocukrzenie, personel szko?y nie wiedzia? co zrobi?. Godzin? po tym zdarzeniu otrzymali?my telefon, ?e mamy zorganizowa? szkolenie jak najszybciej - mówi Irena Guszczy?ska z z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Jak podaje resort zdrowia, liczba dzieci z cukrzyc? w 2012 r. w Polsce wynosi?a, w podziale na przedzia?y wiekowe: 5-9 lat - 2 326; 10-14 lat - 4 907; 15-18 lat - 5 496.

Wi?cej na ten temat na rynekzdrowia.pl - "Czy nauczyciel umie pomóc dziecku choremu na cukrzyc??"

Chcesz, aby w szkole lub przedszkolu, do którego ucz?szcza dziecko z cukrzyc? odby?o sie szkolenie z zakresu "Bezpiecznego pobytu dziecka z cukrzyc? w placówce o?wiatowej.", nie czekaj - skontaktuj si? z Biurem Towarzystwa - 32 331 33 49 lub 605 331 345

MASZ DO TEGO PRAWO!

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,858 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!