04 December 2021 03:09
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WARSZTATY EDUKACYJNE W ISTEBNEJ 10-12.10.2014!
Lato w ?rodku jesieni? Je?li kto? zadawa? to pytanie z domy?ln? odpowiedzi?, ze to niemo?liwe musia? zmieni? zdanie po weekendowym wyje?dzie na Warsztaty Edukacyjne w Istebnej. Cudowna pogoda towarzyszy?a nam przez ca?y czas. Je?li do?o?ymy do tego wspania??, przyjacielsk? atmosfer? to przepis na udany wypad w góry jest gotowy.

Prawie 60 osób wspólnie uczy?o si? jak radzi? sobie z problemami w nie?atwej codzienno?ci z cukrzyc? i celiaki? pod okiem specjalistów. Pi?tkowy wieczór sp?dzili?my na rozmowach o zdrowym ?ywieniu i aktywno?ci fizycznej. Te zaj?cia by?y kierowane do najm?odszych uczestników i m?odzie?y. Doro?li mieli okazj? pozna? histori? niezwyk?ej podró?y, b?d?cej spe?nieniem marze?. Barwna opowie?? i urokliwe zdj?cia wype?ni?y spotkanie pod tytu?em „Moje Camino”. Przygotowa?a je i przedstawi?a Aneta Niewierowska. Warto by?o zatrzyma? si? na chwil? i przemy?le? rzeczywisto??…

Sobotnie przedpo?udnie to ogromna porcja aktywno?ci. Górskie szlaki na Stecówk? i Kubalonk? nie mai?y przed nami tajemnic a doskona?a pogoda idealnie wspomaga?a dostrzeganie wielobarwnych widoków. Paleta kolorów jesieni by?a na wyci?gni?cie r?ki. Nic wi?c dziwnego, ?e uda?o si? przemaszerowa? prawie 16 km górskimi szlakami w 4 godziny! To by?a doskona?a okazja na sprawdzenie cukrzycy w akcji!

Po takiej dawce wysi?ku konieczny by? aktywny relaks w Aqua Parku. Tam oprócz rur, basenów, wirów, jacuzzi i saun mieli?my zadanie do wykonania. I to w towarzystwie Gandalfa, Smauga i Goluma. Najwa?niejsze, ?e u?miechów nie brakowa?o!
Wieczorne warsztaty z dietetykiem Mariol? Klocek sk?oni?y wielu z nas do weryfikacji swoich przyzwyczaje? co do szacowania wielko?ci sk?adników potraw. Nie da si? zast?pi? wprawnym okiem wiedzy na temat warto?ci od?ywczych i sk?adu posi?ku. Na pewno bardzo pomocne s? nowoczesne narz?dzia do prowadzenia samokontroli i dokonywania niezb?dnych oblicze?, takie jak aplikacje mobilne na smartfony i tablety i serwis naszacukrzyca.pl

Nikt chyba nie liczy?, ?e idealnym dope?nieniem aktywnego dnia b?dzie wspania?e zwyci?stwo polskiej Reprezentacji w pi?ce no?nej na ich rywalami z Niemiec. Strefa kibica po ostatnim gwizdku szala?a z rado?ci!

Niedziela to wspólna praca uczestników Warsztatów z lekarzem diabetologiem dr Alin? Strza??-K?eczek. By? okazja do omówienia wielu nowych aspektów leczenia cukrzycy a tak?e wyja?nienia w?tpliwo?ci i znalezienia odpowiedzi na pytania zwi?zane z terapi? cukrzycy.

Na koniec nie by?o osoby, która nie mówi?a i? czas w Istebnej p?ynie jako? szybciej i trzeba ju? wyje?d?a?…

Go?cimy w Komplaksie ZAGRO? z AquaParkiem w Istebnej.


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,721 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!