29 November 2021 20:20
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
?L?SCY DIABETOLODZY NA SPOTKANIU
Kolejne spotkanie ?l?skich diabetologów i ich przyjació? odby?o si? w atmosferze wspomnie? a tak?e podsumowa? minionych dwunastu miesi?cy. Obecni na sali mieli okazj? zapozna? si? z wieloma informacjami na temat do?wiadcze? w leczeniu pacjentów z cukrzyc?. Jednak g?ównym tematem by?o przedstawienie postaci znakomitych lekarzy i zaanga?owanych w swoj? prac? ciep?ych i otwartych ludzi - Prof. Ewy Otto-Buczkowskiej i Dr. Mieczys?awa Buczkowskiego.

Podczas prezentacji by?a okazja do porówna? drogi jak? przesz?i w swoje karierze, trudów i wyzwa? do dzisiejszych warunków rozpoczynania lekarskiej ?cie?ki zawodowej. Nie zabrak?o wspomnie?, opisów przedziwnych i zapieraj?cych dech w piersiach opowie?ci z d?ugoletniej praktyki lekarskiej rozpocz?tej podczas Powstania Warszawskiego. Szczególnie m?odzi lekarze obecni na sali mogli si? naocznie przekona?, ?e studiowanie medycyny w takich warunkach to nie tylko ch?? zdobycia zawodu, ale przede wszystkim wielka odwaga.

Ten wieczór by? okazj? do podzi?kowa? i ogromnego szacunku dla Pani Profesor i Pan Doktora, którzy s? autorytetem i wzorem nie tylko dla swoich wychowanków, ale równie? dla wszystkich, którzy mieli ogromny zaszczyt i wielk? przyjemno?? spotka? ich w swoim ?yciu.

Uroczysto?? by?a równie? okazj? do z?o?enia szczególnych podzi?kowa? dla Pa?stwa Buczkowskich za ogromne serce, wieloletnie zaanga?owanie i prac? na rzecz dzieci i m?odzie?y z cukrzyc? oraz za wspieranie Programu Stypendialnego „S?odycz Wiedzy”, które w imieniu najm?odszych podopiecznych przekazali Irena Guszczy?ska i Mariusz Masiarek z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Nie zabrak?o równie? serdeczno?ci i ?wi?tecznych ?ycze?.

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,831 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!