04 December 2021 04:16
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WROC?AW: ZJAZD PTD - MARSZ NIEBIESKIEGO OKR?GU
„Czas na Marsz!”Takie s?owa by?o s?ycha? w sobotnie po?udnie we wroc?awskiej Hali Stulecia. W ten sposób uczestnicy XVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zach?cali si? nawzajem do udzia?u w MARSZU NIEBIESKIEGO OKR?GU. Marsz ma na celu promowanie aktywno?ci fizycznej oraz jednoczenie wokó? idei walki z cukrzyc?.

Inicjatorem i organizatorem tej akcji jest Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? a jego mecenasem zosta?a marka ACCU CHEK.

W przerwie wyk?adowej uda?o si? ?wawym tempem przemierzy? prawie kilometrowy dystans, urokliw? tras? wiod?c? chodnikiem wokó? fontanny po wroc?awskiej Pergoli, wype?nionej zapachami docieraj?cymi z pobliskiego Ogrodu Japo?skiego. Podczas marszu do ubranej w pami?tkowe koszulki grupy do??czali postronni spacerowicze, zainteresowani przebiegiem akcji i ch?tni do poznania idei Marszu. Nie zabrak?o uwag na temat zdrowego trybu ?ycia i istotnej roli aktywno?ci fizycznej zarówno w ?yciu codziennym jak i w terapii.

Cieszymy si?, ?e pierwszy Marsz Niebieskiego Okr?gu odby? si? w?a?nie podczas zjazdu PTD we Wroc?awiu. – mówi Irena Guszczy?ska z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Postawa lekarzy i piel?gniarek z pewno?ci? zach?ci pacjentów do kolejnych aktywno?ci!.

Podczas XVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Wroc?awiu odby?a si? specjalna akcja charytatywna na rzecz Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Uczestnicy zjazdu – lekarze i piel?gniarki z ca?ej Polski przy pomocy aplikacji mobilnej ACCU CHEK przekazywali jednym klikni?ciem kwot? 5 PLN na stypendia sportowe dla diabetyków w ramach akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL.
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL to akcja prozdrowotna prowadzona przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Polega na promocji aktywno?ci fizycznej w?ród spo?ecze?stwa. Do akcji mo?e przyst?pi? ka?da osoba, która jest aktywna fizycznie, bez wzgledu na rodzaj podejmowanej aktywno?ci.
W ramach akcji dost?pne s? koszulki-cegie?ki DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL. Uzyskane w ten sposób ?rodki zostaj? przeznaczone na stypendia sportowe dla aktywnych diabetyków.

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,841 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!