04 December 2021 03:39
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ?WIATOWY DZIE? CHOREGO 2015
Jak mo?na by?o si? spodziewa? spotkanie ministrów z pacjentami zdominowa? pakiet onkologiczny. Diabetycy nie dowiedzieli si? nic konkretnego. Spotkanie odby?o si? w ramach Forum Liderów Organizacji Pacjenckich. Wr?czono tez doroczne Nagrody ?w. Kamila.

Minister Bartosz Ar?ukowicz bardzo krótko spotka? si? z pacjentami i uda? si? na posiedzenia Rady Ministrów. Pozostali wiceministrowie szef NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta. Potwierdzili szerok? realizacj? pakietu onkologicznego. Wspomniano o problemach zwi?zanych z roszczeniami za zdarzenia medyczne.

Co diabetycy us?yszeli po spotkani z ministrami? Nic nowego. Nie b?dzie specjalnego programu leczenia i zapobiegania cukrzycy bowiem MZ planuje Narodowy Program Zdrowia Publicznego z elementami po?wi?conymi profilaktykom chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy. Szczegó?ów nie podano.

Nie b?dzie refundacji leków inkretynowych ani rozszerzenia refundacji analogów insulin bowiem NFZ i MZ z uwagi na wzgl?dy ekonomiczne zawiesi? post?powania.

Wa?ne dla m?odych u?ytkowników pomp insulinowych - MZ uzupe?ni w okolicach marca- kwietnia rozporz?dzenie w sprawie wyrobów medycznych w kwestii wypisywania zlece? przez specjalist? chorób wewn?trznych po 18 roku ?ycia. Towarzystwo wnioskowa?o o takie rozwi?zanie.

W kwestii edukatorów prezes NFZ zapowiedzia?, ?e w kolejnych konkursach zwi?kszone zostan? wymogi w kwestii zapewnienia edukatorów w procesie leczenia cukrzycy. Szczegó?ów nie podano.

Wieczorem wr?czono po raz dziewi?ty Nagrody ?w. Kamila. Statuetki otrzymali Prof. Janusz Skalski, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, dziennikarz PAP Zbigniew Wojtasi?ski - to tegoroczni laureaci g?ównych Nagród. W gali wr?czenia nagród w Warszawie wzi??a udzia? premier Ewa Kopacz.

- W katalogu ?wiadcze? medycznych nie ma czego? takiego jak empatia, wspó?czucie, blisko?? i ch?? niesienia pomocy. Tego rodzaju cechy tkwi? w szczególnych ludziach - potrzeba pomocy tym, którzy cierpi? - mówi?a szefowa rz?du, gratuluj?c wyró?nionym.

Przypomnia?a ?w. Jana Paw?a II, który jako papie? ustanowi? ?wiatowy Dzie? Chorego.

- Dzi? w oddzia?ach szpitalnych i hospicjach s? ludzie, którym tak bardzo doskwiera samotno?? - zwana najtrudniejszym okresem w ?yciu. Ci, którzy cierpi?, wiedz?, jak bardzo brakuje empatii i bezinteresownej pomocy. Dlatego ci, którzy s? wtedy blisko, trzymaj? za r?ce, s? tak cenni. To jest lekarstwo, którego nie wymy?li?a ?adna firma farmaceutyczna - mówi?a premier.___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,769 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!