29 November 2021 10:19
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SPORTOWY ROK STYPENDYSTY - MARTA BOKUN, CHOSZCZNO
Podsumowujemy sportowy rok pierwszych sportowców-diabetyków, stypendystów akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL. MARTA BOKUN z Choszczna, to 24 letnia reprezentantka Polski seniorów w dyscyplinie Kajak Polo.. Jak min??o ostanie 12 miesi?cy?

Sezon dla zawodników kajak polo by? w tym roku niezwykle d?ugi, poniewa? pierwsze zawody odby?y si? ju? w kwietniu, ostatnie w pa?dzierniku, gdzie zwykle z ko?cem sierpnia lub pocz?tkiem wrze?nia zbierali?my ju? si?y do nowego sezonu.
Do najwi?kszych moich (i moich dru?yn klubowej i Reprezentacji Polski) tegorocznych osi?gni?? mo?na zaliczy? w sumie 4 imprezy.

Je?eli chodzi o dru?yn? Reprezentacji Polski Seniorek - wraz z ni? uda?o nam si? w tym roku zaj?? 3 miejsce w ogólnej klasyfikacji Pucharu Europy (punkty by?y zliczane z 3 turniejów) oraz 9 miejsce Mistrzostw ?wiata, które w tym roku odby?y si? w miejscowo?ci Thury - Harcourt we Francji. B?d?c 9 dru?yn? na ?wiecie - uplasowa?y?my si? na 3 miejscu w ilo?ci straconych bramek na tegorocznych Mistrzostwach ?wiata co dla nas osobi?cie jest wielkim osi?gni?ciem

Z dru?yn? klubow? uda?o nam si? zdoby? Wicemistrzostwo Polski w kategorii Seniorek a tak?e 10 miejsce Klubowych Mistrzostw Europy, odbywaj?cych si? równie? we Francji w miejscowo?ci St. Omer.

Jak ka?dy rok sportowy by? on obfity w wiele przeró?nych emocji oraz ?ez szcz??cia i zawodu, czasami do zwyci?stwa brakowa?o bardzo niewiele, czasami troch? wi?cej - ale taki ju? jest sport.

Teraz, w sezonie zimowym, jest czas na to aby przygotowa? si? do kolejnego sezonu, poprawi? niedoskona?o?ci i od nowego roku dalej walczy? o jeszcze lepsze wyniki :))

W tym roku równie? od ko?ca pa?dziernika wszystkie dru?yny Reprezentacji Polski w kajak polo (m?ska, ?e?ska, m?ska U-21 oraz damska U-21) rozpocz??y cykl konsultacji szkoleniowych, maj?cych przygotowa? nas do najwi?kszej jak dot?d dla naszej dyscypliny imprezy (z racji tego, i? nie jeste?my dyscyplin? olimpijsk?) - World Games w roku 2017, które odb?d? si? we Wroc?awiu :)

Pozdrawiam serdecznie!
Marta Bokun
O akcji:

DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL to akcja prozdrowotna prowadzona przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Polega na promocji aktywno?ci fizycznej w?ród spo?ecze?stwa. Do akcji mo?e przyst?pi? ka?da osoba, która jest aktywna fizycznie, bez wzgledu na rodzaj podejmowanej aktywno?ci.
W ramach akcji dost?pne s? koszulki-cegie?ki DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL. Uzyskane w ten sposób ?rodki zostaj? przeznaczone na stypendia sportowe dla aktywnych diabetyków.

Chcesz wesprze? stypendystów? Prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa biuro@mojacukrzyca.pl lub 605 331 345, 32 331 33 49
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,485 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!