26 January 2022 16:20
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
O TOWARZYSTWIE
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? powsta?o w grudniu 1996 roku. 27.12 2004 roku Towarzystwo uzyska?o status Organizacji Po?ytku Publicznego numer KRS 0000022162.


Wed?ug najnowszych danych (listopad 2013) w Polsce problem cukrzycy dotyka 3 miliony osób. 250 tysi?cy z nich to chorzy na cukrzyc? typu 1, pozostali to chorzy na cukrzyc? typu 2.

Jeste?my g?osem dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? i ich opiekunów!
O wielu lat walczymy o godne ?ycie m?odych polskich diabetyków!
Z naszej pomocy skorzysta?y tysi?ce dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? i ich rodziny!
Sprawiamy, ?e cukrzyca pozwala normalnie ?y?...


Celem statutowym Towarzystwa jest wszechstronna pomoc i opieka obejmuj?ca dzieci i m?odzie? oraz pozosta?e osoby z cukrzyc?, chorobami towarzysz?cymi oraz innymi chorobami przewlek?ymi realizowana poprzez:
- dzia?ania prowadz?ce do ustawicznego podnoszenia poziomu opieki medycznej,
- organizowanie i zapewnianie finansowania profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej oraz spo?ecznej,
- propagowanie i wdra?anie najnowszych osi?gni?? nauki i techniki w zakresie leczenia, prowadzenia i obs?ugi cukrzycy, chorób towarzysz?cych oraz innych chorób przewlek?ych,
- inicjowanie dzia?a? podnosz?cych poziom ochrony prawnej i pomocy spo?ecznej dla dzieci i m?odzie?y oraz pozosta?ych osób z cukrzyc?, chorobami towarzysz?cymi oraz innymi chorobami przewlek?ymi,
- prowadzenie dzia?a? edukacyjnych w spo?ecze?stwie propaguj?cych problemy dzieci i m?odzie?y oraz pozosta?ych osób z cukrzyc?, chorobami towarzysz?cymi oraz innymi chorobami przewlek?ymi,
- prowadzenie dzia?alno?ci wydawniczej,
- udzielanie pomocy materialnej dzieciom i m?odzie?y z rodzin najubo?szych,
- prowadzenie dzia?alno?ci o?wiatowej, w tym prowadzenie placówek o?wiatowych,
- organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów, koncertów, akcji profilaktycznych i prozdrowotnych,
- prowadzenie szkole?, warsztatów i turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych,
- prowadzenie dzia?a? na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i m?odzie?y,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y, w tym organizacja zaj?? sportowych i rekreacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i m?odzie?y,
- promowanie spo?ecznego wymiaru sportu i rekreacji, szczególnie w zakresie rozwi?zywania problemów spo?ecznych,
- upowszechniania kultury i sztuki jako promocji potencja?u dzieci i m?odzie?y i ich integracji ze ?rodowiskiem,
- prowadzenie dzia?a? na rzecz profilaktyki wszelkich uzale?nie? w?ród dzieci i m?odzie?y oraz ich otoczenia,
- prowadzenie dzia?a? na rzecz rozwijana wspó?pracy mi?dzynarodowej w obszarze pomocy dla dzieci i m?odzie?y oraz pozosta?ych osób z cukrzyc?, chorobami towarzysz?cymi oraz innymi chorobami przewlek?ymi

NASZA DZIA?ALNO??:

Organizujemy wyjazdowe weekendowe warsztaty szkoleniowe, terapeutyczne i integracyjne dla dzieci i m?odzie?y z cukrzyc? oraz ich opiekunów. Rocznie korzysta z nich oko?o 300-400 osób

Realizujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i m?odzie?y z cukrzyc? oraz ich opiekunów - w czasie naszej dzia?alno?ci zrealizowali?my 39 turnusów dla oko?o 5 600 osób

Prowadzimyprogram szkole? dla pracowników placówek o?wiatowych w zakresie opieki nad dzieckiem chorym na cukrzyc?, zasad zdrowego ?ywienia oraz profilaktyki oty?o?ci w?ród uczniów. W latach 2011 – 2014 szkolenia przeprowadzono w 137 placówkach Podejmujemy dzia?ania interwencyjne kierowane do w?adz samorz?dowych i administracyjnych, w których podnosimy i propagujemy problemy dzieci i m?odzie?y z cukrzyc?. , w tym:

- w Ministerstwie Zdrowia – monitorujemy dzia?ania ministerstwa w zakresie opieki medycznej dla dzieci i m?odzie?y z cukrzyc? – bierzemy udzia? w konsultacjach spo?ecznych oraz opiniujemy projekty rozporz?dze? w tym zakresie
- w Narodowym Funduszu Zdrowia – „Pompowa Mapa Polski „ – prowadzimy monitoring funkcjonowania programu finansowanego ze ?rodków NFZ
- w Ministerstwie Edukacji Narodowej – monitorujemy rozporz?dzenia w sprawie warunków przeprowadzania konkursów przedmiotowych dla dzieci przewlekle chorych oraz wprowadzania regulacji dotycz?cych warunków przyjmowania i funkcjonowania dzieci przewlekle chorych w przedszkolach i szko?ach

Realizujemy ogólnopolski program stypendialny „S?odycz wiedzy” – w czterech edycjach programu realizowanego od 4 lat przyznano stypendia dla 187 zdolnych m?odych diabetyków
Prowadzimy ogólnopolsk? akcj? spo?eczn? „Cukrzyca – nie b?d? oboj?tny mo?esz pomóc”
Prowadzimyy psychologiczn? grup? wsparcia dla m?odych diabetyków i ich rodzin

STATUT TOWARZYSTWA - Pobierz STATUT

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA LATA 2005 - 2010 KLIKNIJ TU


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011, 2012,2013 - KLIKNIJ TU

Chcesz do Nas do??czy?? Wystarczy klikn?? tutaj!JAK DO NAS TRAFI?? WYZNACZ TRAS?!!!

Wyznacz tras? dojazdu do:Gliwice, M?y?ska 17
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,034,300 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!