04 December 2021 02:46
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA MUSI STA? SI? PRIORYTETEM ZDROWOTNYM
W zwi?zku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia projektu Ustawy o Zdrowiu Publicznym i przekazaniu dokumentu do konsultacji spo?ecznych, organizacje reprezentuj?ce pacjentów z cukrzyc? przekaza?y swoje uwagi do ustawy.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wraz z ca?ym ?rodowiskiem diabetologicznym domaga si? priorytetowego potraktowania cukrzycy w Polsce oraz reprezentacji pacjentów w zespo?ach doradczych powo?anych do wdra?ania i monitorowania Narodowego Programu Zdrowia.

Liderzy organizacji diabetologicznych zapowiedzieli tak?e, ?e pracuj? nad d?ugoletni?, obywatelsk? strategi? dla cukrzycy, która zostanie przekazana do decydentów w po?owie roku.

W uwagach przekazanych do projektu Ustawy o Zdrowiu Publicznym organizacje pacjentów diabetologicznych postuluj? przede wszystkim o wpisanie cukrzycy do priorytetowych obszarów dzia?a? koordynowanych przez Ministerstwo w zakresie profilaktyki i ograniczenia zdrowotnych nast?pstw chorób.

Jak do tej pory jednak cukrzyca nie zosta?a zaliczona do strategicznych priorytetów opieki zdrowotnej w Polsce. - piszemy w pi?mie. Pomimo mi?dzynarodowych zalece?, w naszym kraju nie wprowadzono d?ugofalowej strategii prewencji cukrzycy, systemu skutecznego leczenia, czy zapobiegania powik?aniom.

"Polska pod wzgl?dem nasilenia oty?o?ci u dzieci i m?odzie?y znalaz?a si? w prze?omowym momencie, istnieje bowiem szansa na zatrzymanie tej ?wiatowej epidemii i unikni?cia drogi, jak? przesz?y inne kraje, w których – jak wynika z danych ?wiatowej Organizacji Zdrowia – odsetek dzieci oty?ych dochodzi do 20%." - piszemy w uzasadnieniu.

Organizacje wnioskuj? tak?e o uwzgl?dnienie reprezentacji pacjentów w zespo?ach opiniodawczo doradczych do przygotowania, monitorowania, a tak?e ewaluacji wdra?ania w ?ycie Narodowego Programu Zdrowia.

Dodajemy w pi?mie: Z najnowszych bada? Instytutu ?ywo?ci i ?ywienia w Warszawie wynika, ?e a? 28 proc. ch?opców i 22 proc. dziewcz?t w ostatnich klasach szko?y podstawowej ma nadwag? lub jest oty?ych. Takie dane i tempo wzrostowe pozwalaj? na prognoz?, i? w ci?gu najbli?szych lat zdecydowanie zwi?kszy si? ryzyko zachorowalno?ci na choroby cywilizacyjne

Dlatego te? proponujemy tak?e wprowadzenie akcyzy na te ?rodki spo?ywcze, których nadmierne spo?ycie przyczynia si? do narastaj?cej epidemii oty?o?ci, a w konsekwencji cukrzycy typu 2.

Prace nad strategi?.

Uwzgl?dnienie uwag wniesionych przez ?rodowisko diabetologiczne jest niezwykle istotne dla wprowadzenia systemowej, d?ugoletniej strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce. Sytuacja diabetyków w Polsce nie zmienia si? bowiem od wielu lat. Diabetolodzy i pacjenci choruj?cy na cukrzyc? bezskutecznie zwracaj? si? z pro?b? do Ministra Zdrowia o zaj?cie si? ich problemami.

Z tego powodu, równolegle do wnoszonych uwag do Ustawy o Zdrowiu Publicznych, organizacje diabetologiczne od wielu miesi?cy pracuj? nad strategi? okre?laj?c? najwa?niejsze priorytety i kierunki dzia?a?, jakie powinny zosta? podj?te przez polski rz?d w zakresie przeciwdzia?ania cukrzycy w perspektywie najbli?szych 10 lat. Dokument opracowany przez organizacje w ramach projektu „Cukrzyca 2025” zostanie przekazany opinii publicznej w po?owie roku.

Pe?na tre?? konsultacji: KONSULTACJE USTAWY O ZDROWIU PUBLICZNYM - TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I M?ODZIE?Y Z CUKRZYC?
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,691 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!