04 December 2021 03:13
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KARYGODNA DECYZJA ?L?SKIEGO NFZ!
Jak wynika pozyskanych przez MOJACUKRZYCA.PL informacji ?l?ski Oddzia? Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczy? skandalicznie niskie ?rodki na realizacj? leczenia pomp? insulinow? w 2009 roku.
Od tego roku NFZ realizuje nowe ?wiadczenie odr?bnie kontraktowane „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej”. Zgodnie z aktualnymi ustaleniami w ramach kontraktu na zakup pompy insulinowej w województwie ?l?skim mo?e liczy? oko?o 10 osób!!! Zdaniem Prof. Przemys?awy Jarosz-Chobot z GCZDiM w Katowicach Ligocie do rozpocz?cia takiej terapii kwalifikuje si? obecnie co najmniej dziesi?? razy wi?cej pacjentów!!!
Dla porównania kwota obecnie przeznaczona przez ?l?ski NFZ jest oko?o 15- krotnie ni?sza ni? dla regionu ?ódzkiego, czy 10-krotnie ni?sza dla regionu pomorskiego; przy czym nale?y podkre?li?, ?e populacja ?l?ska i liczba chorych dzieci jest analogiczna, a nawet wy?sza (o ok. 15%).
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?o do Dyrektora ?l?skiego OWNFZ o zwi?kszenie kwoty refundacji leczenia pomp? insulinow? w ramach nowego ?wiadczenia. Jednocze?nie podobne pismo wraz z wnioskiem o przekazanie informacji na temat kwoty przeznaczonej na ten cel w skali kraju zosta?o wystosowane do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza.
Czy tak ma wygl?da? zapowiadany niejednokrotnie przez Ministra Zdrowia Ew? Kopacz „powszechny dost?p do leczenia pomp? insulinow?”?
Zapewne ci?g dalszy tej historii nast?pi...

Oto tre?? pisma:

Szanowany Pan
Zygmunt Klosa
Dyrektor ?l?skiego
OW NFZ w Katowicach


W zwi?zku z niepokoj?cymi informacjami docieraj?cymi do nas ze strony naszych podopiecznych – dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? oraz ich opiekunów – spowodowanych ograniczeniami w mo?liwo?ciach korzystania w roku 2009 z leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej w ramach ?wiadczenia odr?bnie kontraktowanego i finansowanego ze ?rodków publicznych prosimy o zwi?kszenie ?rodków przeznaczonych na ten cel.
Obecnie w województwie ?l?skim na rozpocz?cie takiego leczenie oczekuje ponad 100 dzieci, spe?niaj?cych warunki do stosowania wspomnianej terapii. Znacz?ce ograniczenie ?rodków przeznaczanych na ten cel b?dzie dzia?aniem wbrew zapowiedziom Ministerstwa Zdrowia na temat powszechnej dost?pno?ci leczenia pomp? insulinow?. Ponadto wprowadzi ogromne trudno?ci przy wyborze dzieci chorych na cukrzyc?, a przy tym ich „niezdrowy” podzia? na lepsze i gorsze.


Z powa?aniem

Mariusz Masiarek
Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,726 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!