04 December 2021 04:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
TO NIE WINA CUKRZYCY... TYLKO NIEODPOWIEDZIALNEGO PACJENTA
Wiadomo?? o wypadku spowodowanym przez chor? na cukrzyc? kobiet? sk?oni?a Prof. dr hab. n. med. Ew? Otto-Buczkowsk? do odpowiedzi na pytanie: Czy chorzy na cukrzyc? s? bardziej ryzykownymi kierowcami ni? inni ludzie? Otó? uwa?am, ?e nie pod warunkiem, ?e s? lud?mi odpowiedzialnymi. - odpowiada Prof. Otto-Buczkowska.

Obecny styl ?ycia, zw?aszcza osób m?odych, nieod??cznie zwi?zany jest z motoryzacj?. Dotyczy to tak?e chorych na cukrzyc?. Wzrasta liczba osób , które chc? lub musz? pos?ugiwa? si? pojazdami mechanicznymi w ?yciu codziennym. W spo?ecze?stwie aktywnym zawodowo zwi?ksza si? odsetek ludzi z ró?nymi schorzeniami.

Wiele z tych schorze? mo?e stanowi? w ruchu drogowym zagro?enie nie mniejsze ni? cukrzyca. Mo?na tu wymieni? np choroby serca, gdzie nagle doj?? mo?e do pogorszenia zdolno?ci do kierowania pojazdem, co mo?e sta? si? przyczyn? wypadku np ostre niedotlenienie mi??nia serca, zaburzenia rytmu itp. Tak?e nagle wyst?puj?ce zaburzenia ?wiadomo?ci o ró?nej etiologii. Zagro?enie takie stanowi? tak?e leki, alkohol, narkotyki itp. W tym kontek?cie cukrzyca stanowi tylko jedn? z chorób mog?cych ogranicza? zdolno?? pacjentów do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Ostatnie dwudziestolecie przynios?o ogromny post?p w leczeniu cukrzycy. Post?p ten dotyczy zarówno monitorowania jak i terapii. Wprowadzanie coraz doskonalszych metod kontroli glikemii, w tym ci?g?ego pomiaru st??enia glukozy we krwi, daje szanse na coraz lepsz? kontrol? metaboliczn? i na znaczne zaostrzenie kryteriów metabolicznego wyrównania. Pozwala to na radykalne zmniejszenie wyst?powania ostrych powik?a? cukrzycy a tak?e stwarza mo?liwo?? profilaktyki powik?a? przewlek?ych.

W zwi?zku ze zmianami mo?liwo?ci leczenia cukrzycy zmienia si? tak?e ocena zdolno?ci chorych na cukrzyc? do wykonywania wielu czynno?ci, w tym tak?e do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Cukrzyca jest jedn? z wielu chorób, które mog? wp?ywa? na zwi?kszenie ryzyka pogorszenia zdolno?ci do wykonywania niektórych zawodów, w tym do prowadzenia samochodu. Ilo?? czynników ryzyka jakie ta choroba z sob? niesie jest stosunkowo du?a, mo?e nawet wi?ksza ni? w innych schorzeniach ale te?, w wi?kszo?ci wypadków, w cukrzycy zagro?enia te mo?na przewidzie? i im skutecznie przeciwdzia?a?.

Trzeba pami?ta?, ?e zagro?enia zwi?zane z cukrzyc? wynikaj? raczej z b??dów w leczeniu a nie z istoty choroby.

Jednym z bardzo powa?nych powik?a? cukrzycy mog?cych wp?ywa? na bezpiecze?stwo ruchu drogowego jest hipoglikemia u chorego na cukrzyc? kierowcy.

Po raz kolejny pragn? przypomnie?, ?e dopuszczenie do hipoglikemii zaburzaj?cej zdolno?? kontrolowania w?asnego zachowania przez chorego na cukrzyc? jest objawem lekkomy?lno?ci. Przy obecnych mo?liwo?ciach monitorowania glikemii takie stany nie maja si? prawa zdarza?. Dotyczy to zw?aszcza kierowców oraz osób pracuj?cych w ruchu ci?g?ym czy na wysoko?ciach.

Tacy pacjenci winni by? bardzo starannie edukowani oraz okresowo reedukowani, a fakt przeprowadzenia stosownej reedukacji chorego winien by? wpisany do dokumentacji w poradni specjalistycznej i potwierdzony podpisem chorego oraz osoby przeprowadzaj?cej tak? edukacj?.

Chory musi mie? ?wiadomo??, ?e cukrzycy nie mo?na traktowa? jako czynnika zmniejszaj?cego odpowiedzialno?? w razie spowodowania wypadku. Spowodowanie wypadku przez chorego na cukrzyc? z powodu wyst?pienia u niego hipoglikemii jest obci??aj?ce podobnie jak siadanie za kierownice czy podejmowanie innych ryzykownych zaj?? po spo?yciu alkoholu. I o tym chorzy na cukrzyc? musz? pami?ta?.

Prof.dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Szczegó?owe zalecenia podane zosta?y we wcze?niejszych opracowaniach prezentowanych na tych stronach:

WAKACYJNE WYJAZDY
CUKRZYCA A KIEROWANIE SAMOCHODEM
HIPOGLIKEMIA - CO WARTO PRZYPOMNIE? SOBIE NA WIOSN?

oraz w publikacjach:

Otto Buczkowska E. Medyczne dylematy przy udzielaniu zgody na przydzia? licencji kierowcy. Pol Merkuriusz Lek. 2002;13(74):172.

Otto Buczkowska E. Licencja kierowcy dla chorego na cukrzyce — warunki i ograniczenia. Pol Merk Lek 2002;13(78):351-353.

Otto Buczkowska E. Problemy ?yciowe chorych na cukrzyc?. Uprawnienia kierowcy pojazdów mechanicznych. Chory na cukrzyc? w podstawowej opiece zdrowotnej. Program Edukacyjny PTD, Via Medica, Gda?sk 2002; Zeszyt 1:16-18.

Jarosz-Chobot P., Otto-Buczkowska E., Chobot A.: Interesting trends of intensive insulin therapy and glicaemic monitoring development. Case Rep Clin Pract Rev 2004; 5,:222-227.

Otto-Buczkowska E, Dworzecki.T.: Chosen life aspects of diabetic patients . In Trends in Diabetes Mellitus Research. Ford AM. (ed).: Nova Science Publishers 2005
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,817 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!