24 September 2021 11:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
TOWARZYSTWO Z TEAM NOVO NORDISK
Dzi?ki wspó?pracy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? z Team Novo Nordisk zawodow? grup? kolarsk?, z?o?on? ze sportowców chorych na cukrzyc? z ca?ego ?wiata stypendysta programu Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL 15-letni Przemek Kotulski zosta? zaproszony jako jedyny Polak, w?ród 20 osobowej grupy z ca?ego ?wiata na tegoroczn? edycj? 2015 Talent ID Camp, specjalnego programu dla utalentowanych kolarzy diabetyków.

Dzi?ki temu ju? na prze?omie lipca i sierpnia we?mie udzia? w obozie sportowym , który odb?dzie si? w Atlancie, stolicy stanu Georgia w USA.

Nasi kolarze to nie tylko sportowcy - podkre?la Morgan Patton Brown, dyrektor Talent ID Camp Program. To ambasadorzy edukacji w cukrzycy, wzmacniaj? wiar? w mo?liwo?ci i stanowi? inspiracj? dla innych diabetyków. Przemek Kotulski obecnie jest zawodnikiem LK UKS Pszczyna i stypendyst? Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL Widzimy, ?e ju? osi?ga ?wietne wyniki. - mówi Morgan P. Brown i doaje - Umo?liwiaj?c mu uczestnictwo w naszym programie chcemy, aby pozna? mo?liwo?ci i rozwija? si? zarówno w kolarstwie jak i w odpowiednim prowadzeniu cukrzycy.

Chorujesz na cukrzyc?? Uprawiasz sporty? Z?ó? wniosek i powalcz o stypendium ogólnopolskiej akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL 2 edycji! Program realizuje Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Stypendium stanowi form? materialnej pomocy dla chorych na cukrzyc? z terenu ca?ej Polski, którzy aktywnie uczestnicz? w zaj?ciach sportowych i pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? osi?gaj? wyniki sportowe.

Stypendium mo?e otrzyma? osoba chora na cukrzyc?, która udokumentuje aktywne uprawianie dyscypliny sportowej oraz osi?gni?cia w tym zakresie


Wi?cej szczegó?ów - STYPENDIUM DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,000,065 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!