29 November 2021 20:43
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
OSTATNIE MIEJSCA! WAKACJE 2015 - D?WIRZYNO - 25.07-08.08.2015
Zapraszamy na Turnus Edukacyjno-Rehabilitacyjny do D?wirzyna. Wakacyjny wyjazd odb?dzie si? w terminie 25 lipca - 8 sierpnia 2015. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji, edukacji i niespodzianek. Poznaj szczegó?y!

Turnus odb?dzie si? w DW PRZODOWNIK oraz DW ANIA, O?rodka wypoczynkowego ANIA w D?wirzynie - ANIA D?WIRZYNO


I. TURNUS Z OPIEK? GRUPOW?

Odp?atno?? za turnus dla jednego uczestnika zosta?a ustalona w wysoko?ci:

Dzieci i m?odzie? z cukrzyc? - 2090 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON


II. TURNUS Z OPIEK? INDYWIDUALN?

Odp?atno?? za turnus dla uczestników zosta?a ustalona w wysoko?ci:

Dzieci z cukrzyc? do lat 12 - 2090 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON

Opiekun dziecka z cukrzyc? do 12 lat - 2090 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON

Kolejne dziecko zdrowe lub osoba - 1590 z?.
Kolejna osoba - 1290 z?.

Powy?sze kwoty zawieraj? koszty transportu i ubezpieczenia na trasie Gliwice-D?wirzyno-Gliwice

W przypadku korzystania z transportu w?asnego koszt pobytu zostanie pomniejszony o kwot? 90 z?..

WA?NE!!!

Warunkiem uczestniczenia w turnusie jest cz?onkostwo w organizacji i op?acenie sk?adki cz?onkowskiej. Wysoko?? sk?adki to 120 z?. na rok. Wp?at mo?na dokona? bezpo?rednio na rachunek 60 1050 1298 1000 0002 0296 1470 albo osobi?cie w Biurze Towarzystwa.

Po dokonaniu zapisu telefonicznego na turnus konieczne jest przes?anie poczt? podpisanej umowy oraz wp?ata zaliczki w wysoko?ci 100 z?. w terminie 7 dni od daty zapisu. Brak umowy i zaliczki powoduje wykre?lenie z listy uczestników.


Uprzejmie prosimy o kontakt w godzinach pracy Biura Towarzystwa tj. 9.00 - 15.00, od poniedzia?ku do pi?tku.

Z uwagi na kwestie organizacyjne fakt korzystania z transportu w?asnego nale?y zg?osi? w momencie zapisu i jest on wi???cy, w szczególno?ci w kwestii finansowej. Ponadto ka?da rezygnacja z uczestnictwa, a w szczególno?ci powodowana brakiem dofinansowania z PFRON KONIECZNIE musi byc zg?oszona do Biura Towarzystwa.

Jednocze?nie informujemy, ?e ka?da osoba z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci oraz jej opiekun ma prawo do dofinansowania Turnusu Reahbilitacyjnego. Wnioski nalezy sk?ada? jak najszybciej w O?rodku Pomocy Rodzinie w swojej okolicy.

Na pokrycie kosztów Turnusu Rehabilitacyjnego mo?na równie? przeznaczy? ?rodki gromadzone na indywidualne potrzeby w ramach 1 procenta oraz subkont.


Dofinansowanie z PFRON wynosi:
- dla dziecka od 800 do 1000 z?
- dla opiekuna od 400 do 600 z?


ABY WZI?? UDZIA? W TURNUSIE NALE?Y W PIERWSZEJ KOLEJNO?CI SKONTAKTOWA? SI? Z BIUREM TOWARZYSTWA I ZAPISA? SI? NA LIST?. OSOBY KTÓRE PRZE?L? DOKUMENTY BEZ ZAPISANIA NA LIST? MOG? BY? WPISANE NA LIST? REZERWOW?


Pobierz niezb?dne dokumenty:

Turnus z opiek? grupow? - Pobierz UMOW?

Turnus z opiek? indywidualn? - Pobierz UMOW?WNIOSKI:

Pobierz WNIOSEK LEKARSKI

Pobierz WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PFRON


Zobacz jak by?o w ubieg?ych latach:

WAKACJE 2014
WAKACJE 2013
WAKACJE 2012


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,869 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!