01 December 2021 17:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPOWA MAPA POLSKI
Przedstawiamy tegoroczn? ods?on? akcji POMPOWA MAPA POLSKI, prowadzonej od 2010 roku przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Pompowa Mapa Polski zawiera dane o tym ile pomp insulinowych zakupiono ze ?rodków NFZ dla osób z cukrzyc? do 18 roku ?ycia oraz dla osób od 18 do 26 lat, z podzia?em na województwa. W zestawieniu uj?to razem wszystkie ?wiadczenia, zarówno te w ramach których zakupiono i pod??czono pompy insulinowe dzieciom do 6 roku ?ycia jak i te pod??czone dzieciom od 6 do 18 roku ?ycia oraz osobom doros?ym od 18 do 26 roku ?ycia.

W sumie w 2104 roku zrealizowano 2277 ?wiadcze? co daje wzrost o nieca?e 5 % w stosunku do roku 2013.
Na ?wiadczenia wydano w 2014 roku ponad 15,7 mln z?otych, o 0,7 mln wi?cej ni? w 2013. W stosunku do 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy refundowano zakup pomp insulinowych zarówno dla dzieci jak i doros?ych do 26 roku ?ycia wydano o 0,7 mln z?otych mniej.

Uwzgl?dniaj?c dane z NFZ na temat ilo?ci zakontraktowanych i rozliczonych ?wiadcze? w 2014 roku wykorzystano nieca?e 83 % zabezpieczonych na ten cel ?rodków.

POMPY INSULINOWE do 18 roku ?ycia.

W porównaniu do ubieg?ego roku zakupiono wi?cej pomp ni? rok wcze?niej – 1662 w 2014. (1606 w 2013).
Daje to nieznaczny wzrost o 3,5 procent. Jednak w odniesieniu do lat ubieg?ych zrealizowano to ?wiadczenie na podobnym poziomie – w roku 2012 1816, w 2011 - 1583 pomp, w 2010 - 1616 a w 2009 - 1553.
Koszt realizacji ?wiadczenia wyniós? prawie 11,5 mln. z?otych.

Nie zmieni? si? rozk?ad terytorialny ?wiadcze?. Podobnie jak w ubieg?ych latach najwi?cej ?wiadcze? w 2014 roku zrealizowano w województwie mazowieckim – 373 i ?l?skim – 207. Na trzeciej pozycji znalaz?o si? woj. wielkopolskie - 184.
Najmniej od samego pocz?tku realizacji ?wiadczenia przybywa pomp w województwie opolskim – 25 w 2014.

Zdecydowany, prawie 75 procentowy wzrost ilo?ci zakupionych pomp zanotowano w województwie ?ódzkim – z 70 w 2013 do 122 w 2014. Znacz?co wi?cej ?wiadcze? zrealizowano równie? w województwach wielkopolskim – 29 % (143 w 2013 i 184 w 2014) oraz mazowieckim - 25 % (298 w 2013 i 373 w 2014).

Niepokoi prawie 29 procentowy spadek ilo?ci przekazanych pomp w województwie dolno?l?skim.
Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, ?e s? miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt w ca?o?ci, w kilku nawet przekroczono zakontraktowan? kwot?, ale tak?e w kilku miejscach znacz?co nie wykorzystano zapewnionych ?rodków.

Na uwag? zwraca, ?e w woj. mazowiecki pomimo najwi?kszej kwoty zakontraktowanych i zrealizowanych ?wiadcze? wykorzystano zapewnione ?rodki finansowe tylko na poziomie 65 %.

W woj. podlaskim wykorzystano 66 % ?rodków a w podkarpackim nieca?e 69 %. Dalej wykorzystanie ?rodków kontraktowanych z NFZ nie idzie zbyt dobrze w woj. lubuskim – 78 % i pomorskim – 73 %.

Bior?c pod uwag? ca?? kwot? zakontraktowan? oraz liczb? rozliczonych ?wiadcze? we wszystkich województwach wykorzystano tylko niewiele ponad 82 % zakontraktowanych ?rodków.

POMPY INSULINOWE od 18 do 26 roku ?ycia

W ci?gu 2014 roku zakupiono dla doros?ych z cukrzyc? 615 pomp insulinowych – o 9 % wi?cej ni? w 2013 – 566, a porównywalnie do 2012 roku - 596. Koszt realizacji ?wiadczenia wyniós? niewiele ponad 4,2 mln. z?otych.

Podobnie jak w przypadku pomp do 18 roku ?ycia wida? zró?nicowanie w rozk?adzie realizacji ?wiadczenia na poszczególne województwa, cho? zmieni?y si? miejsca gdzie pomp przybywa najwi?cej. S? te? województwa, gdzie realizuje si? zaledwie od kilku do kilkunastu ?wiadcze? na rok.

Zdecydowanie najwi?cej pomp insulinowych w roku 2014 przyby?o w województwie ?l?skim – 107 i mazowieckim - 97.
Najmniej ?wiadcze? zrealizowano w województwach: warmi?sko-mazurskim – 5, opolskim – 10, lubuskim – 11 oraz w ?wi?tokrzyskim – 12 i zachodniopomorskim - 14.

Zdecydowany, prawie 50 procentowy wzrost ilo?ci zakupionych pomp zanotowano w województwie mazowieckim – z 65 w 2013 do 97 w 2014. Ciekawostk? jest województwo ?wi?tokrzyskie, gdzie po raz pierwszy od trzech lat przekazano 12 pomp.
Znacz?co wi?cej ?wiadcze? zrealizowano równie? w województwie wielkopolskim – 38 % (34 w 2013 i 47 w 2014).

Bardzo niepokoj?cy jest prawie 60 procentowy spadek ilo?ci przekazanych pomp w województwie warmi?sko-mazurskim – 15 w 2013 i 5 w 2014.

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, ?e podobnie jak w przypadku pomp do 18 roku ?ycia s? miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt prawie w ca?o?ci, a w woj. dolno?l?skim nawet przekroczono zakontraktowan? kwot? o ponad 23 %.

Ogromnie niepokoi fakt, ?e pomimo zabezpieczonych ?rodków finansowych w województwie warmi?sko-mazurskim i lubuskim wykorzystano tylko 1/3 kwoty - odpowiednio 29 % i 35 % a w podkarpackim tylko 50 %. Taka sytuacja powtarza si? od 2012 roku.

Bior?c pod uwag? ca?? kwot? zakontraktowan? oraz liczb? rozliczonych ?wiadcze? we wszystkich województwach wykonano prawie 84 procent zakontraktowanych ?rodków.


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,177 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!