24 September 2021 12:08
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
O CUKRZYCY, RATUNKU W HIPOGLIKEMII I PROFILAKTYCE W EUROPIE CENTRALNEJ!
Akcja Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc! w Europie Centralnej. Podczas akcji na terenie Centrum Handlowego Europa Centralna w Gliwicach, na skrzy?owaniu autostrad A1 i A4 w dniu 25 kwietnia 2015 sporo mówili?my o tym jak pomóc osobie chorej na cukrzyc? w stanie hipoglikemii, rozmawiali?my o zagro?eniach i profilaktyce cukrzycy. Odwiedzaj?cy Europ? Centraln? ch?tnie badali glikemi? przygodn?, czyli poziom cukru we krwi. W kilku przypadkach nasi specjali?ci kierowali osoby do natychmiastowej konsultacji lekarskiej.
  Czytaj więcej  .. 
ACCU-CHEK Z DRU?YN? MOJACUKRZYCA.PL
Z przyjemno?ci? informujemy, ?e do grona Partnerów akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL i II edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendiów dla Sportowców Diabetyków do???czy?a marka ACCU-CHEK. Dzi?kujemy!!! Zach?camy kolejne firmy i instytucje!
  Czytaj więcej  .. 
NABÓR PI?KARZY NA OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W RADOMIU
Og?aszamy nabór do kadry pi?karskiej na V Ogólnopolski Turniej Pi?ki No?nej Diabetyków, który odb?dzie si? w dniach od 12 do 14 czerwca 2015 r. w Kozienicach (woj. Mazowieckie) na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Wiek do 16 lat. Ch?opcy i dziewcz?ta! Wszystkich ch?tnych prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa biuro@mojacukrzyca.pl albo 32 331 33 49 i 605 331 345. Zapraszamy!
  Czytaj więcej  .. 
KOMUNIKAT MEN - DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU i SZKOLE
W zwi?zku z interwencjami rodziców dzieci z cukrzyc? a tak?e Towarzystwa zobacz Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall wystosowa?a oficjalny komunikat dla Dyrektorów szkó?, przedszkoli i placówek. Opisuje w nim obowi?zki dyrektora w przypadku gdy zg?asza si? do niego rodzic z dzieckiem chorym przewlekle. Warto przedstawi? takie stanowisko zapisuj?c ma?ego "cukierka" do przedszkola czy szko?y. Tre?? komunikatu - Czytaj wi?cej...
  Czytaj więcej  .. 
HIPOGLIKEMIA - CO WARTO PRZYPOMNIE? SOBIE NA WIOSN?
Czy hipoglikemia moze pojawi? si? na w?asne ?yczenie? Co zrobi? aby jej unika? na wiosn?? Na te pytania mo?na znale?? odpowiedzi w najnowszym artykule Prof. dr hab. med. Ewy Otto-Buczkowskiej. PRZECZYTAJ
WARSZTATY "AKTYWNIE Z CUKRZYC? - ACTIVEDIABET" 2.05-3.05.2015
Mistrz Olimpijski Micha? Jeli?ski, Akademia "Mistrzów Sportu - Mistrzów ?ycia" oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? zapraszaj? dzieci i m?odzie? chor? na cukrzyc? na Warsztaty pod has?em "Aktywnie z cukrzyc? - ACTIVEDIABET". Impreza odb?dzie si? w ci?gu dwóch dni, z noclegiem i bezp?atnym pobytem i wy?ywieniem w terminie od soboty 2 maja do niedzieli 3 maja w Korbielowie pod masywem Pilsko w Beskidzie ?ywieckim. Poznaj szczegó?y!
  Czytaj więcej  .. 
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA - KORBIELÓW 1.05-3.05.2015
W tym roku ciesz?cy si? ogromn? popularno?ci? cykl Warsztatów Edukacyjno-Rehabilitacyjnych dla dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? oraz ich rodzin i opiekunów przyj?? now? form?. Za nami MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA a teraz zapraszamy do zapisów na MAJOW? AKADEMI? SZKOLENIOW? w terminie 1.05-3.05.2015 w Korbielowie. Poznaj szczegó?y!
  Czytaj więcej  .. 
CO Z T? CUKRZYC?? NADAL ?LE - TWIERDZ? EKSPERCI
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wraz z innymi organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Walki z Cukrzyc? wzi??o udzia? w debacie "Co dalej z t? cukrzyc??", na któr? zaprosili?my lekarzy, specjalistów i dziennikarzy. Chocia? w Polsce mamy coraz wi?cej chorych na cukrzyc?, diabetolodzy jak i chorzy podkre?laj?, ?e decydenci nie widz? tego problemu.
  Czytaj więcej  .. 
MARCOWA AKADEMIA W ISTEBNEJ - S?ODKI RELAKS
Marcowa Akademia Relaksacyjna dla dzieci i m?odzie?y chorej na cukrzyc? i ich rodzin w Istebnej go?ci?a ponad pi??dziesi?ciu s?uchaczy! Pocz?tek zapowiada? si? jeszcze zimowo i do?? mglisto, ale fina? by? wyj?tkowo s?oneczny i wype?niony gwarem i rado?ci? najm?odszych s?odziaków. I uda?o si? wypatrze? wiosn?!
  Czytaj więcej  .. 
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,000,084 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!