01 December 2021 18:26
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZDROWO JEM, JESTEM AKTYWNY! PROJEKT ZREALIZOWANY!
Zako?czyli?my pierwszy etap programu „Zdrowo jem , jestem aktywny – nie choruj? na cukrzyc?!” To wspólne przedsi?wzi?cie Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? i Urz?du Marsza?kowskiego w Katowicach, które jest przeznaczone dla szk?ó? podstawowych i gimanzjów z terenu województwa ?l?skiego.

W ramach projektu w wybranych placówkach o?wiatowych odby?y si? multimedialne warsztaty oraz konkurs plastyczny po?wiecone promocji aktywnego stylu ?ycia, oraz zdrowej i pe?nowarto?ciowej diety u dzieci i m?odzie?y.

Integraln? cz??ci? projektu by?a konferencja dla nauczycieli, po??czona z prezentacj? materia?ów szkoleniowych przeznaczonych do wykorzystania podczas zaj?? lekcyjnych. W trakcie konferencji odby?y si? warsztaty pod tytu?em "Zdrowe drugie ?niadanie, czyli jak dobrze ?ywic dzieci w wieku szkolnym" prowadzone przez Mariola Klocek, dietetyka ze Specjalistycznego Centrum Medycznego DIASOMED oraz wyk?ad "Aktywno?? fizyczna podstaw? rozwoju dziecka" przedstawiony przez ?anet? Kurpas, Wiolett? Kurpas z Akademii Wychowania Fizycznego im. J.Kukuczki w Katowicach.

Istotnym elementem projektu by? konkurs plastyczny, który zosta? zako?czony wystaw? w siedzibie Towarzystwa. Laureatami Konkursu zostali: Julia Czaja z Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piekarach ?l?skich, Marta Gardawska ze Szko?y Podstawowej Nr 15 z Raciborza oraz Natalia Kocybik ze Szko?y Podstawowej Nr 3 z Tarnowskich Gór.
Wyró?nienie za prac? grupow? otrzymuje Zespó? Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z Piekar ?l?skich.

Odwiedzilili?my 20 szkó? – mówi Irena Guszczy?ska z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. – W ka?dej znich w ci?gu dwóch lekcji zach?cali?my uczniów do odrzucenia z?ych nawyków ?ywieniowych i uprawiania ka?dej aktywno?ci fizycznej, pocz?wszy od zwyk?ego spaceru. Niestety niepokój wzbudza znacz?ca ilo?? dzieci, które nie zjadaj? ?niadania w domu i nie maj? drugiego posi?ku w szkole

Do tego widoczna jest, szczególnie w m?odszych klasach, niech?? do uprawiania sportów.

– Spora cz??? uczniów przyznaje si?, ?e sp?dzia przed ekranem telewizora i komputera ponad 4 godzinny dziennie – dodaje Irena Guszczy?ska


Nagrodzone prace:

Julia Czaja z Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piekarach ?l?skich

Marta Gardawska ze Szko?y Podstawowej Nr 15 w Raciborzu
Natalia Kocybik ze Szko?y Podstawowej Nr 3 w Tarnowskich Górach
Zespó? Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z Piekar ?l?skich
Zobaczcie jak by?o!

ZESPÓ? SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 1 w Piekarach ?l?skich


SZKO?A PODSTAWOWA Nr 36 w Gliwicach


SZKO?A PODSTAWOWA Nr 9 w Gliwicach


SZKO?A PODSTAWOWA Nr 27 w Gliwicach


GIMNAZJUM Nr 5 w Gliwicach


SZKO?A PODSTAWOWA Nr 21 w Bytomiu


SZKO?A PODSTAWOWA Nr 36 w Bytomiu


SZKO?A PODSTAWOWA Nr 18 w Gliwicach


SZKO?A PODSTAWOWA W RUDZI?CU


SZKO?A PODSTAWOWA W RUDZI?CU


SZKO?A PODSTAWOWA W RUDZI?CU


GIMNAZJUM w Rudzi?cu


SZKO?A PODSTAWOWA Nr 14 w Zabrzu


SZKO?A PODSTAWOWA Nr 8 w Zabrzu


SZKO?A PODSTAWOWA Nr 23 w Gliwicach


SZKO?A PODSTAWOWA Nr 59 w Katowicach


SZKO?A PODSTAWOWA Nr 66 w KatowicachZrób prezent swojej szkole! Chcesz aby w Twojej szkole odby?y si? multimedialne warsztaty oraz konkurs plastyczny po?wiecone promocji aktywnego stylu ?ycia, oraz zdrowej i pe?nowarto?ciowej diety u dzieci i m?odzie?y w ramach projektu „Zdrowo jem, jestem aktywny - nie choruj? na cukrzyc?!”?

Zg?o? si? do Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Tel. 32 331 345 lub 605 331 345, email biuro@mojacukrzyca.pl

Warsztaty s? bezp?atne. Projekt jest realizowany przy wspó?pracy z Urz?dem Marsza?kowskim w Katowicach i jest przeznaczony dla szk?ó? podstawowych i gimanzjów z terenu województwa ?l?skiego.

Ilo?? warsztatów jest ograniczona. prosimy o jak najszybsze zg?oszenie swojej placówki!

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,303 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!