04 December 2021 04:26
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA POD PILSKIEM
Prawie 100 osobowa grupa uczestników, którzy przyjechali pod Pilsko z ró?nych zak?tków Polski – od Bornego Sulinowa, przez Pozna?, Wa?brzych, Opole, ?l?sk a? po Kraków i Warszaw? prze pierwsze dni maja intensywnie szkolili si?, bawili i w?drowali po górach. Zobacz jak by?o.

„W majówk? b?dzie 30 stopni – 10 w pi?tek, 10 w sobot?, 10 w niedziel?” taki dowcip kr??y? po Kobielowie. Na szcze?cie dotyczy? tylko temperatury atmosferycznej, bo ta na salach szkoleniowych Majowej Akademii by?a zupe?nie inna.

To by?y pracowite dni … Weekendowe szkolenia dla dzieci i m?odzie?y chorej na cukrzyc? i ich opiekunów rozpocz?li?my od mocnego akcentu – spotkania z Mistrzem Olimpijskim, czterokrotnym Mistrzem ?wiata i Europy Micha?em Jeli?skim, znakomitym wio?larzem. Dla wielu uczestników, którzy przyjechali pod Pilsko z ró?nych zak?tków Polski – od Bornego Sulinowa, przez Pozna?, Wa?brzych, Opole, ?l?sk a? po Kraków i Warszaw? – by?a to pierwsza okazja do spotkania z wyj?tkowo inspiruj?c? m?odych diabetyków postaci?.

Szkolenie za aspektów prawnych ?ycia z cukrzyc? w Polsce zaj??o wi?cej czasu ni? si? spodziewali?my. Dzi?ki spotkaniu z Iren? Guszczy?sk? i Mariuszem Masiarkiem poznali?my zarówno prawa oraz przywileje jak i zadania pacjentów chorych na cukrzyc?. Bardzo du?o mówili?my na temat spraw istotnych dla wszystkich Diabetyków w Polsce. Swoisty urok mia?y warsztatowe wieczorne zaj?cia dzieci z dietetyczk? Iren? Mankiewicz-?urawsk? i psychoterapeutk? Kamil? Dercz.

Sobota to cykl szkole?, które by?y przerywane tylko na niewielki ?yk kawy. Ide? przy?wiecaj?c? tej edycji Akademii by?a reedukacja na ka?dym froncie. Nic dziwnego, ?e ca?o?? dnia wype?ni?y szkolenia z diabetologiem Alina Strza??-K?eczek, warsztaty z psychoterapeut? i ?wiczenia z dietetyczk? a na koniec praktyczne zaj?cia w post?powaniu przy hipoglikemii… Ufff….

Dzieci i m?odzie? w tym czasie uczestniczyli w zaj?ciach warsztatów „Aktywnie z cukrzyc? – Activediabet”, a popo?udniu uczestniczyli w Olimpijskiej Aquariadzi? by po krótkim odpoczynku pod okiem instruktorek Wioletty i ?anety Kurpas ?wiczy? taniec nowoczesny.

Podsumowuj?cym wyk?adem o sporcie w cukrzycy i sile motywacji dzie? zako?czy? Micha? Jeli?ski. By?y wspomnienia z momentu wci?gania Bia?o-Czerwonej na najwy?szy maszt podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Pi?kny akcent w Dniu Flagi i w przeddzie? narodowego ?wi?ta.

Niedziela to wprowadzanie zdobytych wiadomo?ci w ?ycie. Prawie 100 osobowa ekipa od kilkulatków do ich bab? ruszy?a na zdobycie Pilska. Pogoda by?a naprawd? ?askawa i pozwoli?a na cudown? piesz? w?drówk?. Hala Miziowa i Pilsko by?y cudownie widoczne. Tymczasowe zosta?y ustawione bazy w pompach, zabezpieczenie znalaz?o si? w kieszeniach i u?miech zago?ci? na twarzach!

Widoki, które zasta?y nas zaszczytach zapiera?y dech w piersiach i na pewno zostan? na d?ugo w pami?ci. Rado?ni, pe?ni wra?e? troszk? zmeczeni wrócili?my na niedzielny obiad.

Szkolenia odbyte! Pilsko i Hala Miziowa zdobyte! Nastroje znakomite! Szkoda ?e Majowa Akademia Szkoleniowa dobieg?a ko?ca. Dzi?kujemy i do zobaczenia!

W ci?gu trzech majowych dni go?cili?my w O?rodku Pilsko-Jontek Korbielów z basenem www.pilsko.org.
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,861 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!