29 November 2021 20:12
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WROC?AW: ACCU CHEK DLA SPORTOWCÓW DIABETYKÓW
To by?y urocze chwile ze ?wietnym fina?em - uda?o si? zebra? a? 10000 z? na II edycj? programu stypendialnego dla sportowców diabetyków Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL !!!

We Wroc?awiu w trakcie XVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odby?a specjalna akcja charytatywna na rzecz Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Uczestnicy zjazdu przy pomocy aplikacji mobilnej jednym klikni?ciem przekazywali kwot? 5 z? na stypendia sportowe dla diabetyków w ramach programu Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL

Dzi?kujemy wszystkim lekarzom i piel?gniarkom którzy tak licznie brali udzia? w naszej akcji podczas Zjazdu PTD. Ogromne podzi?kowania dla wspania?ej ekipy ACCU CHEK za zaanga?owanie i wielkie wsparcie! Dzi?kujemy Wszystkim ?yczliwym osobom, bez których to nie by?oby mo?liwe!!!

Bardzo si? cieszymy! – mówi Mariusz Masiarek, przewodnicz?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? i pomys?odawca akcji DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL. – Dzi?ki temu wsparciu b?dziemy mogli wyró?ni? kolejnych wspania?ych sportowców z cukrzyc? z ca?ej Polski.

Ju? niebawem og?oszenie naboru do II edycji programu stypendialnego akcji DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL

Do tej pory uda?o si? ufundowa? stypendia dla 7 zawodników, w ró?nym wieku, chorych na cukrzyc? i osi?gaj?cych
znakomite wyniki sportowe. W?ród nich s? reprezentanci Polski i rekordzi?ci w ró?nych dyscyplinach.

Oto ich sylwetki:
Stypendy?ci I edycji:
?UCJA KO?KO - Warszawa
WOJTEK DOBRZA?SKI - Sadek
PRZEMEK KOTULSKI - Ryd?utowy
MARTA BOKUN - Choszczno
SEBASTIAN BEDNARCZYK - Prad?a
MATEUSZ KOWALSKI - Kraków

W trakcie XVI Zjazdu Naukowego PTD odby? si? równie? organizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? specjalny MARSZ NIEBIESKIEGO OKR?GU promuj?cy aktywno?? fizyczn? oraz jednocz?cy wokó? idei walki z cukrzyc?. Jego mecenasem równie? by?a marka ACCU CHEK

DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL to akcja prozdrowotna prowadzona przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Polega na promocji aktywno?ci fizycznej w?ród spo?ecze?stwa. Do akcji mo?e przyst?pi? ka?da osoba, która jest aktywna fizycznie, bez wzgledu na rodzaj podejmowanej aktywno?ci.
W ramach akcji dost?pne s? koszulki-cegie?ki DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL. Uzyskane w ten sposób ?rodki zostaj? przeznaczone na stypendia sportowe dla aktywnych diabetyków.

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,817 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!