01 December 2021 18:30
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BAZA DANYCH O PACJENTACH Z CUKRZYC?
Diabetolodzy z Uniwersytetu Medycznego w ?odzi uruchamiaj? centralna baz? danych o pacjentach z cukrzyc?, która pozwoli wykry? nietypowe odmiany tej choroby, da szans? na skuteczne jej leczenie i przyczyni si? do obni?enia kosztów terapii diabetologicznych.
Aby dotrze? do wszystkich chorych, ?ódzcy diabetolodzy si?gn?li po pomys? sprawdzony przez Anglików, Finów i Niemców i stworzyli komputerow? baz? danych ze wszystkimi dzie?mi chorymi na cukrzyc?. Do pomys?u przekonali Ministerstwo Zdrowia, które wy?o?y?o 230 tys. z?. Kupili komputery, przygotowali programy i uruchamiaj? Narodowy Rejestr Cukrzycy Wieku Rozwojowego.
Prof. Wojciech M?ynarski z Kliniki Chorób Dzieci Uniwersytetu Medycznego w ?odzi twierdzi, ?e w ka?dej diabetologicznej poradni lecz?cej dzieci b?dzie komputer pod??czony do bazy danych. Lekarze podczas wizyty b?d? wpisywa? wszystkie informacje o pacjencie. Program za? b?dzie wy?apywa? nietypowe przypadki. W Wielkiej Brytanii w ci?gu kilku miesi?cy wykryto kilkaset uwarunkowanych genetycznie cukrzyc. Polscy specjali?ci licz? na rozpoznanie nietypowych cukrzyc nawet u 10 tys. osób.
Diabetolodzy uwa?aj?, ?e dzi?ki centralnej bazie lekarze i NFZ dostan? dok?adne dane epidemiologiczne oraz informacje o stosowanych terapiach i rzeczywistych kosztach leczenia. Dane te pozwol? na ocen? efektywno?ci stosowanych leków. Powinno to u?atwi? urz?dnikom z NFZ podpisywanie kontraktów ze szpitalami i przychodniami.
Rejestr bowiem powinien wymusi? na poradniach w ca?ym kraju leczenie zgodnie z najnowszymi standardami. Lekarze dostan? narz?dzie, które pozwoli precyzyjnie okre?li?, czy dzieci w?a?ciwie si? rozwijaj? i jaka terapia jest najskuteczniejsza. Program komputerowy b?dzie przypomina? lekarzom, ?e warto zrobi? badania, które pozwalaj? wykry? powik?ania cukrzycy. Poka?e równie?, jak wypadaj? poszczególne przychodnie. Je?li jaki? o?rodek b?dzie mia? du?o powik?a?, dostanie sygna?, ?e warto przeszkoli? lekarzy.
Baza powinna w ostatecznym rozrachunku przynie?? konkretne oszcz?dno?ci, które mo?na poczyni? na leczeniu chorych na cukrzyc?. Pacjenci bowiem z cukrzyca noworodkow? (PCN) i wi?kszo?ci? odmian MODY Maturity Onset Diabetes of the Young - cukrzyca wieku doros?ego u ludzi m?odych) mog? spokojnie odstawi? insulin? i zast?pi? j? tabletkami sulfonylomocznika, którymi leczy si? cukrzyc? typu 2. Ta zmiana okazuje si? rewolucj? w ?yciu chorych, bo nie do??, ?e nie trzeba si? kilka razy dziennie k?u?, to jeszcze efekty leczenia s? nieporównanie lepsze. Cz?sto nawet tabletki s? niepotrzebne.
Cukrzyca uwarunkowana genetycznie nierzadko jest brana za insulinozale?n? odmian? choroby. Chorzy latami bior? wi?c insulin?, cho? wcale nie musz?. ?eby wykry? mutacje i leczy? pacjentów inaczej, potrzebne s? testy genetyczne. Badanie kosztuje jednak ok. 3 tys. z?.
Szacuje si?, ?e cukrzyc? uwarunkowan? genetycznie mo?e mie? nawet 5 proc. diabetyków. To by znaczy?o, ?e w Polsce mo?e na ni? chorowa? ponad 100 tys. ludzi. W uniwersyteckich klinikach ?odzi i Krakowa zbadano nietypowo choruj?ce na cukrzyc? dzieci i wykryto blisko 200 przypadków cukrzyc uwarunkowanych genetycznie.

?ród?o:
Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia
2009-01-30
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,311 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!