24 September 2021 12:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WAKACJE 2015 - REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM - 10 EDYCJA
Mo?esz do??czy? do mi?dzynarodowej za?ogi! 10 jubileuszowa edycja REJSU PO MORZU PÓ?NOCNYM odb?dzie si? przez 7 dni na prze?omie lipca i sierpnia 2015. Grupa polskich diabetyków przygotowano miejsc. Poznaj szczegó?y!
  Czytaj więcej  .. 
NIE S? OBOJ?TNI! - EFEKTY AKCJI
Po styczniowych zdarzeniach w Zabrzu, kiedy to diabetyk z hipoglikemi? trafi? do Izby Wytzre?wie? prowadzona od 2010 roku akcja Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? pod has?em „Cukrzyca nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc!” nabra?a nowego wymiaru.
Kilka tysi?cy osób zaanga?owa?o si? w dystrybucj? informacji o akcji i stanach niebezpiecznych dla chorego na cukrzyc?, pojawi?y si? kolejne publikacje, ruszy? Ogólnopolski Program Szkole? Stra?ników Miejskich a sama akcja zdoby?a kolejne wyró?nienie. Do tego pojawi?y si? informacje, ?e uda?o si? unikn?? kolejnych przykrych sytuacji z udzia?em diabetyków.
  Czytaj więcej  .. 
LASY Z DRU?YN? MOJACUKRZYCA.PL
Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Katowicach do???czy?a do grona Partnerów akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL i II edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendiów dla Sportowców Diabetyków. Dzi?kujemy!!! Zach?camy kolejne firmy i instytucje!
  Czytaj więcej  .. 
STRA?E MIEJSKIE DO SZKOLE?
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? rozpocz??o Ogólnopolski Program Szkole? Stra?y Miejskich w zakresie post?powania z osob? chor? na cukrzyc?. Jako pierwsza zosta?a przeszkolona Stra? Miejska w Zabrzu, po której interwencji pomimo widocznej opaski z informacj? o chorowaniu na cukrzyc? odwieziono diabetyka w stanie hipoglikemii na izb? wytrze?wie?. Na li?cie do przeszkolenia przewidziani s? te? funkcjonariusze Stra?y Miejskich z Krakowa, Wroc?awia, Opola, Gliwic, ?wi?toch?owic, Raciborza, O?wi?cimia, Gogolina, Bielska Bia?ej, Legnicy, Chorzowa, Rudy ?laskiej, ?wi?toch?owic, Piekar ?l?skich i G?ubczyc. Kontakt w sprawie szkole? w Biurze Towarzystwa lub pod numerem 32 331 33 49, 605 331 345.
  Czytaj więcej  .. 
CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!!!!
Trwa zainicjowana przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? akcja pod has?em "CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!" Jej cz??ci? jest ulotka skierowana do spo?ecze?stwa, dzi?ki której ka?dy mo?e dowiedzie? si? kilku podstawowych informacji o chorobie jak? jest cukrzyca oraz o tym jak pomóc osobie chorej na cukrzyc?. Oto dwie historie, które zdarzy?y si? niedawno:
Maciej ze ?wi?toch?owic - pomimo posiadania specjalnej bransoletki informuj?cej o chorobie i glukometru zosta? odwieziony przez Stra? Miejsk? z Zabrza do Izby Wytrze?wie?.
Ela, 28 letnia mieszkanka Katowic - kilka miesi?cy temu na ulicy w ?rodku du?ego miasta mia?a silne niedocukrzenie. Traci?a równowag? i ?wiadomo??. Nikt z przechodniów nie zareagowa?. Ela mia?a jednak szcz??cie. Zauwa?y? j? przechodz?cy przypadkiem m??czyzna, który jest ojcem dziecka chorego na cukrzyc?.
Konsultacj? medyczn? zawarto?ci publikacji zaj??y si? Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska i Dr n. med. Barbara Malanowicz. Wydawc? ulotki jest Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Ulotk? mo?na j? równie? pobra? ze strony internetowej www.mojacukrzyca.pl - POBIERZ, WYDRUKUJ I POKA? INNYM!!!
Zapoznaj si? z publikacj?. Czytaj wi?cej...
  Czytaj więcej  .. 
SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ?WIATOWY DZIE? CHOREGO 2015
Jak mo?na by?o si? spodziewa? spotkanie ministrów z pacjentami zdominowa? pakiet onkologiczny. Diabetycy nie dowiedzieli si? nic konkretnego. Spotkanie odby?o si? w ramach Forum Liderów Organizacji Pacjenckich. Wr?czono tez doroczne Nagrody ?w. Kamila.
  Czytaj więcej  .. 
REMISJA - CO TO JEST?
Czy je?eli u chorego ze ?wie?o rozpoznana cukrzyc? typu 1 nast?puje stopniowe obni?anie si? zapotrzebowania na insulin? to oznacza ust?powanie choroby? Na to pytanie mo?na znale?? odpowiedzi w najnowszym artykule Prof. dr hab. med. Ewy Otto-Buczkowskiej. PRZECZYTAJ
WALNE ZEBRANIE CZ?ONKÓW TOWARZYSTWA. UCHWA?Y PODJ?TE.
Odby?o si? Walne Zebranie Cz?onków Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Zosta?y przyj?te sprawozdania z dzia?alno?ci za miniony rok, raporty finansowe oraz udzielono absolutorium Zarz?dowi.
  Czytaj więcej  .. 
SPORTOWY ROK STYPENDYSTY - ?UCJA KO?KO, WARSZAWA
Podsumowujemy sportowy rok pierwszych sportowców-diabetyków, stypendystów akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL. ?UCJA KO?KO z Warszawy, to 12-letnia p?ywaczka, rekordzistka Polski 4x50 metrów stylem dowolnym. Jak min??o ostanie 12 miesi?cy?
  Czytaj więcej  .. 
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,000,092 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!