04 December 2021 03:11
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CO Z T? CUKRZYC?? NADAL ?LE - TWIERDZ? EKSPERCI
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wraz z innymi organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Walki z Cukrzyc? wzi??o udzia? w debacie "Co dalej z t? cukrzyc??", na któr? zaprosili?my lekarzy, specjalistów i dziennikarzy.

Chocia? w Polsce mamy coraz wi?cej chorych na cukrzyc?, diabetolodzy jak i chorzy podkre?laj?, ?e decydenci nie widz? tego problemu. Brakuje diabetologów, poradni diabetologicznych, poradni leczenia stopy cukrzycowej, nie wspominaj?c ju? o refundacji nowoczesnego leczenia. Zdaniem specjalistów, jest coraz gorzej, je?li chodzi o leczenie cukrzycy w Polsce. Podkre?laj?, ?e ostatnie decyzje o zmniejszeniu stawki kapitacyjnej w POZ za leczenie pacjentów chorych na cukrzyc? to krok wstecz w leczeniu tej choroby w Polsce.

– Ze stawki kapitacyjnej dla POZ na leczenie diabetyków przesuni?to 95 mln z? na inne zadania w ochronie zdrowia, prawdopodobnie na onkologi?. Nic nie dano w zamian w kwestii leczenia cukrzycy – mówi? dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. zdrowia z Uczelni ?azarskiego podczas debaty „Co dalej z t? cukrzyc?”, która odby?a si? w Warszawie.

Przypomnia? te?, ?e z powodu cukrzycy ZUS wydaje co roku oko?o 450 mln z? na ?wiadczenia zwi?zane z absencj? w pracy i 380 mln z? na renty z tytu?u niezdolno?ci do pracy spowodowanej cukrzyc?.

Ekspert wskazywa? równie?, ?e NFZ wydaje niewiele na poradnie diabetologiczne, bo tylko 90 mln z? rocznie a kompleksowa AOS dla pacjentów z cukrzyc? jest prawie niedost?pna. Brakuje tez ?wiadcze? rehabilitacyjnych dla diabetyków i to zarówno tych finansowanych przez NFZ, jak i ZUS.

Dr Gryglewicz doda?, ?e poradnie leczenia stopy cukrzycowej praktycznie nie istniej? a oddzia?y diabetologiczne s? nierentowne.

Prof. Jacek Sieradzki z Uniwersytetu Jagiello?skiego zauwa?y?, ?e lekarze diabetolodzy nie mog? realizowa? zalece? Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, poniewa? w zalecanych schematach leczenia s? leki inkretynowe, które, mimo ?e funkcjonuj? na rynku od 10 lat, nie s? refundowane w Polsce.

Prof. Dorota Karkowska, specjalistka z zakresu prawa medycznego Katedry Prawa, Ubezpiecze? Spo?ecznych i Polityki Spo?ecznej Uniwersytetu ?ódzkiego uwa?a, ?e sytuacja, kiedy zabiera si? pieni?dze na leczenie jednych chorych i przekazuje je na leczenie innych jest niezgodna z zasad? solidaryzmu spo?ecznego. Jej zdaniem takie dzia?ania ministra zdrowia mog? by? przekroczeniem jego kompetencji. Mog? te? by? niezgodne z Konstytucj? RP, powodowa? nierówny dost?p do ?wiadcze? medycznych.

Zdaniem prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Andrzeja Baumana konieczne s? dzia?ania na rzecz leczenia cukrzycy w Polsce, poniewa? mamy najwi?cej powik?a? cukrzycowych w ca?ej Europie.

Mariusz Masiarek, przewodnicz?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, zwróci? z kolei uwag?, ?e wiek chorych na cukrzyc? typu 2 b?dzie si? obni?a?, poniewa? mamy bardzo du?o oty?ych dzieci. – Nie jeste?my w stanie zatrzyma? wzrostu zachorowa? na cukrzyc?, ale jeste?my w stanie zmniejszy? jej skutki – przekonywa?.

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i M?odzie?y Chorym na Cukrzyc? Monika Zamarlik wskaza?a, na wysokie ceny insulin dla osób chorych na cukrzyc? typu 1

Poruszono równie? istotne kwestie dotycz?ce oraz problemów zwi?zanych z pobytem dzieci z cukrzyca w szko?ach i przedszkolach i orzekaniu o niepe?nosprawno?ci.

Eksperci obecni na konferencji zwrócili równie? uwag? na ograniczenia w dost?pie chorych na cukrzyc? do rehabilitacji i edukacji.

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,724 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!