24 September 2021 12:52
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WROC?AW: ZJAZD PTD - MARSZ NIEBIESKIEGO OKR?GU
„Czas na Marsz!”Takie s?owa by?o s?ycha? w sobotnie po?udnie we wroc?awskiej Hali Stulecia. W ten sposób uczestnicy XVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zach?cali si? nawzajem do udzia?u w MARSZU NIEBIESKIEGO OKR?GU. Marsz ma na celu promowanie aktywno?ci fizyczn? oraz jednoczenie wokó? idei walki z cukrzyc?. Inicjatorem i organizatorem tej akcji jest Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? a jego mecenasem zosta?a marka ACCU CHEK.
  Czytaj więcej  .. 
WROC?AW: ACCU CHEK DLA SPORTOWCÓW DIABETYKÓW
To by?y urocze chwile ze ?wietnym fina?em - uda?o si? zebra? a? 10000 z? na II edycj? programu stypendialnego dla sportowców diabetyków Druzyna MOJACUKRZYCA.PL!!! Dzi?kujemy wszystkim lekarzom i piel?gniarkom którzy tak licznie brali udzia? w naszej akcji podczas Zjazdu PTD. Ogromne podzi?kowania dla wspania?ej ekipy ACCU CHEK za zaanga?owanie i wielkie wsparcie! Dzi?kujemy Wszystkim ?yczliwym osobom, bez których to nie by?oby mo?liwe!!! Zobacz jak by?o!
  Czytaj więcej  .. 
OSTATNIE MIEJSCA! WAKACJE 2015 - D?WIRZYNO - 25.07-08.08.2015
Zapraszamy na Turnus Edukacyjno-Rehabilitacyjny do D?wirzyna. Wakacyjny wyjazd odb?dzie si? w terminie 25 lipca - 8 sierpnia 2015. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji, edukacji i niespodzianek. Poznaj szczegó?y!
  Czytaj więcej  .. 
POMPOWA MAPA POLSKI
Przedstawiamy tegoroczn? ods?on? akcji POMPOWA MAPA POLSKI, prowadzonej od 2010 roku przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Pompowa Mapa Polski zawiera dane o tym ile pomp insulinowych zakupiono ze ?rodków NFZ dla osób z cukrzyc? do 18 roku ?ycia oraz dla osób od 18 do 26 lat, z podzia?em na województwa. W zestawieniu uj?to razem wszystkie ?wiadczenia, zarówno te w ramach których zakupiono i pod??czono pompy insulinowe dzieciom do 6 roku ?ycia jak i te pod??czone dzieciom od 6 do 18 roku ?ycia oraz osobom doros?ym od 18 do 26 roku ?ycia.
  Czytaj więcej  .. 
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL - DO??CZ DO NAS!
Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Robisz cokolwiek i jeste? aktywny fizycznie? – Do??cz do Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL. Ka?d? swoj? aktywno?ci? wspieraj dzieci chore na cukrzyc? i Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?!!! Jak do??czy?? To bardzo proste! Zobacz tych co ju? s? razem z nami!
  Czytaj więcej  .. 
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA POD PILSKIEM
Prawie 100 osobowa grupa uczestników, którzy przyjechali pod Pilsko z ró?nych zak?tków Polski – od Bornego Sulinowa, przez Pozna?, Wa?brzych, Opole, ?l?sk a? po Kraków i Warszaw? prze pierwsze dni maja intensywnie szkolili si?, bawili i w?drowali po górach. Zobacz jak by?o.
  Czytaj więcej  .. 
AKTYWNIE Z CUKRZYC? - ACTIVEDIABET. WARSZTATY Z MISTRZEM!
Mistrz Olimpijski Micha? Jeli?ski, Akademia "Mistrzów Sportu - Mistrzów ?ycia" oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? zaprosi?y dzieci i m?odzie? chor? na cukrzyc? na majówkowe zaj?cia w górskich plenerach. Warsztaty pod has?em "Aktywnie z cukrzyc? - ACTIVEDIABET" odby?y si? b?dzie si? w ci?gu dwóch dni od soboty 2 maja do niedzieli 3 maja w Korbielowie pod masywem Pilsko w Beskidzie ?ywieckim. Zobacz jak by?o!
  Czytaj więcej  .. 
TO NIE WINA CUKRZYCY... TYLKO NIEODPOWIEDZIALNEGO PACJENTA
Wiadomo?? o wypadku spowodowanym przez chor? na cukrzyc? kobiet? sk?oni?a Prof. dr hab. n. med. Ew? Otto-Buczkowsk? do odpowiedzi na pytanie: Czy chorzy na cukrzyc? s? bardziej ryzykownymi kierowcami ni? inni ludzie? Otó? uwa?am, ?e nie pod warunkiem, ?e s? lud?mi odpowiedzialnymi. - odpowiada Prof. Otto-Buczkowska.
  Czytaj więcej  .. 
CUKRZYCA MUSI STA? SI? PRIORYTETEM ZDROWOTNYM
W zwi?zku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia projektu Ustawy o Zdrowiu Publicznym i przekazaniu dokumentu do konsultacji spo?ecznych, organizacje reprezentuj?ce pacjentów z cukrzyc? przekaza?y swoje uwagi do ustawy. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wraz z ca?ym ?rodowiskiem diabetologicznym domaga si? priorytetowego potraktowania cukrzycy w Polsce oraz reprezentacji pacjentów w zespo?ach doradczych powo?anych do wdra?ania i monitorowania Narodowego Programu Zdrowia. Liderzy organizacji diabetologicznych zapowiedzieli tak?e, ?e pracuj? nad d?ugoletni?, obywatelsk? strategi? dla cukrzycy, która zostanie przekazana do decydentów w po?owie roku.
  Czytaj więcej  .. 
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,000,095 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!