01 December 2021 17:32
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIE S? OBOJ?TNI! - EFEKTY AKCJI
Po styczniowych zdarzeniach w Zabrzu, kiedy to diabetyk z hipoglikemi? trafi? do Izby Wytzre?wie? prowadzona od 2010 roku akcja Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? pod has?em „Cukrzyca nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc!” nabra?a nowego wymiaru.

Kilka tysi?cy osób zaanga?owa?o si? w dystrybucj? informacji o akcji i stanach niebezpiecznych dla chorego na cukrzyc?, pojawi?y si? kolejne publikacje, ruszy? Ogólnopolski Program Szkole? Stra?ników Miejskich a sama akcja zdoby?a kolejne wyró?nienie. Do tego pojawi?y si? informacje, ?e uda?o si? unikn?? kolejnych przykrych sytuacji z udzia?em Diabetyków.
Nasza ulotka oraz plakaty przedstawiaj?ce sytuacj?, które mo?na spotka? w miejscu publicznym z udzia?em osoby chorej na cukrzyc? wzbudzi?y ogromne zainteresowanie. Kilka tysi?cy pobra?, udost?pnie? i kilkaset osób zaanga?owanych w specjalny profil na portalu spo?eczno?ciowym Facebook mówi? same za siebie. Najwa?niejsze jest zaanga?owanie nie tylko samych diabetyków, ale tak?e osób postronnych.

Na wyró?nienie zas?uguje dzia?anie Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Pabianicach, który wyda? specjaln? publikacj? na te w?a?nie temat wykorzystuj?c nasze materia?y. Ju? wkrótce kolejne 2 tysi?ce ulotek trafi do spo?ecze?stwa. zobacz - GOPS Pabianice

W najnowszym marcowym numerze Szugarfrika znajdzie si? te? specjalny plakat naszej akcji do wyci?cia i wywieszenia w publicznym miejscu.

Najwi?cej emocji wzbudzi?a jednak sprawa Ogólnopolskiego Programu Szkole? Stra?ników Miejskich, a konkretnie pierwszego szkolenia stra?ników miejskich w Zabrzu.

Po ewidentnym b??dnym post?powaniu, przeszkolili si? w zakresie rozpoznawania powik?a? w cukrzycy i otrzymali za to wyró?nienie, jednocze?nie wskazuj?c innym stra?nikom, ?e zdobycie takich informacji jest bardzo przydatne w codziennej s?u?bie. Co potwierdzaj? referencje jakie otrzymali?my po przeprowadzeniu tego szkolenia.

Ten fakt spowodowa? kolejna lawin? publikacji medialnych – prasowych, radiowych i telewizyjnych. Tu linki do kilku z nich

Rynek Zdrowia - B?d? szkoli? stra?ników miejskich w zakresie post?powania z diabetykiem

Medycyna Praktyczna - Przeszkol? stra?ników miejskich w zakresie post?powania z diabetykiem

TVN 24 - Zawie?li cukrzyka na izb? wytrze?wie?. Teraz chwal? si? tytu?em placówki przyjaznej cukrzykom

TVP NAJPIERW FATALNA POMY?KA TERAZ NAGRODA

TVZ - Wyci?gaj? wnioski - szkol? funkcjonariuszy


Do tej pory w ramach programu przeszkolono Stra?ników Miejskich w Gogolinie i Krapkowicach (woj. opolskie) Kolejne komendy zapewne niebawem równie? do??cz? do programu.

Towarzystwo Pomocy i M?odzie?y z Cukrzyca otrzyma?o równie? wyró?nienie i certyfikat wsparcia grantem Europy Centralnej akcji Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc Dzi?ki temu ju? zapraszamy na kwiecie?! Wtedy specjalna ods?ona tej akcji na rzecz wszystkich diabetyków!

Najwa?niejszym efektem s? jednak informacje jakie sp?ywaj? z ró?nych stron Polski. To równie? mog? by? efekty naszych dzia?a?. Oto przyk?ady:

Policjant z Krapkowic (woj. opolskie) uratowa? ?ycie choremu na cukrzyc?. We wtorkowe popo?udnie asp. sztab. Roman Powietrzy?ski z krapkowickiej komendy by? w swoim mieszkaniu. Nagle na klatce schodowej us?ysza? ha?as. Gdy wyszed? sprawdzi? co si? sta?o, zobaczy? le??cego na schodach m??czyzn?. Okaza?o si?, ?e jest chory na cukrzyc? i dlatego straci? przytomno??.

Ruda ?l?ska: Jak wynika z informacji przyby?ych na miejsce interwencji stra?ników wspomniany m??czyzna nie w pe?ni ?wiadomie reagowa? na bod?ce zewn?trzne. Poinformowa? on jedynie funkcjonariuszy, ?e od kilku lat zmaga si? z cukrzyc? i w nat?oku dzisiejszych zaj?? zapomnia? zaaplikowa? sobie insulin?, co doprowadzi?o do niebezpiecznej dla jego zdrowia i ?ycia sytuacji. W zwi?zku z powy?szym, poszkodowanemu m??czy?nie funkcjonariusze Stra?y Miejskiej udzielili niezw?ocznie pomocy przedmedycznej, a nast?pnie przekazali go przyby?emu na miejsce zdarzenia Pogotowiu Ratunkowemu.

Funkcjonariusze Stra?y Miejskiej w Kielcach patroluj?c w ?rod? ulic? ?ciegiennego zauwa?yli pieszego, który nagle osun?? si? na ziemi?. Gdy podeszli do niego, by? przytomny, lecz kontakt z nim by? utrudniony. Tym razem to by?a hiperglikemia!

I jeszcze apel stra?ników miejskich:

Stra?nicy apeluj?, by teraz to chorzy nosz?c odpowiednie znaczki czy bransoletki - u?atwili funkcjonariuszom prac?. Bo bez takiej informacji - nawet przeszkolony stra?nik - mo?e nie wiedzie?, z kim ma do czynienia.

Akcja trwa!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,220 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!