29 November 2021 11:23
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
S?ODZIAKI NA PILSKU - ZIMOWE WARSZTATY 2014
Po?owa grudnia zwykle kojarzy si? ze wiruj?cymi na wietrze p?atkami ?niegu, chrz?stem mrosu pod stopami i ?wi?tecznym klimatem. Jednak od kilku lat ten widok jest mocno nadwyr??ony przez pogod?. Jednak nie podczas Warsztatów Miko?ajowych dla dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc?.

Nie inaczej by?o w tym roku. Pomimo wszechogarniaj?cej buro?ci na Pilsku, gdzie wybrali?my si? prawie 90 osobow? grup? by?o bia?o! A momentami nawet s?onecznie!

W pi?tkowe popo?udnie, zanim rozpocz?li?my zaj?cia edukacyjne by?a jeszcze okazja do korzystania z na?nie?onych stoków oraz basenu, skrz?tnie wykorzystana przez tych co dotarli jeszcze przed kolacj?. Wieczór jednak wype?ni?o merytoryczne spotkanie warsztatowe z fizjoterapeut? Miros?awem B?kiem. Aktywno?? fizyczna zawsze ma istotne miejsce w programie naszych imprez. Tym razem badamy jak wp?ywa na nasz uk?ad kostny.

Sobota zosta?a podzielona z dwa bloki edukacyjne – dla rodziców oraz dla dzieci i m?odzie?y. Symultanicznie odbywa?y si? zajecia z podologiem Katarzyn? Bu?, oraz dietetyczkami Mariol? Klocek i Lucyn? Ziajk?. Nie zabrak? równie? chwili na konsultacje z diabetologiem i pediatr? Alina Strza??-K?eczek. Jeszcze przed obiadem najm?odsi i nie tylko przygotowali z ogromn? pasja i zaanga?owaniem autorskie bombki.

Wszystko w oczekiwaniu na ?wi?tego. Niespodziewanie spad? nam z nieba z prezentami i pomocnikami w anielskiej po?wiacie i piekielnym brudzie! Na upominki trzeba by?o sobie zas?u?y? nie tylko dobrym zachowaniem, ale równie? ?piewem kol?d i porz?dna dawk? ?wicze? fizycznych! Niektóre popisy wokalne napawa?y dum? nie tylko ich wykonawców a kombinacje ?wicze? fizycznych by?o czasami diabelsko trudne a niekiedy anielsko wyrafinowane. Najwa?niejsze, ?e nikt nie zosta? bez prezentu…

Niedziela nie by?a ju? tak ?askawa, je?li chodzi o biel ?niegu, ale uda?o si? niektórym skorzysta? ze stoków. Spora grupa wybra?a si? na grudniowy spacer z górki. Jak si? okaza?o by?a to tylko niewielka rozgrzewka przez rodzinn? Aquariad?, która czeka?a nas jeszcze przed obiadem.

Czas na takich Warsztatach p?ynie co najmniej dwukrotnie szybciej! Rozmowy, wymiana do?wiadcze? i wspólna zabawa - nic dziwnego, ze moment wyjazdu zaskoczy? wszystkich…

Najwa?niejsze, ?e znów uda?o si? na?adowa? pozytywn? energi?, która powinna wystarczy? do nast?pnego spotkania!!!
Go?cili?my w O?rodku Pilsko-Jontek Korbielów .
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,610 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!