01 December 2021 16:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
S?ODYCZ WIEDZY - V EDYCJA - LISTA STYPENDYSTÓW
Oto lista tegorocznych stypendystów V edycji Programu Stypendialnego S?ODYCZ WIEDZY. Przyznali?my 32 stypendia. W?ród nich znalaz?o si? specjalne wyró?nienie - dla Stypendysty Roku. Zosta?a nim Oliwia Janota z Piekar ?l?skich.

W sumie w pi?ciu edycjach mamy ju? 184 stypendystów - m?odych i zdolnych diabetyków z ca?ej Polski, którzy otrzymali finansowe wsparcie na ca?y rok szkolny!!! Konkurencja by?a ogromna. Nap?yn??a rekordowa liczba wniosków. Poznaj naszych Stypendystów!!

LISTA STYPENDYSTÓW PROGRAMU "S?ODYCZ WIEDZY" - V edycja 2014/2015


Kategoria: SZKO?A PODSTAWOWA

Weronika Hebda – Warszawa,woj. mazowieckie
Maria Sukow – Elbl?g, woj. warmi?sko-mazurskie
Artur Charles – Katowice, woj. ?l?skie
Weronika Stomporowska – Samborzec, woj. ?wi?tokrzyskie
Laura C?apka – Deszczno, woj. lubuskie
Zuzanna Puci?owska – Bia?ystok,woj. podlaskie
Agata Olewi?ska – Janówka, woj. ?ódzkie
Agnieszka Pilip – Przemy?l, woj. podkarpackie
Aleksandra Dzugan – Rumia, woj. pomorskie
Paulina Pietrzykowska – K?dzierzyn Ko?le, woj. opolskie
Amadeusz Trzaska -?widnica,woj. lubuskie
Klaudia Kosmal – Ko?skie, woj. ?wi?tokrzyskie


Kategoria GIMNAZJUM

Katarzyna Ku?ma – Bia?ystok,woj. podlaskie
Micha? Ku?ma - Bia?ystok,woj. podlaskie
Julian Molski – Pozna?,woj. wielkopolskie
Anna Paw?owska – Chorzów, woj.?l?skie
Agata Czupaj?o – Kobylnica,woj.pomorskie
Bart?omiej Smolski - Pozna?,woj. wielkopolskie
?ukasz Kita – B?dzin, woj.?l?skie
Maciej Szab?owski – Siedlce, woj.mazowieckie
Karolina Dymitrowicz – Korsze, woj.warmi?sko-mazurskie
Aleksandra Werhun – Ostróda, woj.warmi?sko-mazurskie


Kategoria SZKO?A PONADGIMNAZJALNA

Joanna Drw?ska – ?rem,woj. wielkopolskie
Anna Bogus?awska – Ozorków, woj.?ódzkie
Oliwia Janota – Piekary ?l?skie, woj. ?l?skie
Marcin Bogacz – Wroc?aw, woj. dolno?l?skie
Anna ??tocha – Wi?niowa, woj. ma?opolskie
Christine Toka - Warszawa,woj. Mazowieckie
Miko?aj Szcz?sny - K?dzierzyn Ko?le, woj. opolskie
Julia Przybylak – Toru?, woj.kujawsko-pomorskie
Micha? Klimek – Katowice, woj. ?l?skie
Jolanta Kliniewska – Lubawa, woj. warmi?sko-mazurskie

STYPENDYSTA ROKU – OLIWIA JANOTAKa?dy stypendysta otrzymuje oprócz stypendium:

Dost?p do aplikacji mobilnej i serwisu dla diabetyków naszacukrzyca.pl - nowoczesna samokontrola! w Pakiecie NIEBIESKIM przez 3 miesi?ce oraz kwartaln? prenumerat? Szugarfrika.


Ponadto Redakcja Magazynu SZUGARFRIK w ramach programu przyzna?a wyró?nienie dla osoby o artystycznym zaci?ciu - propozycj? wspó?pracy przy projektowaniu jednej z ok?adek Szugarfrika. To wyró?nienie otrzymuje Klaudia Kosmal z Ko?skiego.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Wszystkich Stypendystów lub ich opiekunów prawnych prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa - tel. 32 331 33 49 lub 605 331 345 albo mailowo: biuro@mojacukrzyca.pl


Dokumenty dla stypendystów POBIERZ


S?ODYCZ WIEDZY to Ogólnopolski Program Stypendialny realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Stypendium mo?e otrzyma? ka?dy ucze? chory na cukrzyc?. Jest przyznawane w trzech kategoriach - szko?y podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Stypendium jest wyró?nieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? wyró?niaj?co radz? sobie z nauk?. Stypendium S?ODYCZ WIEDZY mo?e otrzyma? ucze?, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwy?sz? ?redni? ocen na ?wiadectwie z ostatniego roku szkolnego.

Zobacz kto otrzyma? stypendium w poprzednich edycjach:
LISTA STYPENDYSTÓW - I EDYCJA 2010/2011
LISTA STYPENDYSTÓW - II EDYCJA 2011/2012
LISTA STYPENDYSTÓW - III EDYCJA 2012/2013
LISTA STYPENDYSTÓW - IV EDYCJA 2013/2014

ZOBACZ CO MÓWI? STYPENDY?CI

GALERIA STYPENDYSTÓW I EDYCJA
GALERIA STYPENDYSTÓW II EDYCJA
GALERIA STYPENDYSTÓW III EDYCJA

Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Roche Diagnostics Poland, Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Katowicach, Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Redakcja Magazynu Szugarfrik, Sanofi a tak?e Ewa i Mieczys?aw Buczkowscy, Miros?aw Czy?ewski,Physiotherapeuten Daria und Markus Tymann

Grono fundatorów mo?e si? powi?kszy?. …

Aby do??czy? do fundatorów stypendiów prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? – Tel. 605 3310345 lub 32 331 33 49


Upominki przekazuje firma Oceanic producent balsamu OILLAN_________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,147 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!