29 November 2021 10:08
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
AKTYWNIE Z CUKRZYC? - ACTIVEDIABET. WARSZTATY Z MISTRZEM!
Mistrz Olimpijski Micha? Jeli?ski, Akademia "Mistrzów Sportu - Mistrzów ?ycia" oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? zaprosi?y dzieci i m?odzie? chor? na cukrzyc? na majówkowe zaj?cia w górskich plenerach. Warsztaty pod has?em "Aktywnie z cukrzyc? - ACTIVEDIABET" odby?y si? b?dzie si? w ci?gu dwóch dni od soboty 2 maja do niedzieli 3 maja w Korbielowie pod masywem Pilsko w Beskidzie ?ywieckim.

Spotkanie z Mistrzem Olimpijskim, czterokrotnym Mistrzem ?wiata i Europy Micha?em Jeli?skim, znakomitym wio?larzem dla wielu uczestników, którzy przyjechali pod Pilsko z ró?nych zak?tków Polski – od Bornego Sulinowa, przez Pozna?, Wa?brzych, Opole, ?l?sk a? po Kraków i Warszaw? – zawsze jest wyj?tkowo inspiruj?ce.

Aktywne Warsztaty rozpocz??y si? seri? rozgrywek sportowych na hali. Wszyscy uczestnicy - od najm?odszych do najstarszych – zostali podzieleni na dru?yny by rozegra? zawody na odjazdowym torze przeszkód. Zadania czasem wymaga?y sprawno?ci, czasem sprytu ale zawsze najwa?niejsze by?o zespo?owe dzia?anie.

Pod okiem Micha?a Jeli?skiego z pomoc? Wioletty i ?anety Kurpas z katowickiej Akademi Wychowania Fizycznego zgrane ekipy rywalizowa?y w sportowych konkurencjach. Nie zabrak?o tak?e rozgrywek koszykarskich i pi?karskich oraz integracyjnych zabaw dla najm?odszych.

Rodzice w tym czasie uczestniczyli w zaj?ciach Majowej Akademii Szkoleniowej organizowanej przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Popo?udniu zaj?cia odby?y si? na basenie. Wodne dru?ynowe wy?cigi wzbudzi?y mnóstwo sportowych emocji. Nad cukrami z powodzeniem czuwa?a nasz pielegniarka Aneta Niewierowska.

Nie zabrak?o równie? edukacyjnych spotka? z lekarzem Alin? Strza??-K?eczek, dietetyczk? Iren? Mankiewicz-?urawsk? i psychoterapeutk? Kamil? Dercz.

Podsumowaniem dnia by?a prelekcja Micha?a Jeli?skiego o sporcie w cukrzycy i sile motywacji. Nie oby?o si? bez wspomnie? z momentu wci?gania Bia?o-Czerwonej na najwy?szy maszt podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Pi?kny akcent w Dniu Flagi i w przeddzie? narodowego ?wi?ta.

Z dyplomami i medalami wr?czonymi przez Mistrza Olimpijskiego ka?dy móg? si? poczu? jak spe?niony sportowiec!

Niedziela to wprowadzanie zdobytych wiadomo?ci w ?ycie. Prawie 100 osobowa ekipa od kilkulatków do ich bab? ruszy?a na zdobycie Pilska. Pogoda by?a naprawd? ?askawa i pozwoli?a na cudown? piesz? w?drówk?. Hala Miziowa i Pilsko by?y cudownie widoczne. Tymczasowe zosta?y ustawione bazy w pompach, zabezpieczenie znalaz?o si? w kieszeniach i u?miech zago?ci? na twarzach!

Widoki, które zasta?y nas zaszczytach zapiera?y dech w piersiach i na pewno zostan? na d?ugo w pami?ci.

Warsztaty ACTIVEDIABET realizuj? zadanie publiczne w zakresie "Upowszechniania Sportu ró?nych grup spo?ecznych i ?rodowiskowych" ze ?rodków MSiT" ze ?rodków Ministerstwa Sportu i Turystyki", a partnerami s? Roche Diabetes Care, Novo Nordisk oraz Fundacja LOTTO "Milion Marze?"MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA - KORBIELÓW 1.05-3.05.2015___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,465 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!