29 Listopada 2020 01:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
TO NIE WINA CUKRZYCY... TYLKO NIEODPOWIEDZIALNEGO PACJENTA
Wiadomo?ć o wypadku spowodowanym przez chor? na cukrzycę kobietę skłoniła Prof. dr hab. n. med. Ewę Otto-Buczkowsk? do odpowiedzi na pytanie: Czy chorzy na cukrzycę s? bardziej ryzykownymi kierowcami niż inni ludzie? Otóż uważam, że nie pod warunkiem, że s? ludĽmi odpowiedzialnymi. - odpowiada Prof. Otto-Buczkowska.

Obecny styl życia, zwłaszcza osób młodych, nieodł?cznie zwi?zany jest z motoryzacj?. Dotyczy to także chorych na cukrzycę. Wzrasta liczba osób , które chc? lub musz? posługiwać się pojazdami mechanicznymi w życiu codziennym. W społeczeństwie aktywnym zawodowo zwiększa się odsetek ludzi z różnymi schorzeniami.

Wiele z tych schorzeń może stanowić w ruchu drogowym zagrożenie nie mniejsze niż cukrzyca. Można tu wymienić np choroby serca, gdzie nagle doj?ć może do pogorszenia zdolno?ci do kierowania pojazdem, co może stać się przyczyn? wypadku np ostre niedotlenienie mię?nia serca, zaburzenia rytmu itp. Także nagle występuj?ce zaburzenia ?wiadomo?ci o różnej etiologii. Zagrożenie takie stanowi? także leki, alkohol, narkotyki itp. W tym kontek?cie cukrzyca stanowi tylko jedn? z chorób mog?cych ograniczać zdolno?ć pacjentów do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Ostatnie dwudziestolecie przyniosło ogromny postęp w leczeniu cukrzycy. Postęp ten dotyczy zarówno monitorowania jak i terapii. Wprowadzanie coraz doskonalszych metod kontroli glikemii, w tym ci?głego pomiaru stężenia glukozy we krwi, daje szanse na coraz lepsz? kontrolę metaboliczn? i na znaczne zaostrzenie kryteriów metabolicznego wyrównania. Pozwala to na radykalne zmniejszenie występowania ostrych powikłać cukrzycy a także stwarza możliwo?ć profilaktyki powikłań przewlekłych.

W zwi?zku ze zmianami możliwo?ci leczenia cukrzycy zmienia się także ocena zdolno?ci chorych na cukrzycę do wykonywania wielu czynno?ci, w tym także do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Cukrzyca jest jedn? z wielu chorób, które mog? wpływać na zwiększenie ryzyka pogorszenia zdolno?ci do wykonywania niektórych zawodów, w tym do prowadzenia samochodu. Ilo?ć czynników ryzyka jakie ta choroba z sob? niesie jest stosunkowo duża, może nawet większa niż w innych schorzeniach ale też, w większo?ci wypadków, w cukrzycy zagrożenia te można przewidzieć i im skutecznie przeciwdziałać.

Trzeba pamiętać, że zagrożenia zwi?zane z cukrzyc? wynikaj? raczej z błędów w leczeniu a nie z istoty choroby.

Jednym z bardzo poważnych powikłań cukrzycy mog?cych wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest hipoglikemia u chorego na cukrzycę kierowcy.

Po raz kolejny pragnę przypomnieć, że dopuszczenie do hipoglikemii zaburzaj?cej zdolno?ć kontrolowania własnego zachowania przez chorego na cukrzycę jest objawem lekkomy?lno?ci. Przy obecnych możliwo?ciach monitorowania glikemii takie stany nie maja się prawa zdarzać. Dotyczy to zwłaszcza kierowców oraz osób pracuj?cych w ruchu ci?głym czy na wysoko?ciach.

Tacy pacjenci winni być bardzo starannie edukowani oraz okresowo reedukowani, a fakt przeprowadzenia stosownej reedukacji chorego winien być wpisany do dokumentacji w poradni specjalistycznej i potwierdzony podpisem chorego oraz osoby przeprowadzaj?cej tak? edukację.

Chory musi mieć ?wiadomo?ć, że cukrzycy nie można traktować jako czynnika zmniejszaj?cego odpowiedzialno?ć w razie spowodowania wypadku. Spowodowanie wypadku przez chorego na cukrzycę z powodu wyst?pienia u niego hipoglikemii jest obci?żaj?ce podobnie jak siadanie za kierownice czy podejmowanie innych ryzykownych zajęć po spożyciu alkoholu. I o tym chorzy na cukrzycę musz? pamiętać.

Prof.dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Szczegółowe zalecenia podane zostały we wcze?niejszych opracowaniach prezentowanych na tych stronach:

WAKACYJNE WYJAZDY
CUKRZYCA A KIEROWANIE SAMOCHODEM
HIPOGLIKEMIA - CO WARTO PRZYPOMNIEĆ SOBIE NA WIOSNĘ

oraz w publikacjach:

Otto Buczkowska E. Medyczne dylematy przy udzielaniu zgody na przydział licencji kierowcy. Pol Merkuriusz Lek. 2002;13(74):172.

Otto Buczkowska E. Licencja kierowcy dla chorego na cukrzyce — warunki i ograniczenia. Pol Merk Lek 2002;13(78):351-353.

Otto Buczkowska E. Problemy życiowe chorych na cukrzycę. Uprawnienia kierowcy pojazdów mechanicznych. Chory na cukrzycę w podstawowej opiece zdrowotnej. Program Edukacyjny PTD, Via Medica, Gdańsk 2002; Zeszyt 1:16-18.

Jarosz-Chobot P., Otto-Buczkowska E., Chobot A.: Interesting trends of intensive insulin therapy and glicaemic monitoring development. Case Rep Clin Pract Rev 2004; 5,:222-227.

Otto-Buczkowska E, Dworzecki.T.: Chosen life aspects of diabetic patients . In Trends in Diabetes Mellitus Research. Ford AM. (ed).: Nova Science Publishers 2005
___________________________________________________________________________________

Biegasz? JeĽdzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DOŁˇCZ DO DRUŻYNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,969,024 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!