29 November 2021 10:01
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ALARMUJ?CE KOSZTY CUKRZYCY W POLSCE
Epidemia cukrzycy kosztowa?a Polsk? w 2013 r. co najmniej 7 mld z?, czyli o 1 mld wi?cej ni? szacowano przed rokiem – wynika z najnowszej edycji raportu pt. „Cukrzyca. Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce”. Podczas gdy wydatki na leczenie pacjenta z cukrzyc? malej?, leczenie powik?a? poch?ania ju? oko?o po?ow? ogólnych kosztów tej jednostki chorobowej.

„Liczby daj? do my?lenia” – komentuje dr Krzysztof Chlebus, ekspert Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego i do niedawna wiceminister zdrowia. „Leczenie cukrzycy poch?ania co najmniej 7 miliardów z?otych rocznie. Koszty te rosn? z roku na rok, a obejmuj? zarówno bezpo?rednie koszty leczenia chorych – ?wiadczenia, refundacje leków i dop?aty pacjentów do leczenia – jak równie? po?rednie koszty leczenia i koszty leczenia powik?a?. Po?ow? kosztów cukrzycy generuj? powik?ania – ich leczenie, absencje w pracy spowodowane powik?aniami, trwa?a niezdolno?? do pracy, a tak?e przedwczesne zgony.

”Cukrzyca jest bardzo kosztowna i uci??liwa w leczeniu. Oko?o po?owy kosztów tej choroby stanowi? koszty zwi?zane z powik?aniami. Pó?ne powik?ania cukrzycy pojawiaj? si? przede wszystkim u pacjentów, którzy nie osi?gaj? celów leczenia cukrzycy, tj. prawid?owego wyrównania w zakresie glikemii, gospodarki lipidowej, ci?nienia t?tniczego krwi i masy cia?a. W przebiegu terapii pacjenci mog? do?wiadcza? nawracaj?cych epizodów hipoglikemii, szczególnie je?eli ich terapia opiera si? na insulinie. Efektem ubocznym stosowania insuliny jest cz?sto tak?e wzrost masy cia?a, co dodatkowo niekorzystnie wp?ywa na mo?liwo?? osi?gania prawid?owych celów leczenia cukrzycy u pacjenta. Zarówno hipoglikemia, jak i oty?o?? zwi?kszaj? ryzyko wyst?pienia pó?nych powik?a? cukrzycy.

Diabetolodzy nazywaj? to zjawisko ‘b??dnym ko?em cukrzycy’ – pacjent na wczesnym etapie leczenia lekami doustnymi nie osi?ga celów leczenia, wi?c nast?puje intensyfikacja terapii poprzez w??czenie insuliny. Insulina mo?e powodowa? przyrost masy cia?a i wywo?ywa? epizody hipoglikemii, co szczególnie dotyczy insulin ludzkich. Przyrost masy cia?a i hipoglikemia mog? zwi?kszy? ryzyko obni?enia motywacji pacjenta do skutecznej samokontroli, co potencjalnie prowadzi do intensyfikacji insulinoterapii.

Je?li wzi?? pod uwag? koszty przedwczesnych zgonów, ??czne wydatki rosn? do 9 mld z?. W scenariuszu uwzgl?dniaj?cym tak?e koszty zwi?zane z prezenteizmem, czyli obni?on? wydajno?ci? w pracy, rosn? one o kolejne 3 mld z? – mówi dr n. med. Krzysztof Chlebus z Klinicznego Centrum Kardiologii Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego (GuMed), autor raportu.

Podczas gdy zwolnienia lekarskie z powodu cukrzycy w 2013 r. kosztowa?y bud?et 262,431 mln z?, spadek wydajno?ci chorych oszacowano nawet na 2 mld 703 mln z? 
(z uwzgl?dnieniem przedwczesnych zgonów).

Prof. Leszek Czupryniak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zauwa?a, ?e pracowników z cukrzyc? b?dzie przybywa?. – Ta choroba dotyczy co czwartego Polaka po sze??dziesi?tce. A poniewa? wiek emerytalny zosta? podwy?szony, przyb?dzie zatrudnionych diabetyków – t?umaczy profesor. I wylicza, ?e produktywno?? cukrzyka obni?aj? nie tylko cz?ste zwolnienia, ale i codzienne objawy choroby, takie jak senno??, os?abienie, obni?enie nastroju, a przez to cz?sto motywacji do pracy.

– Spadek wydajno?ci u chorych z cukrzyc? mo?na podzieli? na etapy. Przed diagnoz? szybciej si? m?cz?, bo organizm nie mo?e korzysta? z energii zawartej w glukozie. ?wie?o po rozpoznaniu chorzy cz?sto j? ukrywaj? w obawie przed zwolnieniem czy szykanami. Za to pacjenci, którzy choruj? d?ugo i nie ukrywaj? przed kolegami, ?e bior? insulin?, s? cz?sto lepsi ni? pracownicy zdrowi, bo cz??ciej si? badaj? i dbaj? o wypoczynek – przekonuje prof. Czupryniak.

Diabetolodzy maj? nadziej?, ?e alarmuj?ce dane przekonaj? rz?dz?cych do systemowej walki z chorob?, która zagra?a nawet 5 milionom Polaków. Na tyle ocenia si? bowiem liczb? osób ze stanem przedcukrzycowym. W listopadzie Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaprezentuje Ministerstwu Zdrowia obywatelski projekt narodowego programu walki z cukrzyc?.

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,454 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!