24 September 2021 13:09
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
JESTEM S?ODKI, JESTEM S?ODKA NA WAKACJACH
StronaNapisz kilka zda? o sobie lub o swoim dziecku i prze?lij nam swoje zdj?cie z wakacji. Chcemy zrobi? nasz album i pokaza? go na www.mojacukrzyca.pl. Daj si? pozna?! Czekamy tu: album@mojacukrzyca.pl lub admin@mojacukrzyca.pl
WAKACJE 2008
NewsyW tym roku jedziemy nad morze, do D?wirzyna. Wyjazd w godzinach wieczornych 9 sierpnia 2008 roku. Wkrótce szczegó?y dotycz?ce miejsca i godziny zbiórki. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem.
Turnus jest dofinasowany ze ?rodków:

  Czytaj więcej  .. 
PROTEST W SPRAWIE ROZPORZ?DZENIA MINISTERSTWA ZDROWIA
NewsyNasza organizacja w ramach konsultacji spo?ecznych projektu „Rozporz?dzenia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze wzgl?du na te choroby s? przepisywane bezp?atnie, za op?at? rycza?tow? lub za cz??ciow? odp?atno?ci?” przedstawi?a swoje stanowisko Ministerstwu Zdrowia.
W imieniu krajowego ?rodowiska dzieci i m?odziezy z cukrzyc? Towarzystwo wyrazi?o zdecydowany protest z powodu nie obj?cia refundacj? insulin d?ugo dzia?aj?cych. Pe?ny tekst protestu mo?na przeczyta? poni?ej.
  Czytaj więcej  .. 
PIONERSKA OPERACJA - KOMENTARZ Prof. Dr hab. n. med. Ewa OTTO - BUCZKOWSKA
NewsyOstatnio ?rodowisko chorych na cukrzyc? w Polsce zelektryzowa?y doniesienia medialne  „Pionierska operacja szans? dla cukrzyków” (21.05.2008 /TVN24, PAP).Tytu? tych doniesie?, najpewniej wbrew  lekarzom, którzy wykonali ten zabieg, zawiera w sobie bardzo powa?ne przek?amanie.  Z   doniesie? tych wynika, ?e  w  omawianym przypadku zabieg przeprowadzono u chorego z przewlek?ym zapaleniem trzustki i prawdopodobnie z tzw. cukrzyc? wtórn?.  Przyj?? nale?y, ?e funkcja komorek β u tego chorego by?a zachowana, a  mo?liwo?? przeszczepienia komórek w?asnych pacjenta eliminowa?a konieczno?? stosowania immunosupresji.
  Czytaj więcej  .. 
PIONIERSKA OPERACJA W WARSZAWIE - SUKCES POLSKEICH LEKARZY
NewsyJak poinformowa?a TVN24 w warszawskim szpitalu przy Lindleya lekarze znale?li sposób na to, by organizm chorego znów zacz?? produkowa? insulin?. To mo?e odmieni? ?ycie cierpi?cych na cukrzyc?, których tylko w Polsce jest ok. 2,5 miliona.
Pionerska metoda polega na usuni?ciu chorej trzustki i wszczepieniu do w?troby zdrowych komórek – tak zwanych wysepek trzustkowych - pobranych od chorego b?d? od dawcy. Dzi?ki temu insulina produkowana jest w w?trobie i nie trzeba jej podawa?. W warszawskiej klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM od niemal 20 lat przeprowadza si? ju? jednoczesne przeszczepy trzustki i nerki, jednak ca?a trzustka to narz?d, którego utrzymanie po przeszczepie cz?sto si? nie udaje. Natomiast transplantacja komórek ze zw?ok to zabieg stosunkowo prosty i w razie potrzeby mo?e by? powtarzany wielokrotnie.
  Czytaj więcej  .. 
WA?NE DLA POMPIARZY!!!!!!!!!!
NewsyJak poda?a TVN24 Minister Zdrowia Ewa Kopacz zapowiedzia?a, ?e od 1 lipca NFZ refundowa? b?dzie równie? pompy insulinowe i ca?y niezb?dny osprz?t dla dzieci chorych na cukrzyc?. Jak poinformowa?a, skorzysta z tego kilka tysi?cy chorych dzieci. - Lepiej postawi? na profilaktyk? ni? na leczenie powik?a? - podkre?li?a minister zdrowia. Trzymamy za s?owo!!!!!!
REFUNDACJA OSPRZ?TU DO 26 LAT
NewsyZgodnie z projektem Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 w sprawie szczegó?owego wykazu przedmiotów ortopedycznych i ?rodków pomocniczych finansowanych ze ?rodków publicznych osprz?t do pomp insulinowych b?dzie refundowany w dotychczasowej kwocie tj 300 PLN do 26 roku ?ycia. Rozporz?dzenie ma wej?? w ?ycie w ci?gu najbli?szych tygodni.
Wiosenne warsztaty rehabilitacyjno-edukacyjne
WydarzeniaW dnaich 18-20 kwietnia w Jarno?tówku w Górach Opawskich odby?a si? wiosenna edycja Warsztatów. Wzi??o w nich udzia? ponad 100 osób, w?ród nich dzieci wraz ze swoimi opiekunami. Pomimo nienajlepszej pogody wyjazd nale?a? do udanych. W trakcie zaj?? z dr. Krzysztofem Tucholskim oraz pedagogiem Joann? Ko?oczek a tak?e konsultacji z dietetykiem i edukatorem omówione najwa?niejsze problemy z jakimi spotykaj? si? m?odzi diabetycy i ich opiekunowie. Nie zabrak?o tak?e atrakcji podczas zaj?? na basenie i wspólnej zabawy w trakcie dyskoteki. Rodzicie i opiekunowie ochoczo wymieniali si? swoimi do?wiadczeniami. Wkrótce zdj?cia.
Refundacja osprz?tu do 26 lat
NewsyZgodnie z projektem Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 w sprawie szczegó?owego wykazu przedmiotów ortopedycznych i ?rodków pomocniczych finansowanych ze ?rodków publicznych osprz?t do pomp insulinowych b?dzie refundowany w dotychczasowej kwocie tj. 300 PLN do 26 roku ?ycia. Rozporz?dzenie ma wej?? w ?ycie w ci?gu najbli?szych tygodni.
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,000,100 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!