29 November 2021 10:49
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
?NIADANIE W KOLORZE BLUE - BEZ ZMIANY STYLU ?YCIA NIE POWSTRZYMAMY CUKRZYCY
Bez zmiany stylu ?ycia nie powstrzymamy globalnej epidemii tej choroby, alarmowali eksperci podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie w ramach obchodów ?wiatowego Dnia Cukrzycy, który przypada 14 listopada.

W 2006 r. cukrzyca zosta?a uznana przez Organizacj? Narodów Zjednoczonych (ONZ) za pierwsz? niezaka?n? epidemi? na ?wiecie. Mia?o to zwi?zek z tym, ?e liczba osób, które na ni? cierpi? wrasta w gwa?townym tempie,zarówno w krajach bogatych, jak i rozwijaj?cych si?. Jak szacuje ?wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO), obecnie na cukrzyc? cierpi na ?wiecie 347 mln osób, natomiast Mi?dzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) ocenia t? liczb? na 382 mln i przewiduje, ?e w 2035 r. wzro?nie ona do 592 mln.

"Cukrzyca jest "ki?? XXI wieku" - jej tempo szerzenia si? jest takie jak ki?y w dawnych wiekach, podobnie jak ki?a jest dla ludzi chorob? wstydliw? i przez wiele osób jest traktowana, jako kara za grzechy, przy czym ki?a mia?a by? kar? za rozpustne ?ycie, a cukrzyca za ob?arstwo" - powiedzia? prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) prof. Leszek Czupryniak.

Eksperci obecni na spotkaniu podkre?lali, ?e równie? w Polsce cukrzyca jest "tykaj?c? bomb? zegarow?". Zgodnie z najnowszymi szacunkami cierpi? na ni? 3 mln Polaków, z czego 1 mln nie wie, ?e choruje, zwróci? uwag? prof. Czupryniak.

"Z?a dieta i brak aktywno?ci fizycznej s? g?ównymi przyczynami epidemii cukrzycy" - przypomnia? Mariusz Masiarek, prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. 90 proc. przypadków tej choroby stanowi bowiem cukrzyca typu 2, która jest ?ci?le zwi?zana z nadwag? i oty?o?ci?, zbyt kaloryczn? i ?le skomponowan? diet? oraz siedz?cym trybem ?ycia.

Jak zaznaczy?, tempo, w jakim przybywa w Polsce oty?ych dzieci i nastolatków jest znacznie wi?ksze ni? prognozowano jeszcze 10 lat temu. Badania przeprowadzone w 2013 r. przez specjalistów z Instytutu ?ywno?ci i ?ywienia (I??) wykaza?y, ?e w ostatnich klasach szko?y podstawowej nadwag? lub oty?o?? ma ju? 28 proc. ch?opców i 22 proc. dziewcz?t. Te dzieci s? równie? w przysz?o?ci bardziej zagro?one oty?o?ci?, a co za tym idzie cukrzyc? typu 2 - podkre?li? Masiarek.

"Nie jeste?my w stanie zupe?nie powstrzyma? tego zjawiska, ale mo?emy przynajmniej zminimalizowa? jego skutki" - powiedzia?.

Warunkiem tego jest jednak zmiana sposobu od?ywiania si? i regularna aktywno?? fizyczna, ocenili eksperci.
Tymczasem, z bada? I?? wynika, ?e ponad 40 proc. polskich uczniów idzie do szko?y bez zjedzenia ?niadania, tylko 57 proc. spo?ywa regularnie owoce, a 48 proc. - warzywa. Jedna trzecia wszystkich uczniów sp?dza codziennie 4 godziny przed ekranem telewizora lub komputera, wymienia? Masiarek.

Prof. Czupryniak zaznaczy?, ?e regularna aktywno?? fizyczna jest istotnym elementem prewencji cukrzycy typu 2, a tak?e jednym z trzech filarów leczenia osób cierpi?cych na to schorzenie - obok farmakoterapii i dobrze zbilansowanej diety.

"Badania pokazuj?, ?e codzienne przemierzanie co najmniej 10 tysi?cy kroków mo?e nawet o 80 proc. obni?y? ryzyko cukrzycy" - powiedzia? diabetolog. Przypomnia?, ?e st?d wzi??o si? has?o kampanii zainagurowanej ponad rok temu przez PTD - "O 10 tys. kroków dalej od cukrzycy". Wed?ug prof. Czupryniaka przeci?tna osoba, która prowadzi siedz?cy tryb ?ycia robi dziennie 1,5 tys. do 2 tys. kroków.

Codzienna aktywno?? fizyczna jest te? konieczna do tego, by zmniejszy? ryzyko rozwoju powik?a? cukrzycy u osób, które na ni? cierpi?, przypomnia? diabetolog.

Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej zwróci?a uwag? na rol? edukacji w prewencji cukrzycy oraz w jej skutecznym leczeniu. Niestety, wiedza Polaków nt. cukrzycy i czynników, które wp?ywaj? na jej ryzyko wci?? jest niewystarczaj?ca. "W badaniach, które przeprowadzili?my tylko 14 proc. osób wiedzia?o, jaki jest prawid?owy poziom glukozy we krwi" - powiedzia?a Stepanow.

Jak podaj? zalecenia PTD zaktualizowane w 2014 r., prawid?owy poziom glukozy (tzw. glikemia) na czczo powinien wynosi? od 70 do 99 mg%.

?ród?o: inf.w?asna/PAP


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,541 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!