05 December 2021 17:13
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WA?NE INFORMACJE! WAKACJE 2015 - D?WIRZYNO - 25.07-08.08.2015
Wielkimi krokami zbli?a si? wyjazd na Turnus Edukacyjno-Rehabilitacyjny do D?wirzyna. Wyruszamy 25 lipca wracamy 8 sierpnia 2015. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji, edukacji i niespodzianek. Poznaj wa?ne szczegó?y!

Turnus odb?dzie si? w DW PRZODOWNIK oraz DW ANIA, O?rodka wypoczynkowego ANIA w D?wirzynie - ANIA D?WIRZYNO

Adres o?rodka:
ul. Wyzwolenia 44, 78-131 D?wirzyno, tel. 94 358 54 85 ,

ZBIÓRKA OSÓB JAD?CYCH POCI?GIEM:

25 lipca 2015, KATOWICE, godz. 8.30, plac Oddzia?ów M?odzie?y Powsta?czej, obok ul. Andrzeja, przed wej?ciem na Dworzec PKP.

Planowy przyjazd do Ko?obrzegu o godzinie ok. 19.15, a nast?pnie przejazd autokarami do D?wirzyna.

Przyjazd transportem w?asnym koniecznie nale?y zg?osi? w BIURZE TOWARZYSTWA - 605 331 345 lub 32 331 33 49

Zako?czenie Turnusu i powrót poci?giem planowany jest na 8 sierpnia po ?niadaniu. Przyjazd poci?gu do Katowic w godzinach wieczornych, ok 19.00-20.00

W A ? N E !!!!!!

Ka?de dziecko jad?ce poci?giem m u s i mie? ze sob?:
- wy?ywienie i napoje na czas podró?y. Obowi?zuje zakaz dawania dzieciom zapasów s?odyczy na Turnus.
- Legitymacj? szkoln? z wpisanym numerem PESEL!!!
- Orygina? Orzeczenia o niepe?nosprawno?ci!!!! Orzeczenia b?d? zbierane w poci?gu, w przypadku braku osoba zostanie obci??ona dodatkowymi kosztami przejazdu!!!!


Prosimy o dostosowanie wielko?ci baga?u do mo?liwo?ci dziecka!!! Dopuszczalna waga baga?u - 20 kg.!!!
Informujemy, ?e nie ponosimy odpowiedzialno?ci za rzeczy warto?ciowe - np. telefony, laptopy i pompy.


JAK TRAFI? NA MIEJSCE ZBIÓRKI? Zobacz

Prosimy o zapoznanie si? z programem i list? rzeczy koniecznych do zabrania.

Organizator:
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Gliwice - kontakt 605 331 345

Program Turnusu przewiduje m. in.:

- wycieczki ca?odzienne
- wycieczki krajoznawcze
- aktywno?? sportow?
- rekreacj?
- inne atrakcje

W zwi?zku z powy?szym prosimy o zabranie:
- stroju turystycznego - odpowiednie obuwie, kurtka przeciwdeszczowa, niewielki plecak
- stroju sportowego
- stroju do p?ywania

Ka?dy uczestnik turnusu musi zabra? ze sob?:

U?ytkownicy PENÓW:

- zeszyt samokontroli
- insulin? potrzebn? na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowan? w ma?e plastikowe pude?ko, podpisane imieniem i nazwiskiem
- Glukagon – 1 opakowanie
- paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz z glukometrem!!!
- paski do moczu - Ketodiastix – ½ opakowania
- glukoz? lub cukier w wystarczaj?cej ilo?ci
- wag? do wa?enia ?ywno?ci
- wa?n? legitymacj? szkoln? z wpisanym numerem PESEL oraz orygina? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci,
- Insulin? uczestnicy oddaj? piel?gniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Je?li uczestnik z innych powodów chorobowych za?ywa leki powinien je odda? piel?gniarce wraz z zaleceniami ich podawania.

U?ytkownicy POMP INSULINOWYCH

- zeszyt samokontroli
- rozpisane dawki insuliny na posi?ki (WW,WBT lub kcal) i dawki korekcyjne
- insulin? potrzebn? na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowan? w ma?e plastikowe pude?ko, podpisane imieniem i nazwiskiem
- zapasowe peny awaryjne na wypadek awarii pompy
- osprz?t do pompy na czas trwania turnusu + co najmniej 3 dodatkowe wk?ucia
- baterie
- Glukagon – 1 opakowanie
- paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz
z glukometrem !
- paski do moczu - Ketodiastix – ½ opakowania
- glukoz? lub cukier w wystarczaj?cej ilo?ci
- wag? do wa?enia ?ywno?ci
- wa?n? legitymacj? szkoln? z wpisanym numerem PESEL oraz orygina? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci
Insulin? uczestnik oddaje piel?gniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Je?li uczestnik z innych powodów chorobowych za?ywa leki powinien je odda? piel?gniarce wraz z zaleceniami ich podawania.

WA?NE!!!
Je?li dziecko nie b?dzie mia?o odpowiedniej ilo?ci pasków i wk?u?, rodzic zostanie obci??ony kosztem ich zakupu w 100 procentowej odp?atno?ci!!!Zobacz jak by?o w ubieg?ych latach:

WAKACJE 2014
WAKACJE 2013
WAKACJE 2012___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,019,168 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!