29 November 2021 19:18
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
UDA?O SI? WYWALCZY? POMPY!
Jak zapewni? Jacek Kopocz, rzecznik prasowy ?l?skiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia znalaz?y si? ?rodki na zakup pomp insulinowych dla dzieci chorych na cukrzyc? z województwa ?l?skiego.
„Ka?de dziecko – jak zapewni? J.Kopocz – które mo?e by? dopuszczone do tej terapii i które zostanie wskazane przez szpital w ramach kontraktu tak? pomp? dostanie.”
Wypowied? ta mia?a miejsce podczas programu „Prosto z Polski” w TVN24 w poniedzia?ek 19 stycznia. W audycji wzi?li udzia? równie?: dzieci chore na cukrzyc?, ich rodzice oraz przewodnicz?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? Mariusz Masiarek.
Na pytanie sk?d wzi??a si? tak niska kwota przeznaczona pierwotnie na nowe pompy rzecznik NFZ odpowiedzia?, ?e - „jaki? kontrakt i to z jednym szpitalem trzeba by?o podpisa?. Teraz jest czas na renegocjacje. Pieni?dze na nowe pompy s?. Czekamy na zapotrzebowanie ze szpitali”
Co to oznacza dla tych wszystkich, którzy chc? otrzyma? pompy z NFZ? Koniecznie i to jak najszybciej musz? wyst?pi? do swoich lekarzy z wnioskiem o przyznanie pompy. W ten sposób b?dzie podstawa do renegocjacji kontraktu.
Niby wszystko wygl?da wspaniale, ale ...
Po pierwsze: Dlaczego zatem tych kwestii dotychczas nie konsultowano ze specjalistami czy te? z organizacjami spo?ecznymi?.
Po drugie: Narodowy Fundusz Zdrowia tak wy?róbowa? warunki realizacji tego ?wiadczenia, ?e aktualnie w województwie ?l?skim jest praktycznie jedna placówka spe?niaj?ca wy?ej wspomniane kryteria – GCZDIM w Katowicach Ligocie. Wygl?da wi?c na to, ?e tylko tam mo?na sk?ada? wnioski o zakup pompy w ramach kontraktu. A co z pozosta?ymi, dobrze lecz?cymi o?rodkami?
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wskazywa?a na ten problem ju? w lipcu 2008 w ramach konsultacji spo?ecznych zarz?dzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak czytamy w pi?mie Towarzystwa z dnia 24.07.08: „...ograniczenie ?wiadczeniodawców wy??cznie do szpitalnych oddzia?ów diabetologicznych oraz diabetologicznych poradni przyszpitalnych prowadzi do nieuzasadnionej eliminacji innych poradni diabetologicznych realizuj?cych niemniej kompetentnie opiek? zdrowotn? i zdecydowanie ograniczy dost?p do nowoczesnej terapii, szczególnie chorym z ma?ych miejscowo?ci i terenów wiejskich.” Niestety NFZ nie zmieni? kryteriów i w ten sposób, w ca?ej Polsce, zdecydowanie zmniejszy?a si? liczba placówek mog?cych stara? si? o zakup pomp insulinowych dla swoich pacjentów w ramach kontraktu.
Je?li jednak, zgodnie z tym co publicznie zagwarantowa? przedstawiciel NFZ, dla chc?cych leczy? si? pomp? insulinow? pieni?dzy publicznych nie zabraknie to i tak jest to zdecydowana zmiana na lepsze.
Pozostaje jednak problem czy ?ci?le okre?lona w kontrakcie wysoko?? ?rodków przeznaczonych na zakup jednej pompy rzeczywi?cie na ni? wystarczy. No i oczywi?cie nie mo?na zapomina? o edukacji pacjenta i opiekuna, osprz?cie i reedukacji w czasie leczenia.
Te kwestie równie? zosta?y poruszone w pi?mie Towarzystwa do Prezesa NFZ: „Z uwagi na koszty zakupu nowoczesnych pomp insulinowych oraz jednorazowej edukacji, kwota refundacji przeznaczonej na ten cel jest zbyt niska. Pomini?cie refundacji procesu reedukacji w trakcie terapii pomp? insulinow? jest ogromnym niedopatrzeniem. (...) wyra?amy swoje zaniepokojenie brakiem dostatecznej kwoty refundacji osprz?tu do pomp insulinowych, pozwalaj?cej na skuteczne leczenie z wykorzystaniem wystarczaj?cej ilo?ci zestawów infuzyjnych, a tak?e innych elementów koniecznych w terapii.”
Czy takie, wystarczaj?ce ?rodki, mia? na my?li rzecznik ?OW NFZ Jacek Kopocz? Na razie nie wiemy, ale wygl?da na to, ?e ci?g dalszy tej sprawy jeszcze nast?pi...

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,731 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!