29 November 2021 11:05
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
UWAGA KONKURS!!!
Jeste? ambitny, wiesz czego chcesz i chcia?by? prowadzi? w?asny biznes?
Masz ju? firm? i jeste? otwarty, ?eby wdra?a? w niej europejskie standardy?
A mo?e dzia?asz spo?ecznie, proekologicznie, pracujesz w organizacji pozarz?dowej, administracji, szkole, uczysz si?, studiujesz lub po prostu, jeste? za tym, ?eby region, w którym ?yjesz mia? lepsze jutro?

Je?li TAK – nasze konkursy s? w?a?nie dla Ciebie!

Oto szczegó?y:

Konkurs „Jak skutecznie promowa? CSR?” skierowany jest do wszystkich pe?noletnich mieszka?ców (a tak?e osób prawnych) województw ?l?skiego i opolskiego. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji / inicjatywy / kampanii (w dowolnej formie) dotycz?cej jednego, dowolnie wybranego tematu z poni?szych:

a) promocja idei CSR w ?rodowisku biznesowym oraz przez ?rodowiska biznesowe,

b) promocja idei CSR w ?rodowisku organizacji pozarz?dowych oraz przez organizacje pozarz?dowe,

c) promocja idei CSR w ?rodowisku samorz?dowym oraz przez ?rodowiska samorz?dowe.


Konkurs „Jak wyobra?am sobie odpowiedzialn? firm??” skierowany jest do uczniów szkó? ponadgimnazjalnych z województw ?l?skiego i opolskiego. Przedmiotem konkursu jest odpowied? (w dowolnej formie) na pytania: czym jest dla Ciebie odpowiedzialny biznes? jakie cechy i dzia?ania go charakteryzuj?? jak wygl?da odpowiedzialna firma Twoich marze?? jakie postulaty wysun??by? wobec odpowiedzialnej firmy? po co nam odpowiedzialny biznes? dlaczego firmy powinny by? odpowiedzialne?

Przy ocenie prac b?d? brane pod uwag? m.in. niekonwencjonalne podej?cie do tematu (np. wyeksponowanie jednego z za?o?e? koncepcji CSR), ciekaw?, oryginaln? form? (np. zaprezentowanie akcji promuj?cej w formie komiksu, plakatu, filmiku) oraz innowacyjno?? pomys?u.

Atrakcyjne nagrody czekaj?! Spo?ród nades?anych prac konkursowych zostan? wybrane – w ka?dym z konkursów – 3 najlepsze prace, a kolejnych 5 prac zostanie wyró?nionych. Do wygrania atrakcyjne nagrody: m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne, drukarki laserowe oraz publikacja pracy w broszurze podsumowuj?cej inicjatyw? „CSR dla Górnego ?l?ska. Mi?dzysektorowa wiosna 2008/2009: dzia?ania na rzecz o?ywienia wspó?pracy mi?dzy sektorami”.

Prace konkursowe mo?na nadsy?a? w terminie do 15 lutego 2009 roku.

Szczegó?owe informacje oraz regulaminy konkursów dost?pne s? na stronach internetowych www.csr-haus.pl oraz www.haus.pl.

Kontakt: Maja Duda, asystentka projektu, Dom Wspó?pracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel.: 032 2324902 wew. 113, fax: 032 2324901, e-mail: maja.duda@haus.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,573 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!