31 Października 2020 03:23
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
O TOWARZYSTWIE
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? powstało w grudniu 1996 roku. 27.12 2004 roku Towarzystwo uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego numer KRS 0000022162.


Według najnowszych danych (listopad 2013) w Polsce problem cukrzycy dotyka 3 miliony osób. 250 tysięcy z nich to chorzy na cukrzycę typu 1, pozostali to chorzy na cukrzycę typu 2.

Jeste?my głosem dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę i ich opiekunów!
O wielu lat walczymy o godne życie młodych polskich diabetyków!
Z naszej pomocy skorzystały tysi?ce dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę i ich rodziny!
Sprawiamy, że cukrzyca pozwala normalnie żyć...


Celem statutowym Towarzystwa jest wszechstronna pomoc i opieka obejmuj?ca dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby z cukrzyc?, chorobami towarzysz?cymi oraz innymi chorobami przewlekłymi realizowana poprzez:
- działania prowadz?ce do ustawicznego podnoszenia poziomu opieki medycznej,
- organizowanie i zapewnianie finansowania profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej oraz społecznej,
- propagowanie i wdrażanie najnowszych osi?gnięć nauki i techniki w zakresie leczenia, prowadzenia i obsługi cukrzycy, chorób towarzysz?cych oraz innych chorób przewlekłych,
- inicjowanie działań podnosz?cych poziom ochrony prawnej i pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzyc?, chorobami towarzysz?cymi oraz innymi chorobami przewlekłymi,
- prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie propaguj?cych problemy dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzyc?, chorobami towarzysz?cymi oraz innymi chorobami przewlekłymi,
- prowadzenie działalno?ci wydawniczej,
- udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych,
- prowadzenie działalno?ci o?wiatowej, w tym prowadzenie placówek o?wiatowych,
- organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów, koncertów, akcji profilaktycznych i prozdrowotnych,
- prowadzenie szkoleń, warsztatów i turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych,
- prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i młodzieży, w tym organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- promowanie społecznego wymiaru sportu i rekreacji, szczególnie w zakresie rozwi?zywania problemów społecznych,
- upowszechniania kultury i sztuki jako promocji potencjału dzieci i młodzieży i ich integracji ze ?rodowiskiem,
- prowadzenie działań na rzecz profilaktyki wszelkich uzależnień w?ród dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia,
- prowadzenie działań na rzecz rozwijana współpracy międzynarodowej w obszarze pomocy dla dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzyc?, chorobami towarzysz?cymi oraz innymi chorobami przewlekłymi

NASZA DZIAŁALNO?Ć:

Organizujemy wyjazdowe weekendowe warsztaty szkoleniowe, terapeutyczne i integracyjne dla dzieci i młodzieży z cukrzyc? oraz ich opiekunów. Rocznie korzysta z nich około 300-400 osób

Realizujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z cukrzyc? oraz ich opiekunów - w czasie naszej działalno?ci zrealizowali?my 39 turnusów dla około 5 600 osób

Prowadzimyprogram szkoleń dla pracowników placówek o?wiatowych w zakresie opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę, zasad zdrowego żywienia oraz profilaktyki otyło?ci w?ród uczniów. W latach 2011 – 2014 szkolenia przeprowadzono w 137 placówkach Podejmujemy działania interwencyjne kierowane do władz samorz?dowych i administracyjnych, w których podnosimy i propagujemy problemy dzieci i młodzieży z cukrzyc?. , w tym:

- w Ministerstwie Zdrowia – monitorujemy działania ministerstwa w zakresie opieki medycznej dla dzieci i młodzieży z cukrzyc? – bierzemy udział w konsultacjach społecznych oraz opiniujemy projekty rozporz?dzeń w tym zakresie
- w Narodowym Funduszu Zdrowia – „Pompowa Mapa Polski „ – prowadzimy monitoring funkcjonowania programu finansowanego ze ?rodków NFZ
- w Ministerstwie Edukacji Narodowej – monitorujemy rozporz?dzenia w sprawie warunków przeprowadzania konkursów przedmiotowych dla dzieci przewlekle chorych oraz wprowadzania regulacji dotycz?cych warunków przyjmowania i funkcjonowania dzieci przewlekle chorych w przedszkolach i szkołach

Realizujemy ogólnopolski program stypendialny „Słodycz wiedzy” – w czterech edycjach programu realizowanego od 4 lat przyznano stypendia dla 187 zdolnych młodych diabetyków
Prowadzimy ogólnopolsk? akcję społeczn? „Cukrzyca – nie b?dĽ obojętny możesz pomóc”
Prowadzimyy psychologiczn? grupę wsparcia dla młodych diabetyków i ich rodzin

STATUT TOWARZYSTWA - Pobierz STATUT

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA LATA 2005 - 2010 KLIKNIJ TU


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011, 2012,2013 - KLIKNIJ TU

Chcesz do Nas doł?czyć? Wystarczy klikn?ć tutaj!JAK DO NAS TRAFIĆ? WYZNACZ TRASĘ!!!

Wyznacz trasę dojazdu do:Gliwice, Młyńska 17
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,407 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!